مراسم دست گذاری پاتریارک اعظم عالیجناب لوئیز رافائیل اوّل سکو

روز چهارشنبه 6 مارس 2013 ساعت 10:30 بامداد در کلیسای جامع حضرت یوسف در بغداد مراسم باشکوه دست گذاری پاتریارک اعظم عالیجناب لوئیز رافائیل اوّل سکو برگزار گردید.

در این مراسم باشکوه جمعیت بسیاری از ایماندران، پاتریارکهای کلیساهای مختلف شرق، مونسینیور لویجی لینگوا سفیر واتیکان برای اردن و عراق، و رئیس جمهور عراق، نوری المالکی شرکت نمودن.

عالیجناب پاتریارک در سخنرانی خود بعد از مراسم دست گذاری فرمودند: گفتگو بین کلیساها و سایر شخصیتهای مذهبی کشور امری است ضروری چرا که به این روش می توان صلح و آرامش که تولد دوباره را به کشور عراق خواهد بخشید، تحقق بخشید. سپس رو به ایماندارن مسیحی عراق نموده فرمودند: از عراق مهاجرت ننمایند زیرا آنان نیز ساکنین بالحق کشور عراق می باشند چرا که آنان نیز در فرهنگ و تاریخ کشور سهیم می باشند.

در عصر همان روز که عالیجناب پاتریارک در طول مراسم قداس قربانی مقدس که در کلیسای جامع حضرت یوسف برگزار گردید. همه را با این عنوان دعوت نمود که « ترس را بخود راه ندهید». با اشاره به سخنان مسیح «نترسید» ایماندران را برای تجدید اعتماد و تعامل و اتحاد دعوت نموده فرمودند: همین حقایقی را که در درد و رنج، آزار و اذیت که توسط خون شهیدان کلیسایمان ، به تحقق پیوسته می تواند ما را در راز مسیح مشارکت دهد..

طوفان می گذرد به همانگونه که همزیستی که امروزه در کشور شاهد آن هستیم، باید ادامه یابد. باید بر مشکلات و کمبود ها فائق آییم و احساسات اولیه خود را که دارای ارزشی والا هستند برای اتحاد و تجدید زندگی روحانی، چه در بعد انسانی و چه در بعد اجتماعی، به کار گیریم.

در ادامه سخنانشان عالیجناب پاتریارک به اهداف خود اشاره نمودند : در وحله اول مراسم کلیسایی و آموزه های خود را با جدیت تمام ارتقاء خواهیم داد. و فعالیتهای کلیسای خود را نیز بر حسب همان خواست مجمع واتیکان دوم در « نامه رسولی کلیسا در شرق» ، برای بقای مسیحیان در این کشور و گواه اتحاد در محبت، ادامه داده تقویت خواهیم نمود.

هدف اینجانب تلاش خالصانه همراه به کل کلیسای کلدانی به عنوان گروهی واحد خواهد بود. به نحوی که چهره ای تازه با آن ببخشیم. همگام با برادران و همکاران اسقف خود و همچنین کشیشان، گرو های مذهبی و همه ایمانداران ، مردان و زنان، برای کلیسا و مردم آن خدمت خواهم نمود.

در ادامه با اشاره به وعده گفتگو و همکاری مذهبی، برای تلاش در گفتگو با سیار کلیسا ها بالاخص کلیسای شرق آشور ، نهایت تلاش خود را خواهد نمود تا اینکه حضور مسیحیان در این سرزمین را مستحکم تر نماید  تا اینکه شهادتی باشد از اتحاد و محبت؛ و با برادران مسلمان، که در آینده گفتگوهایی انجام خواهیم داد تا با محترم شمردن تفاوتهای عقیدتی، نقاطی را که ما را به هم نزدیک می کند مورد بررسی قرار بدهیم.

در پایان عالیجناب پاتریارک اعلام نمودند که مجمع آینده اسقفان کلیسای کلدانی کاتولیک برای بررسی همین موارد در 5 ژوئن 2013 منقعد خواهد گردید.

تهیه و تنظیم: کشیش هرمز اصلانی