ܚܲܕ̄ܒܫܵܒܲܐ ܒ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܩܦܠܐܘܢ 17 ܡܢܝܢܐ 14 ܗܠ 21

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܣܵܗܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܘܲܢܓܲܠܝܼܘ̇ܢ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܕ̄ ܝܵܠܵܕܐ ܫܘ̣ܕܢܵܐ ܝܠܸܗ ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܒܵܒܸܗ ܪܵܒܵܐ ܫܓ̣ܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܘ̣ܬ̄ܝܸܠܸܗ ܠܟܸܤ ܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܡܨܸܐܠܘ̇ܢ ܕܒܲܣܡܝܼܠܸܗ. ܝܼܫܘ̇ܥ ܠܸܡܠܸܗ ܠܒܵܨܘ̇ܪܘ̣ܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܝ. ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܙܲܒܘ̇ܢܘ̣ܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܝ ܠܵܐ ܡܨܸܐܠܘ̇ܢ ܠܒܲܣܘ̣ܡܸܗ. ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܡܸܪܠܸܗ ܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘ̇ܢ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ.

ܗ̇ܘ ܒܝܼ ܬܲܢܲܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܠܸܡܠܸܗ ܠܒܵܨܘ̇ܪܘ̣ܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܐܘ̣ܦ ܠܒܵܒܵܐ ܕܝܵܠܵܕܐ ܘ ܠܣܵܦܪܸܐ. ܒܵܒܵܐ ܕܝܵܠܵܕܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܢ ܡܵܨܸܝܬ ܪܚܘ̇ܡ ܥܲܠܝܼ ܘ ܗܲܝܸܪܠܝܼ. ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܜܠܵܒܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܒܝܼ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܗܸܡܸܙܡܵܢ (ܐܸܢ ܡܵܨܸܝܬ) ܠܸܐ ܗܘܵܐ ܕܘ̣ܙ. ܣܵܒܵܒ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܬܠܸܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܟ̣ܵܐ (ܒܝܼ ܗܵܕ) ܘ ܟܸܐ ܡܵܨܸܐ ܥܵܒ̣ܸܕ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ. ܘ ܐܡܸܪܸܗ ܐܸܠܸܗ ܝܼܫܘ̇ܥ ܐܸܢ ܡܵܨܸܝܬ ܕܗܲܡܸܢܬ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܸܐ ܠܡܲܢ ܘ ܗܲܡܸܢ.

ܣܘ̣ܟܵܠܵܐ (ܡܵܥܢܵܝܵܐ) ܕܐܵܗܵܐ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܝܵܠܵܕܐ ܗ̇ܘ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܒܣܝܼܡܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܟܸܐ ܡܲܥܒ̣ܸܕܵܐ ܚܕܵܐ ܬܸܕܡܘ̣ܪܬܵܐ (ܥܲܓ̰ܒܘ̣ܬܵܐ). ܒܵܒܵܐ ܕܝܵܠܵܕܐ ܓ̰ܘ̣ܘܸܒܠܸܗ ܗܲܡܘ̣ܢܸܐ ܝܘܸܢ ܗܲܝܸܪ ܠܒܵܨܘ̇ܪܘ̣ܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܝܼ. ܒܵܥܘ̣ܬܵܐ ܝܲܢ ܜܠܵܒܬܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܠܵܐܙܸܡ ܐܵܗܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܜܵܠܒܲܚ ܩܵܐܕ ܗܲܝܸܪ ܠܒܵܨܘ̇ܪܘ̣ܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ ܣܵܒܵܒ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܸܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܗܵܘܝܵܐ ܡܙܝܼܓ̣ܬܵܐ ܒܝܼ ܫܝܼܟܘ̣ܬܵܐ ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܕܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܠܵܐ ܡܨܸܐܠܘ̇ܢ ܥܵܒ̣ܕܝܼ ܠܸܗ ܗ̇ܘ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܣܵܒܵܒ ܒܵܨܘ̇ܪܘ̣ܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܝ.

ܐܘ̣ܦ ܙܸܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܕܟ̣ܘ̣ܪܸܐ ܝܠܸܗ ܠܬܪܸܝܢ ܥܠܵܬܸܐ ܩܵܐܕ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܥܸܠܬܵܐ ܕܙܲܒܘ̇ܢܘ̣ܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ. ܚܕܵܐ ܡܸܢܲܝ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܠܘ̇ܬܵܐ ܗ̇ܝ ܐܚܸܪܬܵܐ ܨܵܘܡܵܐ. ܨܠܘ̇ܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܘ ܠܵܐܙܸܡ ܗܵܘܝܵܐ ܥܲܡ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܣܵܒܵܒ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܨܠܘ̇ܬܵܐ ܠܝܼܬܠܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ.

ܟܡܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܨܲܠܲܚ ܨܠܘ̇ܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܗܵܕܵܐ ܒܸܕ ܙܵܝܕܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܟܡܵܐ ܕܗܵܘܸܐܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܥܒܕܵܢܘ̣ܬܵܐ (ܟܵܐܪ) ܨܠܘ̇ܬܵܐ ܕܝܼܲܢ.

ܥܸܠܬܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܝܼܠܸܗ ܨܵܘܡܵܐ ܩܵܐܕ ܩܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܒܵܥܘ̣ܬܵܐ ܕܨܠܘ̇ܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܠܸܗ. ܨܵܘܡܵܐ ܝܼܠܸܗ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܡܲܟܠܲܝܬܵܐ ܕܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܝܼܲܢ ܡ̣ܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ ܘ ܡܝܼܠܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܩܵܐܕ ܡܵܨܲܝܚ ܫܵܩܠܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܒܘ̣ܪܟܵܬܸܐ ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܸܐ.

ܨܵܘܡܵܐ ܝܠܸܗ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܗܲܙܝܼܪܘ̣ܬܵܐ ܕܝܼܲܢ ܩܵܐ ܡܲܩܪܲܒ̣ܬܵܐ ܕܓܵܢܲܢ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܐܕ ܦܵܐܸܫ ܬܘ̣ܡܸܡܵܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܸܗ ܕܝܼܘ̇ܗܝ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܵܕܟ̣ܵܐ ܒܝܼ ܫܲܪܝܼܪܘ̣ܬܵܐ ܡܲܩܪܸܒ̣ܲܚ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܢ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܓ̰ܘ̣ܘܸܒܸܐ ܨܠܵܘܵܬܲܢ ܘ ܒܸܕ ܩܲܒܠܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܒܘ̣ܪܟܬܸܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܡܸܝܢ .

ܦܘܫܩܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ