ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܩܘܼܕܲܫ ܥܹܕ̄ܬܵܐ

2009/11/22

1- ܐܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܐܣܝܬ ܝܕܓܪ ܕܟܘܣܐ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗ̇ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 5 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܩܘܕܡܐ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܬܠܬܐ ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܟܪܡܝܢ ܐܬܘܿ ܘܙܝܪܐܒܕ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗ̇ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

3- ܝܘܡܐ ܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܬܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܘܝܟܬܘܪܝܼܐ ܩܘܼܟ̰ܵܠܝܼ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗ̇ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡܢ 3 ܗܠ 5 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

4- ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܦ̮ܪܝܕܘܢ ܒܒܐܕܠܝܪ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗܝ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡ̣ܢ 30܆2 ܗܠ 30܆5 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

5- ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܐܬܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܝܘܠܝܐ ܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܙܕܐ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗ̇ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܒܝܬܐ ܕܓܢܝ خيابان شهرك ايثار مسكوني بوستان بلوك 28 واحد شش  ܡܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.