دومین یکشنبه روزه

اولین قرائت: آفرینش ٥ : ١٩ - ٣١

 19و یارد بعد از آوردن خنوخ، هشتصد سال زندگانی کرد و پسران ودختران آورد.  20و تمامی ایام یارد، نهصد وشصت و دو سال بود که مرد.  21و خنوخ شصت وپنج سال بزیست، و متوشالح را آورد.  22و خنوخ بعد از آوردن متوشالح، سیصد سال با خدا راه می‌رفت و پسران و دختران آورد.  23و همه ایام خنوخ، سیصد و شصت و پنج سال بود.  24وخنوخ با خدا راه می‌رفت و نایاب شد، زیرا خدااو را برگرفت.  25و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزیست، و لمک را آورد.  26و متوشالح بعداز آوردن لمک، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.  27پس جمله ایام متوشالح، نهصد و شصت و نه سال بودکه مرد.  28و لمک صد و هشتاد و دو سال بزیست، و پسری آورد.  29و وی را نوح نام نهاده گفت: «این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و ازمحنت دستهای ما از زمینی که خداوند آن راملعون کرد.»  30و لمک بعد از آوردن نوح، پانصدو نود و پنج سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.  31پس تمام ایام لمک، هفتصد و هفتاد وهفت سال بود که مرد.

ادامه مطلب