1- ܩܘܕܡܐ ܣܥܬ 2 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܬܫܡܫܬܐ ܘ ܛܡܪܬܐ ܕܡܢܚܐ ܢܪܕܝܼܢ ܡܡܟܘ ܕܣܦܘܪܓܢ ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ، ܘ ܝܘܡܐ ܬܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܢܚܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܝܘܡܐ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.