ܚܲܕ̄ܒܫܵܒܲܐ ܓ ܕܐܹܠܝܼܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܩܦܠܐܘܢ 13 ܡܢܝܢܐ 24 ܗܠ 43

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘ̣ܕܡܝܼܬܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܙܪܝܼܥܠܸܗ ܚܸܛܸܐ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܒܚܲܩܠܸܗ ܘ ܕܸܫ̃ܡܸܢ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܚܲܩܠܵܐ ܒܸܙܪܵܥܵܐ ܝܠܸܗ ܙܝܼܘܵܢܸܐ. ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܕܬܸܪܘܲܝ ܡܲܓ̰ܝܘ̣ܢܸܐ ܝܢܵܐ ܡܸܚܕܵܕܸܐ. ܪܸܓܵܘܵܬܸܐ ܕܡܵܪܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܘ ܐܡܵܪܵܐ ܩܵܬܸܗ ܒܵܥܝܸܬ ܕܐܵܙܲܠܚ ܘ ܓܲܒܲܚܠܗܘ̇ܢ ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܓܘ̣ܘܸܒܠܸܗ ܠܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܥܵܩܪܝܼܬܘ̇ܢ ܥܲܡܲܝ ܐܘ̣ܦ ܚܸܛܸ̈ܐ ܫܒ̣ܘ̇ܩܘ̇ܢ ܠܗܘ̇ܢ ܕܓܲܪܘܸܣܝܼ ܬܸܪܘܵܝ ܡܸܚܕܵܕܸܐ ܗܲܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ.

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܵܣܵܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܗ̇ܘ ܕܙܪܝܼܥܠܸܗ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܘ ܒܲܪܙܲܥܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܕܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܝܢܵܐ ܕܸܫ̃ܡܸܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܗ̇ܘ ܕܙܪܝܼܥܠܸܗ ܙܝܼܘܵܢܸܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܕܒܝܼܫܵܐ.

ܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ ܙܝܼܘܵܢܸܐ ܪܵܒܵܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܕܘ̣ܡܝܸܐ ܠܚܸܛܸܐ ܐܘ̣ܦ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܦܪܵܫܬܵܐ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܕܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܵܣܵܢܵܝ.

ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܒܸܝܠ ܗܲܕܵܡܸܐ ܥܸܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܐܝܼܬ ܘ ܒܸܡܫܟ̰ܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܐ ܬܲܢܝܼ ܗܲܡܘ̣ܢܸܐ ܝܘܲܚ ܘ ܟܸܐ ܡܲܚܙܝܼ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝ ܐܲܝܟ̣ ܐ̄ܚܸܪܢܸܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸܐ ܐܵܢܝܼ ܙܸܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܪܙܲܥܸܐ ܐܚܸܪܢܸܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܬܘ̣ܪܣܝܼܸܐ ܡ̣ܢ ܡܸܛܪܵܐ ܘ ܫܸܡܫܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘ̣ܬܵܐ ܙܝܼܘܵܢܸܐ ܝܢܵܐ. ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܪܸܓܵܘܵܬܸܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܕܥܵܩܪܝܼܠܗܘ̇ܢ ܐܲܢܸܐ ܙܝܼܘܵܢܸܐ.

ܪܵܒܵܐ ܥܕܵܢܵܬܸܐ ܐܘ̣ܦ ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܢܸܐ ܪܸܓܵܘܵܬܸܐ ܟܸܐ ܬܲܚܡܸܢܲܚ ܟܸܐ ܕܵܝܢܲܚ ܘ ܟܸܐ ܒܵܥܝܲܚ ܕܦܵܝܫܲܚ ܦܪܝܼܩܸܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܒܢܘ̇ܢܸܐ ܒܝܼܫܸܐ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܕܝܼܵܘܟ̣ܘ̇ܢ ܘ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܒܝܼܫܘ̣ܬܵܐ ܗܲܪ ܒܸܕ ܗܘܵܝܵܐ ܗܲܠ ܚܘ̣ܬܵܡܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ ܘ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܘ̣ܬܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܣܵܛܵܢܵܐ ܥܲܡ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܫܡܝܼܛܸܐ ܘ ܐܵܗܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܝܼܠܸܗ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܕܲܐܟ̣ܝܼ ܕܐ̄ܡܸܪܠܲܢ ܓܵܘ ܥܸܕܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܫܟ̰ܝܼܚܸܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸܐ ܕܵܓܵܠܸܐ ܕܸܐܒ̣ܸܐ ܒܠܒ̣ܸܫܬܵܐ ܕܦܝܼܪܸܐ. ܠܵܐܙܸܡ ܗܵܘܲܚ ܗܸܫܝܲܪ ܥܲܠܲܝ ܨܲܚܨܲܚ ܠܸܗ ܝܘ̣ܠܦܵܢܲܝ ܘ ܡܲܪܥܸܫܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܚܸܠܛܵܝ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܕܵܝܢܲܚ ܠܗܘ̇ܢ.

ܠܵܐܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܕܬܪܸܝܢ ܩܸܘܲܢܕܲܝܢܘ̇ܣܸܐ (ܚܵܬܵܪܸܐ) ܓܘ̣ܪܸܐ ܐܝܼܬ ܩܵܐ ܟܠ ܚܕܵܐ ܥܕ̄ܬܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܲܝ ܐܲܢܸܐ ܙܝܼܘܵܢܸܐ ܝܲܢ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܩܵܐܕ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܚܝܼܠܘ̣ܬܵܐ (ܙܲܒܘ̣ܢܘ̣ܬܵܐ) ܕܥܸܕܬܵܐ ܘ ܗܲܕܵܡܘ̇ܗ̇. ܚܵܬܵܪ ܕܬܪܸܝܢ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܝܼܬ ܒܸܝܠ ܗܲܕܵܡܸܐ ܥܸܕܬܵܐ ܦܲܪܨܘ̇ܦܸܐ ܕܟܸܐ ܡܲܕܥܝܼ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝ ܛܲܢܵܢܸܐ ܘ ܚܲܡܝܼܡܸܐ ܩܵܐ ܥܸܕܬܵܐ ܐܲܢܸܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܬܲܚܡܘ̣ܢܸܐ ܒܘ̣ܬ ܕܲܟ̣ܝܘ̣ܬܵܐ ܥܸܕܬܵܐ ܘ ܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܕܩܲܒܠܝܼ ܚܲܝܝܼ ܥܲܡ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܟܸܐ ܒܵܥܝܼ ܕܥܵܩܪܝܼܠܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܸܕܬܵܐ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܦܲܪܨܘ̇ܦܸܐ ܐܝܼܬܠܗܘ̇ܢ ܪܘ̇ܚܵܐ ܕܕܝܼܵܢܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܚܸܠܛܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܵܒܵܒ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܸܠܬܵܐ ܕܟ̰ܠܵܦܬܵܐ ܕܥܸܕܬܵܐ.

ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܘ̣ܙ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܲܢܸܐ ܒܢܘ̇ܢܸܐ ܒܝܼܫܸܐ ܫܵܒ̣ܩܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܓܘ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘ̣ܬܵܐ ܕܓܵܢܵܝ ܡܲܢܟ̣ܸܣܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܘ ܠܵܐ ܕܵܝܢܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܣܵܒܵܒ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܸܐ ܡܵܨܸܐ ܥܵܒ̣ܸܕ ܕܝܼܵܢܬܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܘ̣ܬܵܐ. ܗ̇ܘ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܲܚܘ̣ܡܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܪܸܫܠܗܘ̇ܢ ܚܸܛܸܐ ܡ̣ܢ ܙܝܼܘܵܢܸܐ.

 

ܦܘܫܩܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ