ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܐܹܠܝܼܵܐ 13 ܒܐܝܠܘܠ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܩܦܠܐܘܢ 19 ܡܢܝܢܐ 1 ܗܠ 10

ܓܵܘ ܐܸܘܲܢܓܲܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܵܘܡ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܙܲܟܲܝ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܚܵܙܸܐ ܠܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ̇ܘ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܘ ܓܘ̣ܪܵܐ ܕܲܡܓ̣ܵܟ̰ܝܼܸܐ. ܒܕܵܥܝܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐܕ ܕܲܡܓ̣ܵܟ̰ܝܼܸܐ ܓܵܘ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܕܝܼܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܝܕܸܥܸܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܜܵܝܸܐ ܡܲܐܟ̣ ܙܵܢܵܝܸܐ ܘ ܣܲܓ̣ܕܵܢܸܐ ܕܨܵܢܵܡܸܐ.

ܥܸܠܬܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܗܘܵܐ ܕܓ̰ܲܡܵܥܬܵܐ ܡܲܕܲܬܵܐ (ܡܲܠܝܼܵܐܬ) ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܟܸܐ ܗܘܵܝܵܐ ܗܘܵܐ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܙܸܐܦܵܐ (ܬܲܩܲܠܘ̇ܒ) ܘ ܚܸܡܬܵܐ ܣܵܒܵܒ ܒܘ̣ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܪܥܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܵܐ ܫܘ̣ܠܜܵܢܵܐ ܟܸܐ ܫܵܩܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܸܐ.

ܥܸܠܬܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܐܵܗܵܐ ܗܘܵܐ: ܗ̇ܘ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܐ ܕܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܗܘܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܸܥܵܐ ܥܵܒ̣ܘ̇ܕܵܐ ܕܪܗܘ̇ܡܵܝܸܐ ܒܘ̣ܬ ܕܐܲܢܸܐ ܬܪܸܝܢ ܥܸܠܵܬܸܐ ܡܲܠܦܵܢܸܐ ܕܝܗܘ̣ܕܵܝܸܐ ܐܘ̣ܦ ܦܪܝܼܫܸܐ ܟܸܐ ܬܲܢܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܵܐ ܕܕܲܡܓ̣ܲܟ̰ܝܼܸܐ ܠܝܼܬ ܡܘ̣ܡܟܸܢܘ̣ܬܵܐ ܕܬܲܘܸܒܝܼ. ܒܲܤ ܠܸܐܡܵܨܝܼ ܕܩܲܒܠܝܼ ܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ.

ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܲܢܸܐ ܦܲܪܨܘ̇ܦܸܐ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܝܗ̄ܘܵܘ ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܐܘ̣ܪܚܵܬܸܐ ܠܵܐ ܕܘ̣ܙ ܩܸܢܝܘ̇ܗ̇ ܗ̄ܘܵܐ ܕܵܘܸܠܬܵܝ. ܐܵܗܵܐ ܗܘܵܐ ܕܜܘ̣ܪܜܸܡܠܘ̇ܢ ܘ ܐܡܸܪܠܗܘ̇ܢ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܟܸܤ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܜܵܝܵܐ ܥܒ̣ܸܪܠܸܗ ܘ ܫܪܸܠܸܗ. ܐܘ̣ܦ ܙܸܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܗܸܝܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܚܲܕ̄ ܝܗܘ̣ܕܵܝܵܐ ܜܵܒ̣ܵܐ ܒܸܦܪܝܼܫܘ̣ܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܝܲܢ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܸܐ ܥܵܒ̣ܸܪ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܜܵܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܐܵܦܸܢ ܕܙܲܟܲܝ ܦܝܼܫܵܐ ܗܘܵܐ ܝܕܸܥܵܐ ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܐ ܚܲܜܵܝܵܐ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܩܪܵܝܘ̣ܗܝ ܠܸܗ ܘ ܥܒ̣ܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܘ ܒܸܫܪܵܝܵܐ ܒܒܲܝܬܸܗ.

ܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܣܵܒܵܒ ܒܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܙܲܟܲܝ ܪܵܥܸܫ ܒܓܵܢܸܗ ܘ ܬܲܘܸܒ ܘ ܡܘ̣ܕܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐܕ ܡܘ̣ܠܕܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܘ ܩܲܘܘ̣ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܕܕܵܐܸܪ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܝ ܐܘ̣ܪܚܸܗ ܠܵܐܕܘ̣ܙ ܕܲܥܒ̣ܲܪ. ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ ܕܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܝܼ ܒܸܕ ܝܵܗܒ̣ܸܢ ܩܵܐ ܡܸܣܟܸܢܸܐ ܘ ܐܸܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܙܠܸܡܠܝܼ ܚܲܕ̄ ܒܐܲܪܒܥܵܐ ܒܸܕ ܦܵܪܥܸܢ.

ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܙܲܟܲܝ ܒܝܼ ܪܙܵܝܵܐ ܕܓܵܢܸܗ ܬܘ̣ܘܸܒܠܸܗ. ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܙܸܠܸܗ ܕܒܣܲܪܲܣܬܘ̣ܬܵܐ ܙܲܟܲܝ ܫܘ̣ܚܠܸܦܠܸܗ ܡ̣ܢ ܟܠܸܗ ܠܸܒܸܗ ܘ ܐܡܸܪܸܗ ܩܵܐ ܫܵܡܥܵܢܸܐ ܐܸܕܝܵܘܡ ܝܵܘܡܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܫܟ̰ܝܼܚܵܐ ܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܒܲܝܬܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܕܐܬܸܠܸܗ ܒܪܘ̇ܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܜܵܥܸܐ ܘ ܡܵܚܸܐ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܗ̄ܘܵܐ ܜܠܝܼܩܵܐ.

ܒܲܤ ܐܸܘܲܢܓܲܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܵܘܡ ܩܵܬܲܢ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܵܗ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܕܚܲܜܵܝܵܐ ܗܵܘܸܐ ܟܸܐ ܡܵܨܸܐ ܩܲܒܸܠ ܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܟܠܸܗ ܠܸܒܸܗ ܦܵܫܸܡ ܘ ܬܲܘܸܒ. ܐܘ̣ܦ ܙܸܐ ܗܸܝܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܗܸܒ̣ܝܼܲܢ ܠܵܐ ܩܲܜܥܲܚ ܠܵܗ̇ ܘ ܒܚܲܕ̄ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܥܵܒ̣ܪܲܚ ܡ̣ܢ ܡܲܟܠܸܝܵܬܸܐ ܕܩܵܘܘ̣ܡܸܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘ̣ܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ.

ܟܪܙܘܬܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ