درگذشت شماس مرحوم رامان یونان

مرحوم رامان فرزند اویقم و آنژل و شماس کلیسای شرق آشور ارومیه روز شنبه 7 اوت 2010 بر اثر بیماری در سن 25 سالگی چشم از جهان فرو بست

روز یکشنبه مراسم تشییع و به خاک سپاری آن مرحوم با حضور کشیش دریاوش عزیزیان و کور اسقف گورگیز بنیامین و کشیشان و راهبه های ارومیه و تبریز و شماسان و عداه ی کثیری از ایمانداران آشوری و ارامنه در مراسم شرکت نمودند تا تسلی خاطری باشند برای بازماندگان آن مرحوم

سومین روز درگذشت مرحوم روز سه شنبه 10 اوت توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید

این مصیبت ناگوار را به خانواده داغدار آن مرحوم و نیز کلیسای شرق آشور ارمیه تسلیت گفته از خداوند مان عیسی مسیح می طلبیم تا او را در آغوش خود در بهشت برین بپذیرد و تسلی خاطر خانواده مرحوم شماس رامان باشد

تیم مدیریت سایت