اردوي تابستان 88 نوجوانان نور

اردوي تابستان هر سال از طرف سرپرستان گروه براي نونهالان و نوجوانان برگزار مي شود كه اين اردو نتيجه فعاليتهاي انجام شده توسط گروه نوجوانان نور در تمام طول سال است. يعني نوجوانان در سنين مختلف (ابتدايي تا دبيرستان )بعد از اتمام سال تحصيلي مدت سه روز را در اردو به سر مي برندكه اهداف اين اردو حضور بچه ها در محيطي به دور از خانه و يك زندگي سه روزه با نوجوانا ن هم سن و سال خود است البته حضور بچه ها در اردو با فعاليتهاي زيادي همراه است كه از جمله ي مهمترين آنها حضور بچه ها در جلسات كتاب مقدس ، حضور در مراسم قرباني مقدس ، انجام بازيها و همفكري با يكديگر است.

تمام فعاليتهاي انجام شده در اردو تابستان هر سال با يك هدف معين و از روي يك بخش از كتاب مقدس برنامه ريزي مي شوند تا بچه ها علاوه بر حضور در اردو و انجام بازي بتوانند بخشهايي از كتاب مقدس را مطالعه و در زندگي شخصي خود به كار ببرند يعني به طور كلي هدف كليسا و گروه نوجوانان نور از برنامه ريز و برگزاري اردو تابستان ايجاد يك محيط گرم و سالم براي بچه ها همراه با مطالعه و بررسي كتاب مقدس و آموزش آنها در نحوه بكارگيري آن در زندگي كه مهمترين و اصلي ترين مبناء اردو مي باشد است.

امسال نيز اردو همانند هر سال با موفقيت در باغ انگور خليفه گري كاتوليك اروميه واقع در روستاي اردشاهي برگزار شد كه اهداف اصلي گروه را دنبال مي كرد يعني جلسات كتاب مقدس، سرودها، بازيها و تفريحات مختلف كه با همكاري و همياري كليسا و با فعاليتهاي بي دريغ راهبه روزينا انجام شد.

امسال اردو علاوه بر فعاليتهاي اشاره شده با يك اردو يك روزه علمي نيز همراه بود يعني بازديد از يك  محل تاريخي در استان. هدف از بازديدها اين بود كه  بچه ها علاوه بر حضور در اردو بتوانند يك محل تاريخي از استان را مشاهده  و اطلاعاتي را در مورد آن محل بدست آورند.  از جمله اين محلها كندوان در تبريز ،غار سهولان در مهاباد و مجتمع گردشگري باري بود.

اردوي سال 88 از تاريخ 23 خرداد شروع شد و تا 10 تير ادامه داشت البته گروه نوجوانان نور از 15 خرداد مشغول آماده سازي اردوگاه و محيا كردن تجهيزات اردو بوند.

در اينجا لازم است از تمامي اشخاصي كه هر كدام به نحوي خدمت خود را ارائه نموده اند كمال تشكر را نمود به طور اخص از بانواني كه در تهيه عذاي كودكان تلاش شايان نمودند.

اردو اول امسال به مدت 4 روز و از مورخه 23 -26 خرداد براي بچه هاي سنين پنجم – اول ابتدايي كه حدود 15 نفر بودند برگزار شد .اردوي علمي و گردشگري اين رده سني بازديد از غار سهولان در مهاباد بود كه حضور در غار و مشاهده آثار موجود شور و شوق زيادي را در بچه ها ايجاد كرده و اطلاعات جديد زيادي را بدست آورده بودند.

اردوبچه هاي سنين پنجم – اول ابتدايي 23-26 خرداد 1388

اردوي دوم به مدت 4 روز و مخصوص سنين دوم – سوم راهنمايي بودكه از تاريخ 28 – 31 خرداد با حضور 12 نفر از بچه ها  برگزار شد. اردوي علمي و گردشگري اين رده ي سني بازديد از كندوان در نزديكي تبريز بود كه علي الرغم دوري راه بچه ها بسيار شاد بودند و اطلاعات زيادي را در مورد كندوان و سوغات آن بدست آورده بودند .

اردوي سنين دوم – سوم راهنمايي 28 – 31 خرداد

اردوي سوم از تاريخ 2 تا 5 تير براي سنين سوم – چهارم ابتدائي  كه همراه با بازديد از مجتمع گردشگري باري و ديدن باغ وحش و همچنين بازديد از كليساي حضرت مريم در روستاي گولان و بود انجام شد.

اردوي سنين سوم – چهارم ابتدائي 2 - 5 تير