ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܐܹܠܝܼܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܩܦܠܐܘܢ 13 ܡܢܝܢܐ 1 ܗܠ 22

ܐܵܗܵܐ ܡܢܵܬܵܐ (ܣܵܗܡܵܐ) ܡ̣ܢ ܐܸܘܲܢܓܲܠܝܼܘ̇ܢ ܐܸܕܝܵܘܡ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܬܲܢ ܩܵܐܕ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܗ̇ܘ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܙܪܸܥܵܐ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܡܢܵܬܸܐ ܦܪܝܼܫܸܐ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܲܢܸܐ ܚܲܩܠܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܝܠܸܗ.

ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܗ̇ܘ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܵܢ ܕܢܵܦܠܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܡܲܓ̰ܝܸܢܵܐ ܚܲܝܘ̣ܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ. ܠܸܒܵܘܵܬܸܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܗ̇ܝ ܡܢܵܬܵܐ ܕܡܲܪܙܵܐ ܕܐܘ̣ܪܚܵܐ ܝܢܵܐ. ܟܸܐ ܫܵܡܥܝܼ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܥܵܒ̣ܪܵܐ ܒܠܸܒܵܝ ܘ ܣܵܜܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܜܲܝܪܵܐ ܟܸܐ ܐܵܬܸܐ ܘ ܓ̰ܵܢܸܒ̣ ܠܗܸܡܸܙܡܵܢ. ܐܲܢܸܐ ܐܵܢ ܦܲܪܨܘ̇ܦܸܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܕ ܒܝܼ ܠܸܒܵܐ ܠܵܐ ܗܕܝܼܪܵܐ ܟܸܐ ܫܵܡܥܝܼ ܠܡܲܫܚܲܕܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܡܢܵܬܵܐ ܐ̄ܚܸܪܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܘ̣ܟܬܵܐ ܟܸܐܦܵܢܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܲܝܬܠܗ̇ ܥܲܦܪܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܢܸܐ ܐܵܢ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܝܢܵܐ ܕܟܸܐ ܜܲܥܝܼ ܒܵܬܪ ܜܲܝܒܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܝ ܜܲܝܒܘ̣ܬܵܐ ܩܵܐܕ ܜܝܼܡܘ̇ܗ ܗܵܘܸܐ ܒܵܨܘ̇ܪܵܐ. ܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܝ ܠܸܐܝܠܵܗ̇ ܚܸܠܲܢܬܵܐ ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܬܦܸܩܠܘ̇ܢ ܒܝܼ ܚܲܕ̄ ܟ̰ܲܬܘ̣ܢܘ̣ܬܵܐ ܝܲܢ ܝܲܠܨܘ̣ܝ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܟܸܐ ܟܵܦܪܝܼ ܐܲܢܸܐ ܦܲܪܨܘ̇ܦܸܐ ܟܸܐ ܒܵܥܝܼ ܒܘ̣ܪܟܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܘ̣ܬ ܕܝܼܘ̇ܗ̇ ܠܸܐ ܒܵܥܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓ̰ܘ̣ܢܓ̰ܸܪܸܐ.

ܡܢܵܬܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܨܦܵܝܝܼ ܥܲܦܪܵܐ ܝܠܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܬܘܸܐ ܘ ܩܝܼܘܵܪܸܐ ܟܸܐ ܕܵܡܸܐ ܥܲܠ ܕܐܲܢܸܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܕܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܸܐ ܩܲܒܠܝܼ ܠܵܗ̇ ܘ ܗܲܡܸܢܝܼ ܒܝܼܘ̇ܗ̇ ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܟܸܐ ܡܵܫܟ̰ܚܝܼ ܟܸܬܘܸܐ ܘ ܩܝܼܘܵܪܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܬܲܚܡܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܸܐ ܘ ܡܲܚܲܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܘ ܪܲܡܘ̣ܬܵܐ ܘ ܫܲܗܘܲܬܵܐ ܘ ܡܸܢܕܝܼܵܢܸܐ ܐ̄ܚܸܪܢܸܐ ܩܵܐܕ ܒܘ̣ܫ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܟܸܐ ܓܲܪܘܸܣܝܼ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘ ܟܸܐ ܡܵܚܝܼ ܚܘ̣ܙܕܵܓܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘ̣ܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܟܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘ̣ܬܪܵܢܵܐ ܠܸܐ ܙܵܪܸܥ ܚܲܕ̄ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܕܘ̣ܟܵܢܸܐ ܠܸܐ ܝܵܗܒ̣ܵܐ ܜܥܘ̣ܢܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܕܘ̣ܟܵܢܸܐ ܐ̄ܚܸܪܢܸܐ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܒܕ ܗܵܘܝܵܐ. ܐܲܢܸܐ ܕܘ̣ܟܵܢܸܐ ܕܥܲܦܪܸܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܸܗ ܐܲܢܸܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܝܢܵܐ ܕܓܵܢܵܝ ܗܘ̣ܕܪܘ̇ܗ̇ ܝܢܵܐ ܘ ܠܸܒܵܝ ܕܘ̣ܟ̣ܝܘ̣ܗܝ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܬܘܸܐ ܘ ܩܝܼܘܵܪܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ.

ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܬܵܢܲܚ ܩܵܐܕ ܠܸܒܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܢܸܐ ܥܲܦܪܸܐ ܝܠܸܗ ܟܸܐ ܡܵܫܟ̰ܚܝܼ ܒܓܵܘܸܗ ܟܸܐܦܸܐ ܘ ܟܸܬܘܸܐ ܘ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܘ ܟܲܪܒܵܐ ܘ ܒܲܚܸܠܵܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܡܸܢܕܝܼܵܢܸܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܸܐ ܕܓ̰ܲܠܕܸܐ ܕܟܸܐ ܡܲܓ̰ܝܸܢܝܼ ܒܘ̣ܬ ܕ ܐܵܗܵܐ ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܝܘ̣ܬܲܢ ܦܵܝܫܵܐ ܕܘ̣ܟ̣ܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܲܢܸܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܸܐ ܘ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ ܚܲܠܸܢܵܐ ܠܵܐܙܸܡ ܩܵܪܲܚ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘ ܨܲܠܲܚ ܨܠܘ̇ܬܵܐ ܘ ܫܲܪܸܟܲܚ ܥܲܡ ܡܗܘ̣ܡܢܸܐ ܐ̄ܚܸܪܢܸܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܚܲܝܘ̣ܬܲܢ ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܬܵܐ ܒܸܕ ܚܵܢܩܵܐ ܓܵܘ ܐܲܢܸܐ ܟܸܬܘܸܐ. ܐܡܝܢ .

 

ܦܘܫܩܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ