1- ܐܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܘܝܟܬܘܪܝܐ ܩܘܼܟ̰ܵܠܝܼ، ܝܠܕ̈ܐ ܕܡܢܚܬܐ ܒܕ ܩܒܠܝܼ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡ̣ܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܐܕܝܘܡ ܣܥܬ 2 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܬܫܡܫܬܐ ܘ ܛܡܪܬܐ ܕܡܢܚܬܐ ܝܘܠܝܼܐ ܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܕܥܕܐ، ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܕܦܪܣܒܬܪܝ̈ܐ ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܢܚܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܦܪܣܒܬܪܝ̈ܐ ܡ̣ܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

3- ܐܕܝܘܡ ܣܥܬ 2 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܬܫܡܫܬܐ ܘ ܛܡܪܬܐ ܕܡܢܚܐ ܒܢܝܡܝܢ ܐܙܕ، ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܤ ܕܡܬܐ ܕܣܢܓܪ.

4- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܬܠܬܐ ܝܢܐ ܕܡܢܚܐ ܐܝܘܢ ܒܢܝܡܝܢ ܕܦܩܐܒܓܠܘܘܐ، ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܐ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

5- ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒ̣ܬܐ ܕܐܬܝܐ ܢܣܒܬ ܫܢܝܬܐ ܕܡܢܚܬܐ ܪܘܣܢܐ ܚܟ̰ܘ ܕܡܘܢܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܡܝܪܟܐ، ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܬܐ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

6- ܡܚܒܘܪܐ ܝܘܚ ܩܐ ܟܠܝ̈ ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܢ ܩܐ ܕܛܘܒ̣ܬܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܕܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܕܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘ ܟܠܕܝܬܐ ܕܬܒ̣ܝܠ ܒܕ ܗܘܐ ܠܐܟ̣ܐ ܒܝܘܡܐ ܚܕܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܘ ܒܕ ܩܕܫ ܐ̄ܪܙܐ ܣܥܬ 10 ܩܝܕܡܬܐ ܓܘ ܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܒܛܠܒܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܟܠܝ ܒܢܝ ܡܪܥܝܬܐ ܩܐ ܕܫܪܟܝܼ ܒܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ.