ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܩܦܠܐܘܢ 18 ܡܢܝܢܐ 1 ܗܠ 18

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܐܸܘܲܢܓܲܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܘ̇ܡ ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܡܲܒܝܘ̣ܢܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐܕ ܕܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܕܐܵܬܝܼ ܠܟܸܤ ܝܼܫܘ̇ܥ ܗܘܝܼܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܗܲܡܙܘ̣ܡܸܐ ܒܸܝܠ ܐܘ̣ܕܵܠܸܐ ܩܵܐܕ ܐܸܢܝܼ ܡܸܢܲܝ ܝܼܠܸܗ ܒܘ̣ܫ ܓܘ̣ܪܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܒܸܕ ܥܵܒ̣ܕܠܵܗ̇ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܝܲܢ ܒܘ̣ܫ ܨܦܵܝܝܼ ܬܲܢܲܚ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܡܵܘܬܵܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܢܝܼ ܡܸܢܲܝ ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ.

ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܕܵܥܝܵܐ ܗܘܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܘ̣ܕܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܬܲܚܡܘ̣ܢܸܐ ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܡܘ̣ܠܸܦܠܸܗ ܩܵܬܲܝ ܚܲܕ̄ ܝܘ̣ܠܦܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܟܲܕ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܐܸܢ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܗܵܘܸܐ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܠܵܐܙܸܡ ܗܵܘܸܐ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ (ܚܸܕܡܵܬܟܲܪ).

ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܓܵܪܵܟ ܬܲܚܡܸܢ ܒܘ̣ܬ ܪܸܫܵܢܘ̣ܬܵܐ ܝܲܢ ܕܗܵܘܸܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܸܐ ܦܵܪܸܫܠܗܘ̇ܢ ܡܗܲܕܝܵܢܘ̣ܗܝ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘ̇ܦܸܐ ܕܓܵܢܲܝ ܟܸܐ ܡܲܡܟܸܟ̣ܝܼ ܠܵܗ̇ ܩܵܡ ܕܝܼܘ̣ܗܝ. ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܝܘ̣ܠܦܵܢܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܝܼܠܸܗ ܕܪܩܘ̣ܒ̣ܠ ܝܘ̣ܠܦܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܗܵܘܸܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܵܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܗܵܘܸܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ. ܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ ܐܵܢܝܼ ܕܓܵܘ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܸܐ ܝܼܢܵܐ. ܩܵܕ̄ܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܼܢܵܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܸܐ. ܐܵܢܝܼ ܕܐܲܚܟ̰ܝܼ ܟܸܐ ܬܲܚܡܸܢܝܼ ܒܘ̣ܬ ܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܚܘ̣ܙܕܵܓܵܐ ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܘ̣ܬ ܚܵܬܸܪ ܚܘ̣ܒܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܩܲܒܘ̣ܠܸܐܝܢܵܐ ܚܘ̣ܙܕܵܓܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܡܵܘܗܵܒ̣ܬܸܐ (ܫܵܦܵܩܵܬܸܐ) ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܸܐ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܵܐܕ ܒܘ̣ܫ ܨܦܵܝܝܼ ܦܲܫܸܩܠܸܗ ܝܘ̣ܠܦܵܢܘ̣ܗܝ ܩܵܬܲܝ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܠܚܲܕ̄ ܝܵܠܵܕܐ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܓܵܘܚܦܵܩܸܗ ܘ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘ̣ܗܝ ܐܸܢ ܠܵܐ ܕܵܝܪܝܼܬܘ̇ܢ ܘ ܗܵܘܝܼܬܘ̇ܢ ܐܲܝܟ̣ ܝܵܠܸܕܐ ܙܥܘ̇ܪܸܐ ܠܸܐ ܥܵܒ̣ܪܝܼܬܘ̇ܢ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܕܐܲܝܟ̣ ܝܵܠܵܕܐ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܘ ܐܲܝܟ̣ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܡܲܟܸܦܝܼ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝ ܐܵܢܝܼ ܒܸܕܦܵܝܫܝܼ ܝܕܸܥܝܸܐ ܬܲܠܡܝܼܕܐ ܝܲܢ ܩܲܝܘ̣ܡܸܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘ ܡܲܢ ܩܲܒܸܠ ܠܐܵܢܝܼ ܠܡܫܝܼܚܵܐ ܩܲܒܘ̣ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܘܵ ܡܲܢ ܕܠܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܩܲܒܸܠ ܠܡܫܝܼܚܵܐ ܠܸܐܝܠܸܗ ܩܲܒܘ̣ܠܸܐ. ܐܸܢ ܗܵܘܲܚ ܬܘ̣ܪܩܵܠܵܐ ܠܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܸܚܛܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܠܟܸܤ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐܙܸܡ ܗܵܘܲܚ ܙܗܝܼܪܸܐ (ܗܘ̣ܫܝܲܪ) ܕܠܵܐ ܗܵܘܲܚ ܥܸܠܬܵܐ ܬܘ̣ܪܩܵܠܵܐ ܩܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܸܐ. ܟܠ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܥܒ̣ܸܕܲܚ ܕܐܲܚܘ̇ܢܲܢ ܦܵܐܸܫ ܓܠܝܼܙܵܐ (ܡܲܐܝܘ̇ܤ) ܡ̣ܢ ܗܸܒ̣ܝܼ ܝܲܢ ܗܵܘܲܚ ܥܸܠܬܵܐ ܕܬܘ̣ܪܩܵܠܸܐ ܗܘܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܥܸܠܬܵܐ ܕܚܛܵܝܬܵܐ ܕܝܼܸܗ. ܐܸܢ ܚܲܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܵܒ̣ܸܕ ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܗܘܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܓܘ̣ܢܲܗܟܲܪ ܘ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܕܝܼܢܵܐ ܒܝܘ̇ܡ ܢܘ̣ܚܵܡܵܐ.

ܠܵܐܙܸܡ ܚܛܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܠܸܒܲܢ ܦܵܝܫܵܐ ܦܣܝܼܩܬܵܐ (ܩܛܝܼܬܵܐ). ܣܵܒܵܒ ܥܵܣܩܘ̣ܬܵܐ (ܐܸܫܟܵܐܠ) ܝܼܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܐ ܕܠܸܒܲܢ. ܟܠ ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܕܗܵܘܝܵܐ ܟ̰ܲܠܸܫܲܚ ܕܚܛܝܼܵܬܸܐ ܘ ܝܘ̣ܐܵܒ̣ܸܐ (ܗܵܘܵܤ) ܦܵܝܫܝܼ ܫܩܝܼܠܸܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܠܸܒܵܘܵܬܲܢ. ܩܛܵܝܬܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܸܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܘܵܬܲܢ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܐܲܝܟ̣ ܩܛܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܐ ܘ ܐܲܩܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܲܡܪܝܼܲܢܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܥܵܒ̣ܪܲܚ ܠܚܲܝܸܐ ܐܵܗܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܠܵܐܙܸܡ ܦܵܐܸܫ ܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܣܵܒܵܒ ܠܸܐ ܡܵܨܲܝܚ ܕܚܛܝܼܬܵܐ ܡܲܥܒ̣ܸܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܲܢ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. ܐܡܝܢ .

ܦܘܫܩܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ