ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܙ ܕܩܲܝܜܵܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܩܦܠܐܘܢ 18 ܡܢܝܢܐ 1 ܗܠ 14

ܓܵܘ ܐܸܘܲܢܓܲܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܵܘܡ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܲܩܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ̄ ܡܵܣܵܠܵܐ ܒܘ̣ܬ ܚܕܵܐ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܐܲܪܡܸܠܬܵܐ ܕܫܘ̣ܓ̣ܠܘ̇ܗ̇ ܢܦܝܼܠܵܐ ܗܘܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ̄ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܸܐ ܙܵܕܸܥ ܗܘܵܐ ܘ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ ܠܸܐ ܢܵܚܸܦ ܗܘܵܐ. ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܬܲܢܲܚ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܜܵܠܘ̇ܡܵܐ ܗܘܵܐ ܩܵܐܕ ܠܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܠܸܒܘ̣ܗܝ ܠܵܐ ܟܸܐܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܠܵܐ ܪܲܚܡܸܐ. ܡܲܒܝܘ̣ܢܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܗܘܵܐ ܕܫܵܩܸܠ ܗܘܵܐ ܡܸܢܘ̇ܗ̇ ܪܸܫܘܵܬ. ܗ̇ܝ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܐܵܦܸܢ ܪܵܒܵܐ ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܗܘܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܟܵܠܝܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒܪܘ̇ܗ̇ ܩܵܐ ܡܜܵܝܬܵܐ ܠܒܲܥܘ̣ܬܘ̇ܗ̇ ܠܵܐ ܓܸܪܫܠܵܗ̇ ܐܝܼܕܵܐ ܡܸܢܸܗ ܗܲܠ ܡܘ̣ܥܒ̣ܸܕܠܵܗ̇ ܕܡܲܫܡܸܥ ܠܚܲܒܪܘ̇ܗ̇.

ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܘ ܕܠܵܐ ܪܲܚܡܸܐ ܥܒ̣ܸܕܠܸܗ ܠܕܝܼܘܵܢܵܐ ܕܗ̇ܝ ܐܲܪܡܸܠܬܵܐ ܘ ܓܘ̣ܫܸܩܠܸܗ ܥܲܠܘ̇ܗ̇ ܟܡܵܐ ܒܘ̣ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܠܸܗ ܟܸܐܢܵܐ ܘ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒ̣ܸܕܠܵܗ̇ ܕܝܼܘܵܢ ܕܓܘ̣ܒܝܘ̣ܗ ܕܩܵܪܝܼ ܠܸܗ ܒܠܲܝܠܸܐ ܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܗܲܩܝܲܬ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܓܲܒܲܚ ܬܪܸܝܢ ܢܘ̣ܩܙܸ̈ܐ ܪܸܫܵܝܸܐ ܗ̇ܝ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܐܸܫ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܐܟ̣ ܕܐܵܗܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܩܵܐܕ ܟܸܐ ܚܵܫܒ̣ܲܚ ܠܸܐܝܠܸܗ ܓ̰ܲܘܘ̣ܒܸܐ ܡܸܚܕܵܐ (ܓ̰ܲܠܕܝܼ) ܠܒܲܥܘ̣ܬܲܢ.

ܠܵܐܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܗ̇ܘ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܸܢܲܢ ܗܵܘܸܐܠܲܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܟܸܐܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܙܠܘ̣ܡܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܓ̰ܘ̣ܪܸܒܬܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ. ܘ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ ܫܲܪܸܟܲܚ ܓܵܘ ܚܸܫܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܩܵܐܕ ܗܵܘܸܐܠܲܢ ܚܲܕ̄ ܣܲܗܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܩܪܘ̣ܗܝ ܫܡܲܝܵܢܵܐ. ܒܲܤ ܠܵܐܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܫܒ̣ܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕܩܵܐ ܚܲܕ̄ ܡܸܬܚܵܐ ܩܲܒܠܲܚ ܚܸܫܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܝܼܠܸܗ ܩܵܐ ܨܦܵܝܘ̣ܬܵܐ ܕܝܼܲܢ.

ܢܘ̣ܩܙܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܗܵܘܲܚ ܨܲܠܘ̣ܝܸܐ ܨܠܘ̇ܬܵܐ ܐܵܦܸܢ ܒܓ̰ܵܠܕܘ̣ܬܵܐ ܠܵܐ ܦܵܝܫܲܚ ܡܓ̰ܘ̣ܘܸܒܸܐ ܥܸܠܬܘ̇ܗ̇ ܙܸܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ ܦܵܝܫܵܐ ܚܙܝܼܬܵܐ. ܒܸܦܪܝܼܫܘ̣ܬܵܐ ܒܥܕܵܢܵܬܸܐ ܓ̰ܘ̣ܢܓ̰ܵܪܸܐ ܘ ܟ̰ܲܬܘ̇ܢܘ̣ܬܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܝܘܲܚ ܡܓ̰ܘ̣ܪܒܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐ̄ܡܸܪܸܐ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܕܚܵܡܸܠ ܗܲܠ ܐ̄ܚܲܪܬܵܐ ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܚܵܝܸܐ. ܠܵܐܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܡܣܲܝܒܪܵܢܘ̣ܬܵܐ (ܚܡܵܠܬܵܐ) ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘ̣ܬܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘ ܚܲܠܲܢܬܵܐ ܕܝܼܠܵܝܵܬܸܐ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܸܐ ܘ ܓܲܪܘܲܣܬܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܡܗܘ̣ܡܢܵܐ. ܒܝܲܕ ܓ̰ܘ̣ܪܵܒܸܐ ܘ ܩܲܘܲܡܝܵܬܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܓ̰ܘ̣ܪܸܒܬܵܐ ܘ ܚܘ̣ܠܸܢܬܵܐ. ܐܵܠܒܵܬ ܬܪܸܝܢ ܬܲܗܵܪܸܐ ܕܥܵܘܩܵܢܸܐ ܘ ܩܲܫܝܘ̣ܬܵܐ ܟܸܐ ܩܲܒܠܲܚ ܚܲܕ̄ ܒܘ̣ܬ ܚܵܬܸܪ ܡܲܫܡܲܪܬܵܐ ܘ ܠܵܐ ܝܕܸܥܬܵܐ ܘ ܥܒ̣ܵܕܬܵܐ ܕܚܜܝܼܬܵܐ ܕܠܵܐܙܸܡ ܠܵܐ ܚܵܕܲܚ ܒܝܼܝܵ. ܬܲܗܵܪܸܐ ܕܬܪܸܝܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܥܵܘܩܵܢܸܐ ܘ ܩܲܫܝܘ̣ܬܵܐ ܒܘ̣ܬ ܚܵܬܸܪ ܕܟܸܐܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܦܠܵܫܵܐ ܕܪܩܘ̣ܒ̣ܠ ܕܚܜܝܼܬܵܐ ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐܙܸܡ ܐܸܫܬܲܒ̣ܗܸܪ ܒܝܼܵܝ.

ܒܲܤ ܐܲܚܢܲܢ ܠܵܐܙܸܡ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܦܲܪܦܸܠܲܚ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܘ ܜܵܠܒܲܚ ܡܸܢܸܗ ܘ ܗܸܝܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܫܒ̣ܲܚ ܕܠܸܐ ܓ̰ܲܘܸܒܠܲܢ. ܒܸܦܪܵܩܬܵܐ ܡܐܲܝܟ̣ ܕܗ̇ܝ ܐܲܪܡܸܠܬܵܐ ܗܵܘܸܐܠܲܢ ܐܵܗܵܐ ܡܣܲܝܒܪܵܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܠܵܐ ܫܲܪܫܝܼܲܚ ܡ̣ܢ ܨܲܠܵܝܬܵܐ ܕܨܠܘ̇ܬܵܐ. ܐܡܝܢ .    

ܦܘܫܩܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ