1- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܘܬ ܕܡܢܚܬܐ ܐܪܢܝܟ ܦܘܪܬܪܘܪܕܝ ܚܢܝܡܐ ܕܡܝܩܪܐ ܘܙܓܢ ܣܝܡܘܢܝܐܢ ܕܡܘܢܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܝܩܪܐ ܢܘܪܝܟ ܣܝܡܘܢܝܐܢ ܒܕ ܩܒܠ ܐ̄ܢܫܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܬܠܬܐ ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܐܢܫ̃ܠ ܝܘܚܢܢ ܐܙܕ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗ̇ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

3- ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒ̣ܬܐ ܕܒܬܝܐ ܝܠܗ̇ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܝܘܣܦ ܘܠܕܝܘܣܦ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܐ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫܐ ܒܒܝܬܐ ܕܓܢܝ خيابان ارشاد خ شفا كوچه دوم پلاك 47

4- ܡܝܩܪ̈ܐ ܦܝܼܡܐ ܘ ܝܘܬܡ ܘ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܝܡܝ ܒܘܬ ܡܢܚ̈ܐ ܐܝܣܚܩ ܒܪܘܢܐ ܕܦܝܪܐ ܘ ܘܠܣܘܢ ܒܪܘܢܐ ܕܥܝܣܐ ܓܘܝܠܢ ܕܡܘܢܝܚܐ ܝܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܕܐܟܠܬܐ ܘ ܫܬܝܬܐ، ܕܒ̣ܝܼܚܐ ܝܢܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܙܘܙ̈ܐ ܩܐ ܒܝܬ ܕܣܒ̣ܐ.