ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܒܵܬ̄ܪ ܝܲܠܕܵܐ

2009/12/27

1- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܐ ܣܢܕܘ ܓܒܪܐܝܼܠܝܼ، ܝܠ̈ܕܐ ܕܡܢܚܐ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܦܪܣܒܬܪܝ̈ܐ ܡܢ 3 ܗܠ 5 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܬܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܟܪܡܢ ܐܬܘ ܕܘܙܝܪܐܒܐܕ، ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܬܐ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܕܐܟ̣ܠܬܐ ܘ ܫܬܝܬܐ، ܟܡܝܘܬܐ ܕܙܘܙ̈ܐ ܕܒ̣ܝܼܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܒܝܬ ܕܣܒ̣̈ܐ.