ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܩܘܼܕܲܫ ܥܹܕ̄ܬܵܐ

2009/11/08

1- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܘܬ ܡܢܚܬܐ ܢܕܐ ܬܡܪܙ ܕܡܘܢܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܝܩܪܐ ܗܘܪܡܘܙ ܬܡܪܙ ܒܒܐ ܕܡܢܚܬܐ ܒܕ ܩܒܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ. 

2- ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒ̣ܬܐ ܕܐܬܝܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܬܐ ܦܢܐ ܟܪܡ ܦܘܪ، ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܦܪܣܒܬܪܝ̈ܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

3- ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒ̣ܬܐ ܕܐܬܝܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܣܝܪܘܦ ܥܙܝܙܝܼ، ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

4- ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒ̣ܬܐ ܕܐܬܝܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܐ ܣܝܼܡܘܢ ܡܘܪܕ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗܝ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܒܝܬܐ ܕܓܢܝ̈ خيابان وكيلي پلاك 10 ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.