ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ

2009/12/13

1- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܐܠܒܝܪܬ ܙܝܥܐ ܕܟ̰ܗܪܒܚܫ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗܝ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܢܣܒܬ ܫܢܝܬܐ ܕܡܢܚܬܐ ܐܪܦܝܢܝܼܟ ܒܐܝܪܡ ܙܐܕܗ ܕܒܒܪܘܕ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗ̇ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܡܢ 30܆2 ܗܠ 30܆5 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

3- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܡܝܼܣܐܩ ܝܣܐܝܼܠܝܼ ܕܒܐܠܢܘܫ، ܡܝܩܪܬܐ ܣܘܪܝܐ ܗܘܪܡܘܙܝܼ ܒܕ ܩܒܠܗ̇ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

4- ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܬܐ ܣܪܐ ܝܓܘܪܓܘܪܓ̰ܝܼ، ܡܝܩܪܐ ܥܡܢܘܐܝܼܠ ܐܟܘܝܐܢܤ ܒܕ ܩܒܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

5- ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒ̣ܬܐ ܕܐܬܝܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܗܡܙܐܣܒ ܐܘܗܢܣܝܐܢ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗܝ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.