1- ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܐܬܐ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܐܪܡܝܤ ܐܝܘܙܝܐܢܤ، ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕܡܢܚܐ ܒܕ ܩܒܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܒܝܬܐ ܕܓܢܝ ܆ خيابان وكيلي پلاك 6/1  ܡ̣ܢ 3 ܗܠ 6 ܒܬ̄ܪ ܟܘܬܪܐ.