ܚܲܕ̄ܒܫܵܒܲܐ ܓ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܩܦܠܐܘܢ 15 ܡܢܝܢܐ 21 ܗܠ 28

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܣܵܗܡܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܠܬܚܘ̣ܡܵܐ    ܕܨܘ̇ܪ ܘ ܨܵܝܕܘ̇ܢ. ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܟܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐܕ ܒܪܵܬܘ̇ܗ̇ ܦܝܵܫܵܐ ܗܘܵܐ ܓ̰ܘ̣ܢܓ̰ܸܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܐܕܵܐ ܒܸܚܒܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܬܵܡܵܐ ܝܠܸܗ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܟܸܣܠܸܗ ܘ ܒܸܜܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܲܣܸܡܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܘ̇ܗ̇. ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܐܲܨܠܘ̇ܗ̇ ܕܝܼܗܘܵܐ ܝܘ̇ܢܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܗܘܝܼܬܵܐ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܝܸܡܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܣܘ̣ܪܝܼܵܐ. ܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܥܵܡܪܵܢܸܐ ܕܗ̇ܝ ܕܘ̣ܟܵܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܸܪܝܸܐ ܟܸܢܥܵܢܵܝܸܐ.

ܒܫܘ̣ܪܵܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܓ̰ܲܘܘ̣ܒܘ̇ܗ̇. ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܵܐ ܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܘ̇ܗ̇ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܝܼ ܫܘ̣ܕܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܩܵܐ ܥܸܪܒܸܐ ܜܠܝܼܩܸܐ ܕܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܸܠ. ܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ ܡ̣ܢ ܟܬܵܒ̣ܸܐ ܩܲܕܝܼܫܸܐ ܩܵܐܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܫܘ̣ܕܪܵܐ ܗ̇ܝ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܘ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܝܼ ܐܲܫܟܵܪܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܚܸܙܝܵܐ ܓܘ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ.

ܗ̇ܘ ܦܵܪܘ̇ܩܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܘ ܕܵܘܝܼܕ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܤ ܗ̇ܝ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܐܬܸܐܠܸܗ ܩܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ. ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܚܕܵܐ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܕܠܸܐ ܝܠܵܗ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܬܵܐ ܒܸܜܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܒܲܣܸܡܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܘ̇ܗ̇ ܘ ܗ̇ܘ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܓ̰ܘ̣ܘܸܒܠܸܗ ܕܐܲܚܟ̰ܝܼ ܦܝܼܫܠܝܼ ܫܘ̣ܕܪܵܐ ܩܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ. ܗ̇ܘ ܒܝܼ ܬܲܢܲܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܒܥܸܠܸܗ ܕܓ̰ܲܪܸܒ ܠܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܕܗܝ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܩܵܐܕ ܡܲܙܝܘ̣ܕܸܐ ܝܠܸܗ ܘ ܐܡܵܪܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܨܦܵܝܝܼ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܒܢܘ̇ܢܸܐ ܘ ܠܝܲܗܒ̣ܵܐ ܩܵܐ ܟܲܠܒܸܐ ܫܒ̣ܘ̇ܩ ܕܣܵܒ̣ܥܝܼ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܒܢܘ̇ܢܸܐ.

ܕܠܵܐ ܦܘ̣ܫܵܟ̣ܵܐ (ܐܵܠܒܵܬܸܐ) ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܩܵܐ ܡܸܠܵܬܸܐ ܐ̄ܚܸܪܢܸܐ ܟܸܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܗܘ̇ܢ ܜܲܡܐܸܐ (ܢܵܓ̰ܸܤ) ܘ ܠܵܐܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܝܼ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܗ̇ܝ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܢܝܼܫܘ̣ܗܝ ܠܸܐ ܗܘܵܐ ܨܲܥܪܬܵܐ ܝܲܢ ܬܵܘܗܸܢ ܩܵܐ ܕܗܝ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܠܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ.

ܗ̇ܘ ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܚܕܵܐ ܕܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ ܗ̇ܝ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܝܼܠܸܗ ܩܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܘ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝ ܡܸܠܵܬܸܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܸܐ ܣܵܒܵܒ ܒܘ̣ܪܟܵܬܸܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝ ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܕܐܡܸܪܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܐ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܘ̣ܟ̣ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܒܘ̣ܪܟ̣ܸܐ ܟܠܲܝ ܡܸܠܵܬܸܐ ܘ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܫܠܸܗ ܬܘ̣ܡܸܡܵܐ ܒܝܼܲܕ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܚܟ̣ܝܼ. ܘ ܒܝܼܸܗ ܦܝܼܫܠܘ̇ܢ ܒܘ̣ܪܟ̣ܸܐ ܟܠܲܝ ܡܸܠܵܬܸܐ. ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܒܝܼ ܫܡܸܥܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܓ̰ܘ̣ܘܸܒܠܵܗ̇ ܗܸܐ ܡܵܪܝܼ ܐܘ̣ܦ ܟܲܠܒܸܐ ܟܸܐ ܐܵܟ̣ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܦܸܪܬܘ̣ܚܸܐ ܕܢܵܦܠܝܼ ܡ̣ܢ ܦܵܬܘ̇ܪܵܐ (ܣܘ̣ܦܪܵܐ) ܕܡܵܪܲܝ ܘ ܟܸܐ ܚܲܝܝܼ ܒܝܼ ܬܲܢܲܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܡܲܚܙܘ̣ܝܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܘ̇ܗ̇. ܘ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܘ̣ܦ ܦܸܪܬܘ̣ܚܸܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܝܼܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܚܲܝܸܐ.

ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܓܘ̣ܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܲܝܼܡܵܢܘ̣ܬܲܟ̣ܝ ܘ ܒܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܘ̇ܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ. ܒܲܤ ܟܸܐ ܡܵܨܲܝܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܠܵܐ ܩܘ̣ܒܸܠܠܘ̇ܢ ܠܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܠܵܬܸܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܸܐ ܗܘ̣ܡܸܢܘ̇ܢ ܒܝܼܸܗ ܣܵܒܵܒ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܠܲܝܬ ܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ. ܐܵܡܸܝܢ .

 

ܦܘܫܩܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ