ܚܕܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܩܝܜܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ ܩܦܠܐܘܢ 7 ܡܢܝܢܐ 1 ܗܠ 23

ܫܲܪܒܸܐ (موضوع) ܕܸܟ̣ܝܘ̣ܬܵܐ ܘ ܠܵܐ ܕܸܟ̣ܝܘ̣ܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘ̣ܬܵܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܐ ܝܗ̇ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ ܚܕܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܘ̣ܪܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܒ̣ܝܼܩܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܢܵܡܘ̇ܣܵܐ ܕܡܘ̣ܫܸܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܟܸܐ ܥܵܒ̣ܕܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܵܐ ܗܘܵܐ ܩܵܬܲܝ ܡ̣ܢ ܚܘܵܪܕܲܩܢܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܣܵܦܝܵܢܘ̣ܬܵܐ. ܒܢܲܝ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܗܲܡܘ̣ܢܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܘ ܚܲܬܝܼܬܸܐ ܕܒܝܼ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܘ̣ܩܕܵܢܸܐ ܕܢܵܡܘ̇ܣܵܐ ܒܸܥܒ̣ܵܕܵܐ ܗ̄ܘܵܘ ܚܸܠܡܲܬ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܦܘ̣ܩܕܵܢܸܐ ܕܫܲܪܥܲܬ ܩܵܬܲܝ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܙܸܡ ܡܲܚܒܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܗܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܠܲܝ ܠܸܒܲܝ. ܩܵܐ ܜܘ̣ܦ̮ܣܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܵܝܪܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܩܵܐ ܠܵܙܸܡ ܒܝܵܨܘ̇ܦܬܵܢܘ̣ܬܵܐ (به دقت) ܚܲܠܸܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܐܝܼܕܵܬܲܝ ܡܣܵܒܵܒ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܗܵܘܝܼ ܕܩܝܼܪܸ̈ܐ ܒܝܼ ܚܲܕ̄ ܚܲܜܵܝܵܐ ܝܲܢ ܣܵܓ̣ܕܵܢܵܐ ܕܣܵܢܵܡܸܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܐܬܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܓܲܫܲܩܬܵܐ ܥܲܠ ܐܘ̣ܪܵܝܬܵܐ ܫܲܚܠܘ̣ܦܸܐ ܠܵܗ̇ ܘ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐܕ ܦܪܝܼܫܸܐ ܒܫܸܡܵܐ ܣܵܦܝܵܢܘ̣ܬܵܐ ܕܚܘܵܪܕܲܩܢܸܐ ܟܸܐ ܢܵܜܪܝܼ ܗܘܵܐ ܠܸܗ ܡ̣ܢ ܓܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܝܕܸܥܝܸܐ ܦܘ̣ܩܕܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܝܟ̣ ܕܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܫܒ̣ܸܩܠܵܘܟ̣ܘ̇ܢ ܦܘ̣ܩܕܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘ ܕܒ̣ܝܼܩܸܐ ܝܬܘ̇ܢ ܣܵܦܝܵܢܘ̣ܬܵܐ ܕܒܢܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܦܪܝܼܫܸܐ ܡܲܚܙܘ̣ܝܘ̇ܗ̇ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܪܵܪܵܐ ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܟܸܐ ܚܵܫܒ̣ܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܕܒܸܥܒ̣ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܒܸܕܒ̣ܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܡ ܪܙܵܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܒܲܣ ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܒܵܬ̄ܪ ܕܲܐܟ̣ܝܼ ܟܸܐ ܡܵܨܸܐ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܕܸܪ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܙܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܐܘ̣ܪܚܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܘ ܡܲܕܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܐܸܢ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܸܗ ܠܸܒܸܗ ܩܲܒܸܠ ܘ ܗܲܡܸܢ ܒܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡܲܫܚܘ̣ܕܘ̇ܗ̇ ܠܸܗ ܒܸܥܒ̣ܵܕܵܐ ܝܠܸܗ ܪܙܵܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܸܒܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܼܠܸܗ ܗ̇ܝ ܕܘ̣ܟܵܐ ܕܟܸܐ ܢܵܒ̣ܥܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘܸܗ ܚܘ̣ܫܵܒ̣ܸܐ ܕܟܸܐܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܕܒܝܼܫܘ̣ܬܵܐ ܗܲܪ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܥܒ̣ܵܕܸܐ ܕܸܟ̣ܝܸܐ ܘ ܠܵܐ ܕܼܟ̣ܝܸܐ. ܒܝܼ ܐܬܵܝܬܵܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘ̣ܬܵܐ ܕܥܒ̣ܵܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܓܵܢܘ̇ܗ̇ ܚܕܵܐ ܨܘ̣ܪܬܵܐ ܐܚܸܪ̄ܬܵܐ.

ܟܠ ܡܲܢ ܕܒܵܥܸܐ ܥܵܒ̣ܸܪ ܓܵܘܘ̇ܗ̇ ܠܵܙܸܡ ܡܲܣܒ̣ܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܸܗ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܲܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܐ̄ܟ̣ܵܠܬܵܐ ܕܟ̣ܝܼܬܵܐ ܘ ܨܦܝܼܬܵܐ ܕܡܲܥܒ̣ܘ̣ܕܲܢ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܒܵܠܓܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܸܥܒ̣ܵܕܸܐ ܒܲܪܪܵܝܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܲܚ ܥܲܠ ܕܟ̣ܝܘ̣ܬܵܐ ܕܠܸܒܲܢ ܘ ܝܵܕܥܲܚ ܕܐܲܚܟ̰ܝܼ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܸܐ ܡܵܨܸܐ ܕܲܟ̣ܝܼ ܠܲܢ ܘ ܦܲܚܸܠ ܠܲܢ.

ܒܲܣ ܝܬܵܒ̣ܬܵܐ ܥܲܠ ܨܘ̣ܦܪܵܐ ܘ ܐ̄ܟ̣ܵܠܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܜܵܝܸܐ ܠܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ̄ ܣܘ̣ܟܵܠܵܐ (ܡܵܥܢܵܝܵܐ). ܐܚܸܪ̄ܢܵܐ ܕܟ̣ܝܘ̣ܬܵܐ ܘ ܠܵܐ ܕܸܟ̣ܝܘ̣ܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܠܲܠܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܬܸܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܗ̇ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܸܟ̣ܝܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐܕ ܬܲܪܥܵܐ ܕܠܸܒܸܗ ܦܵܬܸܚ ܠܸܗ ܩܵܐ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܡܝܢ .

ܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ