ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܨܪܐܦ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܩܗܪܐ ܒܡܨܪܝܢ

    ܒܦܫܡܬܐ ܪܒܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܩܬܢ ܡܪܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ܒܘܬ ܫܘܢܝܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܨܪܐܦ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܩܗܪܐ ܒܡܨܪܝܢ ܕܡܘܢܝܚܠܗ  ܩܝܕܡܬܐ ܕ ܚܡܫܒܫܒܐ 31 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2009 ݂

    ܟܕ ܫܪܘܟܐ ܝܘܚ ܒܚܫܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܢ ܒܐܗܐ ܩܘܡܬܐ ܚܫܢܬܐ ܡܩܪܘܒܐܝܘܚ ܠܚܘܝܕܢ ܘܚܫܢ ܘܨܠܘ̈ܬܢ ܩܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܘܟܠܝ̈ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܦܪܝܫܘܬܐ ܩܐ ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܩܗܪܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܨܠܘܝܐܝܘܚ ܨܠܘܬܐ ܠܢܝܬ ܕܗܘ ܡܢܚܐ ܕܝܗܒܠܗ ܡܪܝܐ ܚܕ ܣܗܡܐ ܓܘ ܡܠܟܘܬܗ.

   ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܨܪܐܦ ܝܗܘܐ ܚܕ ܟܗܢܐ ܡܪܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܒܝܚܐ ܕܓܢܐ ܘܦܠܚܠܗ ܩܐ ܥܕܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕ 46 ܫܢ̈ܐ ܝܗܘܐ ܚܕ ܐܢܫܐ ܪܒܐ ܝܠܝܦܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܩܢܘ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܝܗܘܐ ܦܪܘܦܣܘܪ ܘܡܠܦܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܦܪܘܦܓܢܕܐ ܒܪܗܘܡܐ.

    ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܨܪܐܦ ܗܘܝܠܗ ܡܢ ܝܡܐ ܒܝܘܡܐ 5 ܬܫܪܝܢ ܐ 1940 ܘܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܗܢܐ 19 ܟܢܘܢ ܐ. 1964 ܘܫܩܠܗ ܠܩܪܛܝܣܐ ܕܕܘܟܬܪܐ ܘܩܐ ܡܬܚܐ ܕ20 ܫܢ̈ܐ ܦܠܚܠܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܪܗܘܡܐ  ܒܣܘܢܗܕܘܤ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܠܕܝܬܐ 6 ܒܫܒܛ1984 ܦܫܠܗ ܓܘܒܝܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܩܗܪܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܝܩܘܡܐ 13 ܐܝܪ 1984 ܩܘܒܠܗ ܣܝܡܝܕܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܡܢܚܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ 2 ܫܝܟܘ ܦܛܪܝܪܟܐ .

    ܡܫܘܬܐܣܠܗ ܚܕ ܩܢܛܪܘܢ ܘܥܘܡܪܐ ܓܘܪܐ ܠܫܡܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܕܦܛܡܐ  ܩܐ ܕܐܝܘܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܬܦܩܐ ܝܢܐ ܘܨܠܘܝܐ ܨܠܘܬܐ  ܓܘܘܗ̇ .

ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܝܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܡܪ̈ܝܙܢܐ ܘܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܕܣܘܢܗܕܘܤ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ  ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܦܪܝܩܐ .

    ܐܠܗܐ ܡܢܝܚܠܗ ܘܝܗܒܠܗ ܚܕ ܣܗܡܐ ܒܡܠܟܘܬܗ