ܡܘܡܝܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܪܒܢܝܬ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢܿܬܐ ܕܐܪܒܠ ܕܐܪܩ

ܚܕܿܒܫܒܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ، ܬܠܬܐ ܒܐܝܪ 2009 ܣܗܡܐ ܩܡܝܐ ܕܡܘܡܝܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܪܒܢܝܬ̈ܐ ܕܡܪܿܬܝ ܡܪܝܡ ܦܫܠܐ ܗܘܝ݂ܝܵܐ ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܕܓ݂ ܕܐܪܒܠ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܦܜܪܝܪܟܐ ܡܪܿܝ ܐܡܢܘܥܝܠ ܕܲܠܸܝ ܬܠܝܬܝܐ ܘܗܕܟܼܐ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܘܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܐܘܦ ܫܡܫܢ̈ܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܘܚܕܿܐ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܐܪܒܠ

ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܫܘܪܟܐ ܗܘܐ ܐܫܬܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܫܦܝܪܐ: ܩܫܝܫܐ ܗܘܪܡܙ ܐܨܠܢܐ، ܫܡܫܐ ܕܪܘܝܢ ܘܪܕܐ، ܫܡܫܐ ܫܪܠܐ ܐܢܘܝܐ، ܫܡܫܐ ܘܠܣܘܢ ܫܪܠܘ ܘܬܪܬܢ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܡܝܩܖ̈ܐ ܣܪܓܝܣ ܡܝܢܐܨ ܘ ܡܠܟܘ ܡܘܪܐܕ ܦܙܘܗܹܐ.

ܦܜܪܝܪܟܐ ܡܪܿܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܕܲܠܸܐ ܓܘ ܟܪܘܙܘܬܘܗܝ ܡܠܝܬܐ ܡܚܕܘܬܐ ܘܫܘܗܪܐ ܡܣܒܒ ܣܝܡܝܕܐ ܕܬܠܬܐ ܟܗܢܐ ܘܡܘܡܝܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܪܒܢܝܬܐ ܕܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܡܘܕܟܼܪܐ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܦܠܚܐ ܘܦܠܚܝܬܐ (ܟܗܢܐ ܘܪܒܢܝܬܐ) ܩܕ ܦܠܚܝ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܛܠܒܠܗ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܩܕ ܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܢܝܫܐ ܪܘܚܢܝܐ.

ܚܕܿܐ ܡܢ ܕܐܢܝ ܐܪܒܥܐ ܪܒܢܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܕܘܡܪܝܣ ܝܠܗܿ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܥܕܬܐ  ܐܬܘܪ ̱ ܟܠܕܝܬܐ  ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܬܗܪܢ ܘܒܬ ܕܝܪܐ ܩܕ ܥܒܼܕܐ ܚܕܡܬ ܩܐ ܡܪܥܝܬܘܿܗ.