درگذشت مرحومه سمريده گورگيز

  • روز سه شنبه 27 بهمن ماه 1388 مصادف با 17 فوريه  2010 ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشييع و به خاك سپاري مرحومه سمريده گورگيز در كليساي كاتوليك اروميه برگزار گرديد.
  • سومين روز درگذشت مرحومه روز پنجشنبه 18 فوريه 2010 از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر توسط خانواده آن مرحومه در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

خداوند او را قرين رحمت خود گرداند.