image

Image

Image

Image

image

 

 

 

اسامی کلیسا ها و اماکن دعا و ستایش تخریب شده مسیحیان  موصول ژوئن ٢٠١٤

 

اسامی کلیسا ها و اماکن دعا و ستایش تخریب شده مسیحیان  موصول بعد از تصرف شهر توسط گروه اسلامیون افراطی داعش (ISIS) در ١٠ ژوئن ١٩١٤ . این اماکن یا بطور کامل تخرب، تبدیل به مسجد و یا مراکز فرماندهی شده اند.


کلیسا های سیریانی:
١ـ مقراسقف اعظم کلیسای آشوریها واقع در محله میدان
٢ـ کلیسای قدیمی " حضرت مریم " با قدمت ١٣٠٠ سال واقع در محله میدان
٣ـ کلیسای جدید " حضرت مریم " واقع در محله میدان
٤ـ کلیسای "قدیس توماس " واقع در خضراج
٥ـ موزه "قدیس توماس " واقع در خضراج
٦ـ کلیسای " بانوی بشارت ما" واقع در مهندسین
٧ـ کلیسای "فاطیمای باکره" واقع در فیضلیه
٨ـ کلیسای " بانوی رستگاری ما" واقع در شیفا
٩ـ اقامتگاه "خواهران کوچک" واقع در راس الکور
١٠ـ نمازخانه سر اسقف گری واقع در داواسا

کلیسا های ارتدکس آشوری:

١١ـ  مقر اسقف اعظم کلیسای ارتدکس واقع درمحله شرتا
١٢ـ کلیسای باستانی " قدیس آهودین" واقع درمحله باب الجدید
١٣ـ کلیسای "قدیس توما" و قبرستان اسقفان واقع درمحله خضراج
١٤ـ کلیسای " لقاح مطهر" واقع در محله میدان
١٥ـ کلیسای " لقاح مطهر " واقع در محله شیفا
١٦ـ کلیسای " قدسی اپریم" واقع در محله شرتا
١٧ـ کلیسای " حضرت یوسف" واقع در محله مصول جدید

کلیساهای کاتولیک رسولی شرق آشوری:

١٨ـ مقر اسقف اعظم شرق آشوری واقع در محله نور
١٩ـ کلیسای " شرق آشوری" واقع در محله داواسا
٢٠ـ کلیسای " حضرت مریم باکره" واقع در محله ویحدا

کلیسا های کاتولیک کلدانی بابل:

٢١ـ مقر اسقف اعظم کلیسای کاتولیک کلدانی واقع در محله شرتا
٢٢ـ کلیسای" میسکنتا" واقع در محله مایاسا
٢٣ـ کلیسای باستانی " شمعون" واقع در محله الصفا
٢٤ـ کلیسای " قدیس بوتیون " واقع در محله شهر السواق
٢٥ـ کلیسای " قدیس اپریم" واقع در محله وادی العین
٢٦ـ کلیسای " قدیس پل" واقع در محله مجمو عه التقفیه
٢٧ـ کلیسای قدیمی "حضرت معصوم" " واقع در محله شیفا
٢٨ـ کلیسای " روح القدس" واقع در محله بکیر
٢٩ـ کلیسای " حضرت مریم باکره" " واقع در محله درکزیلیا
٣٠ـ کلیسای باستانی " قدیس اشعياء نبي" و قبرستان آن واقع در محله راس الکور
٣١ـ کلیسای " مادر یاری دهنده" واقع در محله داواسا
٣٢ـ کلیسای باستانی " قدیس جورج" واقع در محله خازرج
٣٣ـ صومعه "قدیس جورج" و قبرستان آن واقع در محله عرب
٣٤ـ صومعه " النصیر" " واقع در محله عرب
٣٥ـ دیر "راهبه ها" واقع در محله مایاسا
٣٦ـ صومعه " قدیس مایکل " واقع در محله کلیسای هاوی   
٣٧ـ صومعه باستانی " قدیس الیا" واقع در محله قزلانی

کلیساهای اورتدکس ارامنه:

٣٨ـ کلیسای "ارامنه" واقع در محله میدان
٣٩ـ کلیسای "جدید ارامنه" واقع در محله ویدا

کلیسای انجیلی پرتستانت:


٤٠ـ کلیسای "انجیلی پرتستانت" واقع در محله مایاسا

کلیساهای لاتین:

٤١ـ کلیسای "لاتین و صومعه پدران دومنیکن و دیر کاترینا سیینا" واقع در محله ساعا
٤٢ـ دیر "راهبه های دومنیکن موصل" واقع در محله موصل جدید
٤٣ـ دیر "راهبه های دومنیکن" واقع در محله مجموعه التغفیه
٤٤ـ موسسه" قاصاده الرسولیه "یا "موسسه قدیس یوحنا"

قبرستانها:

"قبرستان مسیحیان" واقع در کوی اکاب که شامل نماز خانه کوچک می بود