ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ

2009/12/06

1- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܬܠܬܐ ܝܢܐ ܕܡܢܚܐ ܐܠܚܨ ܒܝܬ ܐܡܪܝܚܨ ܕܥܕܐ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗܝ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 30܆2 ܗܠ 30܆5 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܝܘܡܐ ܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܝܘܐܫ ܦܝܪܐ ܕܝܓ̣ܡܘܪܥܠܝ، ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܐ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܙ ܕܡܬܐ ܕܣܢܓܪ ܡܢ 30܆2 ܗܠ 30܆5 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

3- ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܥܐܕܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܒܛܢܬܐ ܕܠܐܚܛܝܬܐ ܝܠܗ̇. ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܫܘܢܝܐ ܩܐ ܚܕܒܫܒܐ ܕܐܬܐ.