ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 18 ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܪܝܢ ܐ. ܣܥܬ 11 ܩܝܕܡܬܐ ܐܝܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܟ̰ܘ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܚܘܢܘ̈ܬܢ ܡܘܓ̰ܗܕܝ̈ܢ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ، ܫܘܪܝܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܐ̄ܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܫܘܪܝܐ ܕܐ̄ܪܙܐ ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܩܐ ܥܕܬܐ ܕܬܦܠܝܣܝ ܘܟܠܗ̇ ܩܘܩܙܝܐ ܘܡܪܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܕܪܝܠܗ ܒܩܕܠܗ ܨܠܝܒܐ ܘܒܨܒܥܗ ܚܕܐ ܥܙܩܬܐ ، ܘܒܚܕ ܡܡܠܐ ܡܠܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡܢ ܒܒܐ ܕܒܒܘ̈ܬܢ ܘܪܫܐ ܕܥܕܬܢ ܩܐ ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܐ ܒܘܬ ܗܝܡܢܘܬܝ̈ ܘܚܘܒܝ ܩܐ ܥܕܬܢ ܟܕ ܪܒܐ ܩܘܒܠܘܢ ܓ̰ܘܢܓ̰ܪ̈ܐ ܘܟܡܪ̈ܝܬܐ ܘܬܦܚܬܐ ܕܕܡܐ ܘܦܘܩܕܠܗ ܟܠܝܠܘܟܘܢ ܐܝܟ ܩܝܐ ܘܠܐ ܫܥܫܠܘܟܘܢ ܘܠܐ ܣܪܘܠܘܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܘܟܘܢ ، ܗܝܓܗ ܦܬܠܗ ܠܓܒ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܚܕܬܐ ܒܢܝܡܝܢ ܘܛܥܢܗ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܠܟܫܝܪܘܬܗ ܘܕܒܚܬܐ ܕܓܢܐ ܘܫܘܓܠܐ ܕܓܢ̄ܒ̈ܪܐ ܕܥܒܕܠܗ ܘܦܘܩܕܠܗ ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܟܐ  ܚܫܚܬ ܠܐܗܐ ܐܝܩܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ݂

 ܗܝܓܗ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܚܕܬܐ ܫܩܠܗ ܠܗ ܠܗܡܙܡܢ ܘܛܥܢܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ܩܐ ܚܘܒܗ ܘܐܝܩܪܗ ܘܙܗܡܬ̈ܐ ܕܐܘܪܚܐ ܘܦܘܩܕܠܘܢ ܠܬܦܠܝܣܝ ، ܘܛܥܢܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܡܝܩܪܐ ܝܐܢ ( ܝܘܚܢܢ) ܕܓܪܫܠܗ ܪܒܐ ܙܗܡܬ̈ܐ  ܩܐ ܡܬܪܨܬܐ ܕܐܗܐ ܩܢܛܪܘܢ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܐ ܗܘܝܬܘܢ ܟܠܘܟܘܢ ܒܣܝܡ̈ܐ ܕܣܢܕܠܘܟܘܢ ܩܬܝ ܘܐܝܬܘܢ ܗܘܘ ܟܠܝ̈ܐ ܒܬܪ ܚܨܝ ܘܣܢܕܠܘܟܘܢ ܐܠܝ ܥܡ ܟܠܝ̈ ܥܘ̈ܩܢܐ ܘܥܓ̰ܙܝ̈ܬܐ ܘܫܩܠ ܠܝ ܠܒܐ  ܕܐܙܠ̄ܢ  ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܘܬܪܨܚ ܘܡܩܡܚ ܠܐܗܐ ܩܢܛܪܘܢ ܓܘܪܐ ܘܫܦܝܪܐ .

ܒܬܪ ܗܕܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܫܘܪܝܠܗ ܒܛܟܣܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܚܕܐ ܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܝܠܕ̄ܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗ̇ ، ܘܫܘܪܝܠܗ ܓܘܕܐ ܕܫܡܫܝ̈ܬܐ ܘܡܙܡܪ̈ܢܝܬܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܐ̄ܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ، ܥܕܢܐ ܕܩܪܒܬܐ ܕܩܘܪܒܢܐ  ܐܝܬ ܗܘܐ 10 ܒܢܬ̈ܐ ܘ12 ܒܢܘ̈ܢܐ ܠܒܝ̈ܫܐ ܓ̰ܘ̈ܠܐ  ܚܘܪ̈ܐ  ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܚܕܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܝܗܘܐ ܕܩܪܒܝ ܩܖܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܒܢ ܡܪܝ ܦܜܪܝܪܟܝܤ . ܗܕܟܐ ܐܕܝܘܡ ܒܚܕ ܐ̄ܪܙܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ  1- ܐ̄ܪܙܐ ܕܩܖܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ 2 -  ܣܝܡܝܕܐ ܕܟܘܪܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ 3-  ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܚܕܐ ܒܪܬܐ 4- ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܕܝܘܡ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܒܘܪܟܬܐ  ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܐ ܕܬܦܠܝܣܝ ܘܩܐ ܟܠܗ ܥܕܬܢ، ܘܟܠܝ̈ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܘܒܜܥܢܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܐ̄ܡܪܐ ܝܗܘܘ  ܐܗܐ ܒܝܬܢ ܝܠܗ ، ܐܝܬܠܢ ܒܝܬܐ ܕܓܢܢ .

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ