1- ܐܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܝܢܐ ܕܡܢܚܐ ܐܢܕܪܝܘܤ ܒܪܡܝܼ ܕܓ̰ܢܝܼܙܐ ܕܡܘܢܝܚܐ ܝܠܗ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ، ܡܝܩܪܸ̈ܐ ܠܘܪܝܤ ܘ ܓ̰ܡܝܼܤ ܫܪܠܘ ܒܕ ܩܒܠܝܼ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡ̣ܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܬܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܦܵܢܵܐ ܗܘܪܡܘܙ ܕܘܵܙܝܪܐܒܕ، ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܬܐ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܦܪܣܒܬܪܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܥܬ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

3- ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒ̣ܬܐ ܕܐܬܝܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܐ ܝܦܪܝܡ (ܘܝܼܠܦܪܕ) ܙܝܥܝܐܝܼ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܐ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܕܐ̄ܟ̣ܠܬܐ ܘ ܫܬܝܬܐ، ܟܡܝܘ̣ܬܐ ܕܙܘܙ̈ܐ ܕܒ̣ܝܼܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܥܘܡܪܐ.