ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܘ ܕܩܲܝܜܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܩܦܠܐܘܢ 17 ܡܢܝܢܐ 5 ܗܠ 19

ܘܐ̄ܡܝܼܪܗܘ̇ܢ ܫܠܝܼܚܸܐ: ܡܵܪܲܢ ܡܲܙܝܸܕ ܐܸܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ، ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܡܘ̣ܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܘ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܟܸܐ ܐܵܡܨܲܚ ܡܲܫܟ̰ܚܲܚ ܠܵܗ̇؟ ܒܘ̣ܬ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܒܪܵܢܸܐ ܟܸܐ ܫܵܡܥܲܚ ܘ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܐܸܢ ܒܲܩܪܲܚ ܚܲܕ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܡܸܓ̰ܸܕ ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܟܠܲܢ ܒܸܕ ܓ̰ܲܘܸܒܲܚ ܗܸܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܕܵܢܵܬܸܐ ܣܘ̣ܟܵܠܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕܥܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘ̇ܢ ܡܲܠܘ̣ܦܘ̣ܗܝ ܠܸܗ ܐܝܼܬܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܦܘ̣ܪܫܘ̣ܢܝܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܸܐ ܟܸܐ ܚܵܫܒ̣ܲܚ ܡܗܘ̣ܡܢܸܐ ܝܘܲܚ ܘ ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܣܵܒܵܒ ܣܘ̣ܪܝܵܝܸܐ ܝܘܲܚ ܝܲܢ ܐܵܬܘ̇ܪܵܝܸܐ ܝܲܢ ܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܙܥܘ̇ܪܸܐ ܝܘܲܚ ܗ̄ܘܵܘ ܩܘ̣ܒܸܠܠܲܢ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܡܲܥܡܘ̇ܕܝܼܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܝܲܢ ܕܟ̰ܲܠܘ̣ܫܸܐ ܝܘܲܚ ܟܠ ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐܵܙܲܠܚ ܠܥܘ̣ܡܪܵܐ ܝܲܢ ܢܸܕܪܸܐ ܟܸܐ ܢܵܕܪܲܚ (ܡܲܩܪܸܘܲܚ). ܐܲܢܸܐ ܟܠܲܝ ܕܘ̣ܙ ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐܝܢܵܐ ܡܲܡܜܘܼܝܸܐ ܠܣܘ̣ܟܵܠܵܐ ܐܲܨܠܵܝܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܵܨܲܝܚ ܩܲܒܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܸܠܵܬܲܢ (ܐܘ̣ܡܬܵܐ) ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܜܲܢ.

ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܚܕܵܐ ܚܲܠܥܲܬ (ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܵܐ) ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܒܲܤ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܗܵܘܲܚ ܥܝܼܪܸܐ (ܗܸܫܝܵܪ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܲܡܙܘ̣ܡܸܐ ܝܘܲܚ ܒܘ̣ܬ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ. ܒܸܦܪܝܼܫܘ̣ܬܵܐ ܓܵܢܲܢ ܪܵܙܝܼ ܠܵܐ ܥܵܒ̣ܕܲܚ ܠܵܗ̇ ܒܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܢܸܐ ܣܘ̣ܢܵܬܵܝܸܐ ܕܠܝܼܦܵܝ ܝܘܲܚ ܡ̣ܢ ܙܥܘ̇ܪܘ̣ܬܲܢ ܘ ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܟܸܐ ܥܵܒ̣ܕܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܘ ܟܸܐ ܚܵܫܒ̣ܲܚ ܒܝܼ ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܢܸܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ. ܐܸܢ ܨܦܵܝܝܼ ܬܲܚܡܸܢܲܚ ܥܲܠ ܕܐܲܢܸܐ ܓ̰ܲܪܓܸܐ ܕܐܸܘܲܢܓܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܵܘܡ ܟܸܐ ܡܵܨܲܝܚ ܬܲܢܲܚ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܝܵܥܢܝܼ ܬܦܵܩܬܵܐ ܒܡܫܝܼܚܵܝܐ ܘ ܪ̄ܚܵܫܬܵܐ ܠܟܸܣܠܸܗ ܚܲܕ̄ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܵܘ ܚܲܝܘ̣ܗܝ ܠܝܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܬܲܢܸܐ ܐܵܢܵܐ ܡܗܘ̣ܡܢܵܐ ܝܘܸܢ ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܝܼܠܸܗ ܡܲܒܘ̣ܥܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܠܝܼܬܠܸܗ ܬܦܵܩܬܵܐ. ܐܸܘܲܢܓܠܝܼܘ̇ܢ ܐܡܸܪܠܵܗ̇ ܥܸܣܪܵܐ ܓܸܪܒ̣ܵܢܸܐ ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܟܸܤ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘ ܒܝܼ ܡܲܟܝܼܚܘ̣ܬܵܐ ܒܸܜܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܘ̣ܗܝ ܘ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܢܵܐ ܝܵܐ ܝܼܫܘ̇ܥ ܪܵܚܸܡ ܥܲܠܲܢ.

ܒܲܤ ܢܘ̣ܩܙܵܐ ܩܲܪ̄ܡܵܝܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܝܼܠܸܗ ܪ̄ܚܵܫܬܵܐ ܠܟܸܤ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘ ܬܦܵܩܬܵܐ ܒܝܼܸܗ. ܐܸܢ ܬܲܚܡܸܢܲܚ ܐܸܕܝܵܘܡ ܝܵܘܡܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܸܢܲܢ ܗܲܠ ܚܲܕ̄ ܟܝܘ̣ܠܵܐ (ܐܲܢܕܵܙܵܐ) ܐܝܼܬܠܲܢ ܓܸܪܒ̣ܸܐ ܦܪܝܼܫܸܐ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܠܵܐ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐܝܼܬ ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܝܘ̣ܬܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܫܝܼܚܵܝܸܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܡܲܪܥܵܐ ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܣܢܝܼܩܸܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܙܠܲܚ ܠܟܸܤ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘ ܜܵܠܒܲܚ ܡܸܢܸܗ ܕܒܲܣܸܡܠܲܢ.

ܓܸܪܒ̣ܵܐ ܕܝܼܲܢ ܐܸܕܝܵܘܡ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ ܪܵܒܵܐ ܒܨܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܘ̣ܒܵܐ ܕܝܼܲܢ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘ ܩܵܐ ܗܸܡܸܙܡܵܢܸܐ ܕܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘ̇ܢ ܪܵܒܵܐ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܡܸܠܵܬܲܢ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܪܵܒܵܐ ܦܘ̣ܠܵܓ̣ܸܐ ܘ ܟܲܪܒܵܐ ܘ ܟܝܼܢ ܘ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܒܵܬ̄ܪ ܕܗ̇ܘ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܘ ܪܵܒܵܐ ܡܲܪܥܸܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܙܵܕܥܲܚ ܘ ܗܸܒ̣ܝܼܲܢ ܠܵܐ ܩܵܜܥܲܚ ܠܵܗ̇ ܣܵܒܵܒ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܢܸܐ ܝܠܸܗ ܗ̇ܘ ܒܸܕ ܫܵܡܥܝܼ ܝܠܸܗ ܩܵܠܲܢ ܘ ܒܸܕ ܒܲܣܸܡܠܲܢ.

ܒܲܤ ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܵܙܠܲܚ ܠܟܸܣܠܘ̣ܗܝ ܘ ܡܘ̇ܕܲܚ ܠܸܚܜܝܼܵܬܲܢ ܘ ܜܵܠܒܲܚ ܡܸܢܸܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܫܠܝܼܚܸܐ ܡܵܪܲܢ ܜܠܸܒܠܗܘ̇ܢ ܡܸܢܘ̣ܗܝ ܕܡܲܙܝܸܕ ܠܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ.

ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܝܼܢܘ