ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܗ ܕܩܲܝܜܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܩܦܠܐܘܢ 16 ܡܢܝܢܐ 19 ܗܠ 31

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘ̇ܢ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܲܗܒ̣ܵܐ ܝܠܸܗ ܥܝܼܪܘ̣ܬܵܐ (ܗܸܫܝܵܪܘ̣ܬܵܐ) ܩܵܐ ܟܠܲܝ ܐܵܢܝܼ ܕܒܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܪܘܵܚܵܐ (ܒܘ̣ܣܵܡܵܐ) ܘ ܡܲܢܫܘ̣ܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܡܸܣܟܸܢܸܐ ܕܚܲܕܸܪܘܵܢܵܝ. ܗ̇ܘ ܗܲܩܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܬܪܸܝܢ ܦܲܪܨܘ̇ܦܸܐ ܚܲܕ̄ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܘ ܗ̇ܘ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܚܲܕ̄ ܒܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܘ̇ܫܝܼܘ̣ܬܵܐ ܘ ܒܘ̣ܣܵܡܵܐ ܘ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܓܵܘ ܡܸܣܟܸܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܒܲܕܒܲܚܬܘ̣ܬܵܐ.

ܚܲܕ̄ ܡܸܢܵܝ ܦܝܵܫܵܐ ܚܩܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘ ܗ̇ܘ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܡܘ̣ܣܠܝܼܵܐ ܘ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܟܲܠܒܸܐ ܓܲܫܘ̣ܩܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܥܲܠܘ̣ܗܝ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܸܬܸܠܸܗ ܗ̇ܘ ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܠܘ̣ܒܸܠܗܘ̇ܢ ܐܸܠܸܗ ܡܲܠܲܐܟ̣ܸܐ ܠܸܫܡܵܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܦܸܫܠܸܗ ܪܘ̣ܦܝܵܐ ܓܵܘ ܓܸܗܲܢܵܐ.

ܐܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܡܣܵܒܵܒ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܝܼܗܘܵܐ ܪ̄ܚܸܫܠܸܗ ܠܓܸܗܲܢܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܘ̣ܬ ܕܗ̇ܘ ܚܘ̣ܒܘ̣ܗܝ ܪܵܒܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܸܗ ܥܲܠ ܕܵܘܸܠܬܘ̣ܗܝ ܘ ܠܸܐ ܗܘܵܐ ܡܘ̣ܦܠܸܚܘ̇ܗ̇ ܩܵܐ ܡܸܣܟܸܢܸ̈ܐ ܘ ܡܲܒܝܘ̣ܢܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ̄ ܠܸܒܵܐ ܩܸܫܝܵܐ (ܕܠܵܐ ܪܲܚܡܸܐ).

ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܓܸܒܵܐ ܕܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܵܝܝܼ ܗܘܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܚܵܝܵܐ ܗܘܵܐ ܩܵܐ ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܪܙܵܝܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܸܗ ܘ ܐܵܗܵܐ ܗܘܵܐ ܚܜܵܗܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܐ. ܘ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐܕ ܓܵܘ ܓܸܗܲܢܵܐ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܘ̣ܕ ܓܢܵܗܵܐ ܓܘ̣ܪܬܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܝܠܸܗ. ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܓ̰ܘ̣ܢܓ̰ܵܪܸܐ ܕܒܸܓܪܵܫܵܐ ܝܠܸܗ. ܘ ܠܐܲܟ̣ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܸܜܠܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒ̣ܝܼܕܸܐ ܪܲܚܡܸܐ ܥܲܠܘ̣ܗܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܝܼܬ ܡܘ̣ܡܟܸܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܗܲܪ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘ̣ܚܒܸܪܸܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܚܘ̇ܢܘܵܬܸܐ ܕܗܵܠܵܐ ܒܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܥܘ̣ܬܸܗ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܝܵܫܵܐ ܬܘ̣ܡܸܡܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܵܣܵܠܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܝܲܢ ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܟܠ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܐ ܕܐܲܚܟ̰ܝܼ ܬܲܚܡܘ̣ܢܸܐ ܝܠܸܗ ܒܘ̣ܬ ܕܵܘܸܠܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ ܘ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܒܲܤ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܩܸܪ ܡ̣ܢ ܓܵܢܘ̣ܗܝ ܐܲܢܸܐ ܒܘ̣ܩܵܪܸܐ: ܐܵܢܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܡܘ̣ܕܝܼ ܜܲܥܘ̣ܝܸܐ ܝܘܸܢ؟ ܡܘ̣ܕ ܚܲܙܢܵܐ ܐܝܼܬܠܝܼ ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ؟ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܥܒ̣ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܝܲܢ ܩܵܐ ܕܵܘܸܠܬܝܼ؟ ܡܵܪܝܼ ܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ؟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܢ ܕܵܘܸܠܬܵܐ؟ ܒܲܤ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܡܸܣܟܸܢܸܐ ܙܸܐ ܟܸܐ ܡܵܨܝܼ ܗܵܘܝܼ ܝܵܥܢܸܐ (ܬܵܡܵܟܵܪܸܐ) ܝܲܢ ܡܲܚܸܒܵܢܸܐ ܕܙܘ̣ܙܸܐ. ܩܵܐ ܕܲܐܢܸܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܙܘ̣ܙܵܐ ܝܼܠܸܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܲܤ ܐܵܗܵܐ ܗܲܩܝܲܬ ܝܼܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐ ܐܲܢܸܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܚܵܝܸ̈ܐ ܐܵܒܵܕܝܼܢܵܝܸܐ ܠܝܼܬ ܠܗܘ̇ܢ ܗܸܝܟ̰ ܡܲܥܢܵܝܵܐ. ܐܘ̇ܦ ܐܸܢ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܝܬ ܡܝܼܬܸܐ ܙܸܐ ܩܵܐܸܡ ܘ ܬܲܢܸܐ ܩܵܬܵܝ ܠܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ. ܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܩܸܡܠܸܗ ܡ̣ܢ ܒܸܝܬ ܡܝܼܬܸܐ ܪܵܒܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܠܵܐ ܗܘ̣ܡܸܢܘ̇ܢ ܘ ܐ̄ܡܸܪܠܗܘ̇ܢ ܕܦܲܓ̣ܪܸܗ ܦܸܫܠܸܗ ܓܢܝܼܒ̣ܵܐ ܒܝܲܕ ܬܲܠܡܝܼܕܘ̣ܗܝ. ܒܲܤ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ̄ ܩܕܝܼܠܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܐ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܩܵܐ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܘ ܩܵܐ ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܼܠܵܐ ܝܼܠܸܗ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ. ܐܸܢ ܗ̇ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܬܲܘܸܒ ܗܘܵܐ ܘ ܗܲܡܸܢ ܗܘܵܐ ܘ ܥܵܒ̣ܸܕܗܘܵܐ ܪܲܚܡܸܐ ܘ ܡܲܦܠܸܟ̣ ܗܘܵܐ ܠܕܵܘܸܠܬܸܗ ܥܲܡ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܸܐ ܒܸܕ ܐܵܙܸܠ ܗܘܵܐ ܠܸܫܡܵܝܵܐ. ܗܲܪ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܗ̇ܘ ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܠܵܐ ܐܵܙܸܠ ܗܘܵܐ ܠܸܫܡܵܝܵܐ. ܐܸܢ ܩܲܒ̣ܸܠ ܗܘܵܐ ܘ ܡܲܢܟܸܪ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘ ܚܵܫܸܒ̣ ܗܘܵܐ ܩܵܐܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܸܣܟܸܢܘ̣ܬܸܗ.

ܒܲܤ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܕܵܐ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܐ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܘ ܩܵܐ ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܩܵܐܕ ܝܼܠܸܗ̇ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܬܝܵܒ̣ܘ̣ܬܵܐ ܘ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ. ܒܲܤ ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܥܕܵܢܵܐ ܓܵܘ ܐܲܢܸܐ ܚܵܝܸܐ ܣܲܙܓܸܪܲܚ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܡܵܘܬܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܠܝܼܬ ܥܕܵܢܵܐ. ܐܡܝܢ .

ܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ