ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܩܵܝܛܵܐ 2 ܒܛܲܒܲܚ 2009

1-ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ 2 ܒܛܲܒܲܚ ܬܠܵܬܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܢܵܚܬܵܐ ܢܲܠܝܼ ܦܘܿܠܝܼܣܝܼ ܕܐܲܪܕܹܫܵܐܝ. ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܢܵܚܬܵܐ ܒܕ ܩܲܒܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܥܲܬ 3 ܗܠ6 ܒܵܬ̄ܪ ܟܵܘܹܬܪܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ ܕܐܲܪܹ̈ܡܢܵܝܹܐ.

2-ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ 2 ܒܛܲܒܲܚ ܬܠܵܬܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܢܵܚܬܵܐ ܦܲܢܵܐ ܗܘܼܪܡܘܼܙ ܕܘܲܙܝܼܪܵܒܵܐܕ ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܢܵܚܬܵܐ ܒܕ ܩܲܒܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܥܲܬ 3 ܗܠ6 ܒܵܬ̄ܪ ܟܵܘܹܬܪܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ ܕܐܹܘܵܢܓܵܠܵܝܹ̈ܐ

3-ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܪܵܝܢܒܫܲܒܵܐ 3 ܒܛܲܒܲܚ ܒܕ ܗܵܘܝܵܐ ܬܹܫܡܹܫܬܵܐ ܘ ܛܵܡܵܪܬܵܐ ܕܡܢܵܚܵܐ ܝܵܦܪܝܼܡ ܙܝܥܐ ܐܵܩܵܚܵܢܝܼ (ܘܝܼܠܦ̮ܪܵܝܕ) ܕܐܵܕܵܐ. ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܢܵܚܵܐ ܒܕ ܩܲܒܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.

4-ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܲܬܒܫܲܒܵܐ 4 ܒܛܲܒܲܚ ܫܹܢ̄ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܢܵܚܵܐ ܕܵܢܝܼܢ ܝܘܼܣܹܦܝܼ ܕܐܲܪܕܹܫܵܐܝ ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܢܵܚܵܐ ܒܕ ܩܲܒܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܥܲܬ 3 ܗܠ6 ܒܵܬ̄ܪ ܟܵܘܹܬܪܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.

5-ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܒܫܲܒܵܐ 5 ܒܛܲܒܲܚ ܬܠܵܬܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܢܵܚܵܐ ܝܵܦܪܝܼܡ ܙܝܥܐ ܐܵܩܵܚܵܢܝܼ (ܘܝܼܠܦ̮ܪܵܝܕ) ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܢܵܚܵܐ ܒܕ ܩܲܒܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܥܲܬ 3 ܗܠ6 ܒܵܬ̄ܪ ܟܵܘܹܬܪܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ  ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.

6- ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ 7 ܒܛܲܒܲܚ ܐܲܪܒܥܝܼ ܝܢܵܐ ܕܡܢܲܚܬܵܐ ܐܲܡܹܠܝܵܐ ܡܲܢܨܘܼܪ ܕܒܵܒܵܪܘܼܕ. ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܢܵܚܬܵܐ ܒܕ ܩܲܒܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܥܲܬ 3 ܗܠ6 ܒܵܬ̄ܪ ܟܵܘܹܬܪܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.