1- ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܬܐ ܪܘܙܐ ܢܒ̣ܝܐ ܕܫܡܫܓ̰ܝܢ، ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡ̣ܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.

2- ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܐܬܝܐ 40 ܝܢܐ ܕܡܢܚܐ ܓܘܪܓܝܢ ܦܪܗܕܝܐܢ، ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܡ̣ܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.