image

Image

Image

Image

image

 

قسمت چهارم
دعای مسیحیان

قسمت اول
دعا در زندگی مسیحیان

 

٥٣٤ـ دعا چیست؟

دعا معطوف کردن ذهن و قلب فرد بنا بر اراده خود به خدا ، یا درخواست امور خیر از خدا می باشد. دعا عطیه ی خدا است که بوسیله ی آن به ملاقات انسان می آید. دعاکردن مسیحیان بصورت خصوصی می باشد و رابطه زنده فرزندان خدا با پدر که بی نهات نیکو و با پسرش عیسی مسیح و روح القدس که در قلبشان ساکن است.

 

فصل اول

انکشاف دعا

٥٣٥ـ  چرا دعا دعوتی عمومی است ؟

زیرا خدا از آغاز بواسطه آفرینش تمام هستی را از هیچ آفرید. حتی بعد از سقوط، انسان قادر به تشخیص آفریننده خود هست و تما یل اش را برای حفظ کسی که برایش هستی عطا کرده بود را خواهد داشت. تمام مذاهب، و خصوصا در تمام تاریخ رستگاری، گواه تمایل انسان برای خدا بوده هستند. بهر حال این خدا است که فرد را پیوسته به ملاقات با او در راز دعا جذب مبکند

 

انکشاف دعا در عهد عتیق.

 

٥٣٦ـ چطور ابراهیم سرمشق دعا است؟

زیرا ابراهیم در پیشگاه خدا گام برداشت، او را میشنود و اطاعت میکند. دعایش جدال ایمان بود، زیرا به وفاداری خدا حتی در زمان آزمایش باور دارد. علاوه بر این، بعد از ملاقات با خداوند در خیمه ی خود، آنکه نقشه اش را با اعتماد به او برملا کرد،  ابراهیم جراًت میکند که با اطمینانی راسخ به نفع گناهکاران شفاعت کند.

٥٣٧ـ حضرت موسی چگونه دعا کرد.

دعای موسی نمونه دعای همراه با تعمق است. خدا، کسی که، موسی را از بوته مشتعل صدا کرد، غالباً با اوبه مدت طولانی روبررو سخن می گفت مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید" (سفر خروج باب ٣٣ آیه ١١ ) . در این صمیمیت با خدا، موسی قدرت  وساطت کردن برای جماعت خود را کسب کرد؛ بنا بر این دعایش شفاعت آن میانجی یعنی عیسی مسیح را از قبل اعلام کرد. 

٥٣٨ـ در عهد عتیق، معبد و پادشاه چه نسبتی با دعا دارند؟

دعای خلق خدا درسایه اقامتگاه خدا  ـ در صندوق پیمان سپس در معبد تحت هدایت شبانانش شکوفا میشود. در میان آنان داود پادشاه " از قلب خود خدا" ، شبانی که برای امت خود دعا می خواند. دعایش الگویی برای مردم بود زیرا وفاداری صادقانه ای است به وعده الهی  و حاکی از نوعی اعتماد محبت آمیز و شادی بخش به خدا، تنها پادشاه و خداوند بود.

٥٣٩ـ نقش دعا در ماموریت یا رسالت انبیا چیست؟

انبیا با نور و قدرت برگرفته از دعا مردم را به ایمان و تحول قلوب، ترغیب مینمایند. آنها وارد صمیمیت عمیق با خدا شدند و با برادران و خواهرانشان شفاعت یا پادرمیانی کردند تا هر آنچه را که از خداوند دیده و شنیده اند را اعلام کنند. حضرت ایلیا پدر انبیا و آنانی که طالب روی خدا هستند، بود. در کوه کرمل برگشتن مردم به ایمان به واسطه دخالت خدا را بدست آورد، در پاسخ به تقاضای ایلیا چنین دعا میگوید. " مرا اجابت فرما ای خدا، مرا اجابت فرما" ( کتاب اول پادشاهان فصل ١٨ آیه ٣٧).

٥٤٠ـ اهمیت مزامیر در دعا کردن چیست؟

مزامیردرعهد عتیق اوج دعا هستند: کلام خدا دعای انسان میشود. هر دو بدون تفکیک فردی یا جمعی، والهام گرفته شده از روح القدس، این دعا آوازهای اعمال شگفت انگیزآفرینش خدا درتاریخ رستگاری را می خواند. مزامیر دعایی که مسیح آنرا خواند و در او تحقق یافت. بنا بر این برای دعای کلیسا امری اساسی ، مناسب با مردم در هرزمان و شرایطی بصورت دائم می باشد.

 

دعا بطور کامل در مسیح آشکار و تحقق یافت

 

٥٤١ـ مسیح از چه کسی دعا کردن را آموخت؟

مسیح با قلب انسانی اش، دعا کردن را از مادرش وسنت یهودی  آموخت. ولی دعای او به منبع اسرار آمیز گره خورده بود زیرا او پسر ابدی خدا کسی که انسانیت مقدس اش دعای فرزندی کامل را به پدر ارائه میدهد.

٥٤٢ـ مسیح چه زمانی دعا کرد؟

انجیل عیسی را اغلب در دعا خواندن نشان می دهد. ما او را جدا شده و در خلوت مشغول دعا خواندن حتی هنگام شب می بینیم. او در لحظات سرنوشت ساز ماموریتش و یا رسالت رسولانش دعا می خواند . در حقیقت، در طول همه زندگی اش دعا می خواند زیرا او بطور مداوم در صمیمیت و همدلی با پدر است.

٥٤٣ـ چگونه عیسی در هنگام اشتیاق شدید دعا کرد؟

 دعای عیسی هنگام درد و رنجش در باغ جتسیمانی و آخرین کلمات روی صلیب عمق دعای فرزندی او را آشکار می کند. عیسی نقشه محبت آمیز پدر را به کمال می رساند و تمام غم و اندوه انسانی ، تقاضاها و شفاعت های تاریخ نجات را  متحمل میشود. و به پدر اهدا می کند، پدری که آنها را می پذیرد و بر خلاف هر انتظاری، با برخیزاندن پسرش، آنها را اجابت می کند.

٥٤٤ـ عیسی چگونه دعا کردن را به ما می آموزد؟

عیسی به ما نه فقط دعای "ای پدر ما" را می آموزد بلکه خود آن دعا را می خواند. به این طریق علاوه بر مفهوم ، منش لازم برای هر دعای حقیقی را نیز می آموزد: خلوص قلبی که جویای ملکوت و طلب آمرزش برای دشمنان ، هوشیاری کامل و فرزندی که ماورای آنچه که احساس و درک ما است، و هر آنچه که رسولان را از وسوسه مراقبت و پاسداری می کند.

٥٤٥ـ چرا دعای ما موثر است؟

دعای ما موثر است زیرا درایمان دعای مسیح متحد است. در او، دعای مسیحیان موجب مشارکت محبت و اتحاد در پدر می شود. به این طریق ما می توانیم درخواست خود را به خدا ارائه دهیم که برآورده میشود : " بخواهید تا بدست آورید و شادی شما کامل گردد" (انجیل یوحنا باب ١٦ آیه ٢٤).

٥٤٦ـ مریم باکره چگونه دعا کرد؟

مشخصه دعای مریم همراه با ایمان و سخاوتمندی  در تقدیم خود به خدا بود. مادر مسیح حوای جدید آن " مادر جمیع زندگان" است. او برای شفاعت بشریت برای مسیح دعا می کند.

٥٤٧ـ آیا در انجیل دعا کردن حضرت مریم وجود دار؟

درخواست مریم در قانای جلیل، انجیل سرود نیایش مریم را به ما می دهد : "جان من خداوند را میستاید " (انجیل لوقا باب ١ آیه ٤٦ـ ٤٩ ) که هم سرود مادر خدا و هم کلیسا است، شادی شکرگذاری ازقلب فقرا بلند می شود زیرا امید خود را در تحقق وعده الهی می یابند.

 

دعا در عصر کلیسا

 

٥٤٨ـ  دعای جماعت اولیه مسیحیان در اورشلیم چگونه بود؟

در ابتدای کتاب اعمال رسولان نوشته شده که جماعت اولیه اورشلیم، ایمانداران در زندگی با دعا توسط روح القدس را آموختند،آنان " همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت ایشان و پاره کردن نان و دعا ها مواظبت مینمودند". (کتاب اعمال رسولان باب ٢ آیه ٤٢)

٥٤٩ـ  چگونه روح القدس در دعای کلیسا مداخله می کند؟

روح القدس، استاد اصلی دعای مسیحی، کلیسا را در حیات دعا و عبادت شکل میدهد، و کلیسا را در ژرفای تامل و اتحاد با راز مسیح داخل میکند. اشکال دعا که در متون مقدس رسولی و رسمی آشکار شده اند، به عنوان معیار دعای مسیحی باقی می ماند.

٥٥٠ـ گونه های اساسی دعای مسیحیان چه می باشند؟

آنها شامل ستایش و برکت ، دعای حاجت، شکرگذاری و شفاعت و حمد می باشند. مراسم عشاء ربانی مشتمل بر همه ی اشکال دعا و بیان کننده آنهاست.

٥٥١ـ "برکت دادن" چیست؟

دعای برکت ، پاسخ انسان به عطایای خدا است: یعنی چون خدا برکت میدهد، و با هدایای خود ما را مملو میکند.

٥٥٢ـ  چگونه می توان پرستش را تعریف کرد؟

پرستش نخستین گرایش انسانی است که تصدیق میکند که مخلوق خالق خویش است.

٥٥٣ـ  اشکال مختلف دعای حاجت چه می باشد؟

آن درخواست  می تواند طلب آمرزش باشد و یا درخواست فروتنانه برای احتیاجات روحانی و یا مادی باشد. اگر چه اولین طلب، آمدن ملکوت است.

٥٥٤ـ  دعای شفاعت شامل چه می باشد؟ 

درخواست شفاعت شامل نظر کردن به علایق دیگران می باشد.  ما را در دعای مسیح کسی که با پدر برای همه ما میانجیگری کرد متحد و همنوایی می کند، خصوصاً گناهکاران . حتی شفاعت باید برای دشمنان خویش نیز گسترش یابد.

٥٥٥ـ  شکرگذاری به خدا چه موقع است؟

کلیسا شکرگذاری به خدا را لاینقطع می داند، بالاتر از همه آیین عشاء ربانی را که مسیح خود را در شکرگذاری به پدر بشراکت گذاشت. برای مسیحیان هررویدادی دلیلی برای عرض تشکر را موجب می شود.

٥٥٦ـ  دعای حمد چیست؟

حمد شکلی از دعا است که به نحو بسیار آشکار اذعان میشود که خدا، خداست. کاملا بی غرضانه است: سرود تمجید خدا برای خود او و جلالش میباشد، حقیقتا برای اینکه که او هست.

 

فصل دوم

رسم دعا

٥٥٧ـ در رابطه با دعا اهمیت رسوم در چیست؟

روح القدس از طریق انتقال زنده (سنت مقدس) در کلیسا با ایمان و دعا به فرزندان خدا می آموزد که چگونه دعا کنند. بنابراین نمیتوان دعا را به فوران خود به خودی انگیزه درونی فروکاست؛ بلکه به واسطه ی درک عمیقی از واقعیات روحانی و تجارب کسب شده می باشد.

  
سر چشمه های دعا

٥٥٨ـ منابع دعای مسیحیان چیست؟

آنها شامل: سخن خدا که به ما " معرفت بی نظیر " از مسیح می دهد ( کتاب فیلیپیان باب ٣ آیه ٨)؛ آیین عبادی فیض بخش کلیسا که سًر نجات را اعلام نموده حاظر می سازد و انتقال میدهد، فضائل الاهی؛ و شرایط روزمره که بدینگونه ما با خدا ملاقات مینماییم.

" خداوندا دوستت می دارم، و تنها فیضی که می طلبم محبت و عشق جاودانه توست ... خدای من، اگر زبانم قاصر است که در هر لحظه بگویم تو را دوست دارم، میخواهم که قلب من تا زمانی که برای تو نفس میکشم همچنان این را تکرار کند  ،."

قدیس ژان ماری ویانی

Saint John Mary Vianney

 

طریق دعا

 

٥٥٩ـ  آیا در کلیسا طرق مختلف دعا وجود دارد؟

در کلیسا  بر اساس اوضاع و احوال تاریخی، اجتماعی و فرهنگی روش های گونا گون دعا وجود دارد. مرجعیت تعلیمی کلیسا وظیفه تعیین درستی این روشها ی دعا نسبت به سنت ایمان رسولی را به عهده دارد . وظیفه ی شبانان کلیسا و معلمان دینی است که معنی دعاها را همیشه در ارتباط با عیسی مسیح تبیین نمایند.

٥٦٠ـ طریق دعا کردن ما چیست؟

راه دعای ما مسیح است زیرا دعا در جهت خدا پدر ما است.  ولی زمانی اعاده می شود که به نام عیسی دعا کنیم. جنبه ی انسانیت او تنها راهی است که توسط آن روح القدس به ما می آموزد به درگاه پدر دعا کنیم. بنابراین آیین عبادی همیشه با فرمول  " به نام خداوند ما عیسی مسیح " ختم میشود.

٥٦١ـ نقش روح القدس در دعا چیست؟

از آنجایی که روح القدس معلم باطنی دعای مسیحی است و " ما نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم " ( کتاب رومیان باب ٨ آیه ٢٦ )،
کلیسا ما را ترغیب می کند که با التماس طلب او را در هرموقعیتی بنماییم : " بیا ای روح القدس !"

٥٦٢ـ چگونه دعای مسیحی در پیوند با حضرت مریم است؟

به دلیل همکاری بی نظیر مریم با روح القدس است که کلیسا دوست دارد برای کارهای عظیمی که خداوند برای او انجام داده است ، با مریم و به درگاه مریم" دعا کننده " کامل، دعا کند،  او. در اصل مریم به ما راه را که پسر اوست، به عنوان تنها واسطه برای ما نشان میدهد.

٥٦٣ـ کلیسا چگونه به حضرت مریم دعا می کند؟

 بالاتر از همه با درود بر توای مریم ، دعایی که کلیسا از باکره درخواست شفاعت می کند. دعا های دیگر برای مریم دعا های تسبیح هستند، سرود ملتمسانه Akathistos و تهنیت و یا نیایش Paraclesis و سرودهای روحانی برخواسته از سنت های گوناگون مسیحی.

 

راهنما برای دعا کردن

٥٦٤ـ قدیسان چگونه دعا کردن را تعلیم می دهند؟

قدیسان سرمشق دعا کردن ما می باشند. ما همچنین از آنها درمقابل روح القدس برای خویش و تمام دنیا درخواست شفاعت می کنیم. شفاعت آنان یکی از خدمات متعالی برای نقشه خدا می باشد. در طی تاریخ کلیسا در صمیمیت و همدلی قدیسین، طرق مختلف در خصوص معنویات زندگی و راه دعا کردن را به ما می آموزند.

٥٦٥ـ چه کسی می تواند دعا کردن را به ما بیاموزد؟

خانواده مسیحی نخستین جایگاه آموزش دعا است. بخصوص دعای روزانه ی خانواده بیشتر توصیه میشود چون اولین گواهی به زندگی دردعا و کلیسا است. تعالیم و اصول مذهبی ، دعای دستجمعی، و" هدایت روحانی" تشکیل دهنده مدارس و یاری دهنده در دعا کردن هستند.

٥٦٦ـ  چه مکانهایی مساعد دعا کردن هستند؟

هر کس می تواند هر جایی دعا کند مکان مناسب در تحقق دعای واقعی بی تأثیر نیست. کلیسا مکان مناسب برای دعای آیین عبادی و نیایش قربانی مقدس است. همچنین مکانهای دیگر همچون " در کنجه خانه" و یا صومعه و زیاتگاه در دعا کردن فرد کمک می کند.

 

فصل سوم

زندگی در دعا

 

٥٦٧ـ چه زمانهایی برای دعا کردن مناسب تر است؟

هر زمانی برای دعا کردن مناسب است ولی کلیسا مؤمنان را به دعای منظم دعوت میکند: دعای صبح و شب، قبل و بعد از غذا، آیین عبادی ساعت ها، یکشنبه عشاء ربانی، دعای تسبیح، و اعیاد سال عبادی.

 

ما باید خدا را بیشترازکشیدن نفس بیاد آوریم
(قدیس گریگوری اهل نازیانزوس Nazianzus)

 

٥٦٨ـ تجلیات زندگی در دعا چیست؟

سنت مسیحی سه حالت عمده ی دعا را حفظ کرده است: ذکر ربانی، تأمل و تفکر. ویژگیهای مشترک آنها تجدید خاطر قلبی است.