ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ

ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܕܐܠܗܐ

ܥܠ ܡܥܢܝܐ ܕܚܫܐ ܘܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ

ܒܐܘܪܡܝ ܝ ܢܝܣܢ ܒܛ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ ܥܠ ܚܫ̈ܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈

ܝ ܢܝܣܢ ܒܛ

 ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܒܓ̮ܡܥܐ ܝܘܚ ܐܝܟ ܐܗܐ ܝܘܡܐ  ܓܘܪܐ ܘܩܕܝܫܐ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ، ܝܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܥܓ̮ܙܬܐ ܕܡܪܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ ܒܘܬ ܚܛܪ ܟܠܗ ܒܪܢܫܘܬܐ، ܐܕܝܘܡ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܕ ܦܝܫ ܟܬܝܒܐ ܒܠܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܒܕܡܐ ܕܡܪܢ، ܒܓ̮ܡܥܐ ܝܘܚ ܐܕܝܘܡ ܩܐ ܕܬܚܡܢܚ ܒܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܬܚܡܢܚ ܐܚܢܢ ܒܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܓܢܢ ، ܘܬܚܘܬ ܒܗܪܐ ܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܐ ܡܨܚ ܦܪܡܝܚ ܡܥܢܝܐ ܕܚܫܐ ܘܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ، ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܩܝܡܬܗ، ܩܢܝܠܢ ܐܚܢܢ ܦܘܪܩܢܐ ܐܒܕܝܢܝܐ، ܠܐ ܐܚܟ̮ܝ ܛܥܢܗ ܚܫܐ ܡܫܝܚܐ، ܐܝܢܐ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪܗ ܘܩܘܒܠܗ ܥܓ̮ܙܬܐ ܪܒܐ، ܟܕ ܬܚܘܬ ܙܘܕܘܢܝܘܬܐ ܘܝܘܩܪܐ ܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܘܘܚܠܗ، ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܩܐ ܡܘܕܝ ܩܡ ܫܒܩܬܠܝ. ܡܘܕ ܡܥܢܝܐ ܐܝܬܠܗ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ؟ ܩܐ ܡܘܕܝ ܟܐ ܥܓ̮ܙ ܒܪܢܫܐ؟ ܝܐ ܪܒ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ  ܐܝܬ ܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܩܐ ܒܪܢܫܐ؟ ܘܐܢ ܐܚܢܢ ܠܐ ܡܨܚ ܥܪܩܚ ܡܢ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܡܘܕܝ ܠܙܡ ܥܒܕܚ. ܒܘܬ ܚܛܪ ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܩܕ̄ܡ ܙܩܝܦܐ ܕܡܫܝܚܐ، ܙܩܝܦܐ ܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܘܚܫܐ، ܙܩܝܦܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ، ܒܕ ܬܚܡܢܚ ܐܕܝܘܡ ܒܘܬ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܓܢܢ. ܘܬܚܘܬ ܒܗܪܐ ܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܚܫܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܐ ܡܨܚ ܦܪܡܝܚ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܢ ܘܚܫܢ  ܘܡܩܪܒܚܠܘܢ ܐܝܟ ܚܕ ܦܝܫܟܫ ܕܚܘܒܐ ܘܕܒܚܬܐ ܕܓܢܢ ܩܐ ܡܫܝܚܐ ، ܛܥܢܚ ܙܩܝܦܢ ܘܐܙܠܚ ܐܕܝܘܡ ܒܐܘܪܚܐ ܕܓܓܘܠܬܐ،  ܒܬ̄ܪ ܡܫܝܚܐ ܘܐܦ ܬܚܡܢܚ ܐܕܝܘܡ  ܒܚܕ ܐ̄ܪܙܐ ܡܢ ܫܒܥܐ ܐ̄ܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ . ܩܐ ܬܠܬܐ ܫܢ̈ܐ ܕܥܒܪܘܢ ܬܘܚܡܢܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܝܪܘܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܬܘܚܡܢܢ ܒܬܝܒܘܬܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ، ܫܢ̄ܬܐ ܕܥܒܪܗ ܬܘܚܡܢܢ ܒܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ، ܘܐܕܝܘܡ ܬܚܘܬ ܒܗܪܐ ܕܚܫܐ ܕܡܫܝܚܐ  ܒܬܚܡܢܚ ܒܚܫܢ ܘܓ̮ܘܢܓܪ̈ܢ  ܘܒܐܪܙܐ ܕܡܫܚܐ ܕܡܪ̈ܥܢܐ ܘܕܐܟܝ ܠܙܡ ܩܒܠܚܠܗ

         ܓܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ ܩܕܝܡܝ ܘܣܓܕܢ̈ܐ ܕܨܢܡ̈ܐ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܥܓ̮ܙܝ̈ܬܐ  ܝܗܘ̈ܘ ܦܠܛܐ ܕܦܠܫܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ، ܐܗܐ ܐܠܗܐ ܟܐ ܡܚܐ ܘܩܛܠ ܬܒܥܢ̈ܐ ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ . ܐܝܢܐ ܓܘ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܚܫܐ ܘܥܓ̮ܙܬܐ  ܝܢܐ ܦܠܛܐ ܘܛܥܘܢܬܐ ܕܚܛܝܬܐ .

ܚ

                                                   ܐ ؛ ܒܛ

    ܐܠܗܐ ܒܪܝܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܩܐ ܕܗܘܐ ܚܕܝܐ ܟܠܝ̈ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܚܝܘܗܝ. ܒܪܢܫܐ ܩܕ̄ܡܝܐ ܟܐ ܚܝܐ ܝܗܘܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܫܪܫܝܬܐ ܘܠܐ ܡܪܥܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟ̮ܘ ܟ̮ܬܢܘܬ̈ܐ، ܚܕܝܐ ܝܗܘܐ ܘܦܨܝܚܐ ܟܐ ܐܟܠ ܗܘܐ ܘܡܒܣܡ ܗܘܐ ܘܕܡܟ ܗܘܐ، ܚܝ̈ܐ ܚܕܝ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ، ܣܒܒ ܟܐ ܚܝܐ ܗܘܐ ܥܡ ܐܠܗܐ، ܐܝܢܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܚܛܝܠܗ ، ܗܘ ܡܢܕܝ ܩܕܡܝܐ ܕܬܦܩܠܗ ܒܝܘܗܝ ܝܗܘܐ ܚܫܐ ܘܡܪܥܐ، ܚܫܐ ܘܡܪܥܐ ܒܕ ܗܘܝ ܐܣܝܪ̈ܐ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܟܠܝ̈ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܚܝܘܗܝ ܗܠ ܢܧܤ ܐ̄ܚܪܝܬܐ ܕܚܝܘܬܘܗܝ݂. ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܦܠܛܐ ܩܕܡܝܐ ܘܛܥܘܢܬܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܐܢ ܚܛܝܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ . ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܥܒܕܠܘܢ ܚܛܝܬܐ ܘܥܒܪܘܢ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ، ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܬܪ ܗܕܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܝ  ܛܫܘܝܐ ܝܠܗ ܓܢܘܗܝ ܒܬܪ ܚܕܐ ܐܝܠܢܐ، ܒܥܒܕܐ ܝܢܐ ܚܫܐ ܘܒܢܟܦܐ ܝܢܐ ܣܒܒ ܕܒܚܙܝܐ ܝܢܐ ܓܢܝ̈ ܫܘܠܚܝ̈ܐ، ܫܘܠܚܝ̈ܐ ܡܢ ܡܘܕܝ؟ ܫܘܠܚܝ̈ܐ ܡܢ ܫܦܩܬ ܘܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܗܐ ܡܢܟܘܣܐ ܝܠܗ ܠܚܘܐ ܘܠܐܕܡ ܘܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ )ܩܦ.ܕ ܡܢܝܢܐ ܝܘ،ܝܙ. ( ܒܕ ܡܙܝܕܢ ܠܚܒ̈ܠܐ ܕܝܟܝ، ܒܟ̮ܬܘܢܘ̈ܬܐ  ܒܕ ܗܨܠܬ . ܘܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܩܐ ܐܕܡ ܒܥܣܩܘ̈ܬܐ ܒܕ ܐܟܠܬ ܡܢܘܗ ܟܠܝ̈ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܚܝܘܬܘܟ ܘܒܕܥܬܐ ܕܩܨܘܟ ܒܕ ܐܟܠܬ ܠܚܡܘܟ.

    ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܟܐ ܡܚܙܐ ܩܬܢ ܩܐ ܕܟܠܝ̈ ܡܚܝ̈ܬܐ ܘܒܠܝ̈ܐ ܡܪ̈ܥܐ ܘܓ̮ܘܢܕ̮ܪ̈ܐ ܐܝܢܐ ܬܢܒܐ ܘܩܨܨ ܕܚܛܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ، ܐܘ ܐܝܢܐ ܟܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܣܒܒ ܐ̄ܢܫܐ ܒܦܠܛܐ ܝܠܗ ܡܢ ܦܘܩܕܢ̈ܘܗܝ، ܘܒܥܒܕܐ ܝܠܗ ܚܛܝܬܐ ܟܬܒܐ ܕܡܦܩܢܐ (ܩܦ ܝܛ؛ܝܒ)ܐܠܗܐ ܒܟܪܒܐ ܝܠܗ ܥܠ ܦܪܥܘܢ ܣܒܒ ܦܪܥܘܢ  ܠܐܝܠܗ ܒܕܒܩܐ ܢܬܐ ܥܠܘܗܝ، ܒܘܬ ܚܛܪ ܐܗܐ ܒܕ ܩܛܠ ܟܠܗ ܥܪܒܐ  ܕܒܢܝ̈ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܟܠ ܚܕ ܐ̄ܢܫܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܒܕ ܦܝܫ ܡܚܝܐ ܒܕܪܒܐ  ܡܣܒܒ ܦܪܥܘܢ ܠܐ ܫܒܩܠܗ ܦܠܛܝ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܐܠܗܐ ܡܢܟܘܣܢ ܝܠܗ ܩܐ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܐܢ ܠܐ ܕܒܩܝ ܢܬܐ  ܥܠܘܗܝ ܟܬܒܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ (ܩܦ. ܝܚ؛ ܟܐ،ܟܒ،ܟܙ-ܟܛ) ܒܕ ܫܕܪ ܡܪܝܐ ܥܠܘܟ ܡܠܐܟܐ ܕܡܘܬܐ ܕܬܠܩܠܘܟ ܡܢ ܐܪܥܐ  ܕܥܒܪܬ ܘܝܪܬܬ، ܒܕ ܡܚܝܠܘܟ ܡܪܝܐ ܒܸܢܘܵܠܬܐ، ܒܚܡܚܡܬܐ، ܒܡܪܥܐ ܚܡܝܡܐ، ܒܩܝܘܕܐ، ܒܣܝܦܐ، ܒܦܘܚܐ ܣܡܢܬܐ ܘܒܕ  ܢܦܠܝ̈ ܒܬ̄ܪܘܟ ܗܠ ܕܫܝܦܝܠܘܟ ܡܢ ܦܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܡܢ̄ܕܪܫ̄ ܬܡܘܡܐ ܝܠܗ ܟܬܒܐ ܘܒܐܡܪܐ؛ ܒܕ ܡܚܝܠܘܟ ܡܪܝܐ ܒܕܪ̈ܒܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ،  ܒܦܠܛܬܐ ܕܡܥܝ̈ܐ، ܒܓܪܒܐ ،ܒܚܝܘܟܐ، ܘܠܐ ܡܨܝܬ ܠܕܪ̈ܡܘܢܝ ، ܒܕ ܡܚܝܠܘܟ ܡܪܝܐ ܒܫܕܢܬܐ،ܣܡܝܘܬܐ، ܡܚܝܬܐ ܕܠܒܐ، ܒܕ ܬܘܬܫܬ ܒܦܠܓܐ ܕܝܘܡܐ ܐܝܟ ܕܟܐ ܬܘܬܫ ܟܘܪܐ ܒܚܫܟܐ ܘܠܐ ܡܫܟ̮ܚܬ ܐܘܪܚܘܟ، ܘܒܕ ܗܘܝܬ

                                                       ܒ؛ܒܛ

ܐܚܟ̮ܝ ܛܠܝܡܐ ܘܟ̮ܠܝܓ̮ܐ ܟܠܝ̈ ܝܘܡܢ̈ܐ  ܘܠܐ ܗܘܝܠܘܟ ܦܪܩܢܐ. ܒܤ ܒܚܙܝܐܝܘܚ ܩܐ ܕܟܠܝ̈ ܡܪ̈ܥܐ  ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܥܓ̮ܙܝ̈ܬܐ ܕܒܸܦܬܦܵܩܵܐܝܢܐ ܒܒܪܢܫܐ ܡܣܒܒ ܠܐ ܝܠܗ  ܒܕܒܩܐ ܢܬܐ ܠܐܠܗܐ، ܘܐܗܐ ܡܢܕܝ ܕܐ̄ܡܪܲܢ ܝܠܗ ܟ̮ܡ ܚܕܟ̮ܐ ܕܡܢ ܪܒܐ ܕܐܝܬܢ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܘܟܘܪܗܢܐ ܘܚܫܐ  ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ  ܕܒܪܢܫܐ ، ܘܐܗܐ ܝܗܘܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ . ܐܝܢܐ ܓܘ ܚܕܬܐ ܘܬܚܘܬ ܒܗܪܐ ܕܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ  ܘܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ، ܟܠ ܡܢܕܝ ܫܚܠܘܦܐ ܝܠܗ  ܘܒܫܩܠܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܥܢܝܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܘܫ ܫܦܝܪܐ ܘܡܪܐ ܕܩܕܪܐ ܘܛܝܡܐ .

ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܛܝܬܐ ܕܐܕܡ ܘܚܘܐ ܗܘܝܐܝܢܐ ܬܪܝܢ  ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܫܥܝ̈ܐ ܒܒܪܢܫܐ، ܘܠܐ ܦܪܩ ܡܢܝ ܗܠ ܐܟܠܝ ܘܦܪܩܝ ܠܒܪܢܫܐ. ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܚܙܝܐܝܘܚ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܝܠܗ ܒܫܩܠܐ ܐܘ ܒܛܘܠܐ  ܠܡܪܥܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܐܝܢܐ ܒܝܗܒܐ ܝܠܗ ܩܬܝ̈ ܚܕ ܡܥܢܝܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ، ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ (ܩܦ. ܛ؛ܐ- ܓ) ܗܕܟܐ ܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ؛ ܘܚܙܝܠܘܢ ܚܕ ܐ̄ܢܫܐ ܕܝܗܘܐ ܣܡܝܐ  ܗܘܝܐ  ܡܢ ܟܪ̄ܣܐ ܕܝܡܘܗܝ ،ܒܘܩܪܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܪܒܝ ܡܢܝ ܚܛܝܠܗ ܐܗܐ ܝܢ ܐܒܗܘܗܝ ܕܣܡܝܐ ܗܘܐ؟ ܓ̮ܘܘܒܠܗ ܝܑܫܘܥ ܘܐ̄ܡܪܗ ܠܐ ܐܗܐ ܚܛܝܠܗ ܘܠܐ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܣܡܝܐ ܗܘܐ، ܐܝܢܐ ܕܦܝܫܝ ܚܙܝܐ ܒܝܘܗܝ ܫܘܓܠܐ ܕܐܠܗܐ.ܝܑܫܘܥ ܠܐ ܚܩܪ ܐܘ ܡܚܒ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܐܝܢܐ ܟܐ ܝܗܒܠ ܠܒܐ ܩܐ ܐ̄ܢܫܐ ܚܫܢܐ ܡܬܝ (ܩܦ. ܗ؛ ܕ.) ܛܘܒܐ ܠܥܒܕܢ̈ܐ ܕܬܙܝ، ܣܒܒ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܝܗܘܒܐ ܠܒܐ. ܝܑܫܘܥ ܠܐ ܡܵܫܹܐ ܕܡܥ̈ܐ ܡܢ ܥܝܢ̈ܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܐܝܢܐ ܟܐ ܡܒܨܪܘܢ ܐܝܡܢ ܕܡܘܩܡܠܗ ܒܪܘܢܐ ܕܐܪܡܠܬܐ (ܠܘܩܐ ܩܦ.ܙ؛ܝܒ-ܝܓ) ܘܟܕ ܩܘܪܒܢܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܐ ܦܠܘܛܐ ܝܗܘ̈ܘ ܚܕ ܡܝܬܐ ܕܝܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܝܟܢܐ ܩܐ ܝܡܘܗܝ، ܘܗܝ ܝܡܘܗܝ ܐܪܡܠܬܐ ܝܗܘܐ، ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡܘܗ ܝܗܘܐ، ܘܟܕ ܚܹܙܝܵܠܸܗ ܪܘܚܡܠܗ ܥܠܘܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܠܐ ܒܟܝܬܝ ܘܐ̄ܙܠܗ ܕܩܪܐ ܒܥܪܣܐ ܘܐܢܝ ܕܝܗܘ̈ܘ ܫܩܝܠܘܗ ܟܠܝܠܘܢ ܘܐ̄ܡܪܗ ؛ ܓ̮ܘܢܩܐ ܩܘܡ ܘܝܬܒܠܗ ܗܘ ܡܝܬܐ ܘܫܘܪܝܠܗ ܠܗܡܙܘܡܐ ܘܝܗܒܠܗ ܩܐ ܝܡܘܗܝ.

ܟܠ ܚܕ̄ ܡܢܢ ܦܝܼܫܵܐ ܓ̮ܘܪܒܐ ܘܨܘܪܥܦܐ ܒܚܕ ܬܗܪ ܕܡܪܥܐ ܐܘ ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ، ܘܪܒܐ ܓܗ̄ܐ ܟܐ ܛܪܛܡܚ ܘܩܘܠܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܟܐ ܟ̮ܪܟ̮ܪ̈ܚ ܩܡܘܕܝ ܐܢܐ ܗܕܟܐ ܗܘܝܠܗ ܩܬܝ ، ܐܝܢܐ ܟ̮ܘ ܥܕܢܐ ܠܐ ܒܥܝܚ ܕܩܒܠܚ ܩܐ ܕܐܗܐ ܩܘܡܬܐ ܝܗܘܐ ܓܢܗܐ ܕܓܢܢ ܘܟܐ ܕܪܚ ܟܠ ܡܢܕܝ ܒܩܕܠܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܢܐ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ، ܕܐܟܝ ܩܒܠܚ ܐܗܐ ܩܘܡܬܐ، ܝܐ ܪܒ ܩܒܠܚܠܗ

                                                   ܓ؛ܒܛ

 ܒܛܪܛܡܬܐ ܘܕܠܐ ܟ̮ܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܟܠ ܡܢܕܝ ܕܪܚܠܗ  ܒܩܕܠܐ ܕܐܠܗܐ ؟ ܝܢ ܩܒܠܚܠܗ ܒܚܕ ܚܘܒܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ؟ ܒܚܫܒܐ ܝܘܢ ܕܩܒܠܚܠܗ ܒܚܕ ܚܘܒܐ ܝܢ ܐܝܟ ܚܕܐ ܨܪܥܦܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܨܚܨܘܝܐ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܢ ܘܣܒܬܘܬܢ ܩܕܡ ܓ̮ܘܪ̈ܒܐ ܘܟ̮ܬܘܢܘ̈ܬܐ ܕܐܢܐ ܚܝ̈ܐ. ܓܫܩܚ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܟܝ ܟܐ ܡܠܦܠܢ ؛ ܐܝܘܒ ܙܕܝܩܐ ܗܕܟܐ ܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ (ܩܦ.ܝܕ؛ܐ.) ܐ̄ܢܫܐ ܗܘܝܐ ܡܢ ܒܟܬܐ ܚܝܘܗܝ ܟܪ̈ܝܐ ܝܢܐ ܘܣܒܝܥܐ ܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ. ܝܑܫܘܥ ܒܪ ܐ̄ܣܝܪܐ (ܩܦ. ܡ؛ܐ-ܛ.) ܟ̮ܬܘܢܘ̈ܬܐ ܪܒܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܒܪܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܠܛܠܘܢ ܡܢ ܟܪ̄ܣܐ ܕܝܡܝ̈ ܘܗܠ ܝܘܡܐ ܕܕܥܪܝ ܠܝܡܐ ܕܟܠܝ̈ ܐ̄ܢܫܐ، ܩܐ ܟܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡܠܟ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܡܪܥܐ ܘܙܕܘܥܬܐ ܕܡܢ  ܡܘܬܐ ܢܪܗܬܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܒܠܝܠܐ ܙܐ ܚܘܠܡ̈ܐ ܡܙܕܥܝ̈ܢܐ . ܟ̮ܘ ܚܕ ܡܢܢ ܠܐ ܡܚܒܚ ܘܟ̮ܘ ܥܕܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܢܝܫܢ . ܐܝܢܐ ܠܙܡ ܠܐ ܣܦܚܠܗ ܓܢܢ ܩܕܡ ܡܪܥܐ ܘܚܫܐ، ܠܙܡ ܕܝܗܒܚܠܗ ܚܕ ܡܥܢܝܐ ܒܘܫ ܥܘܡܩܘܝ ܘܡܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܟܪܣܛܝܢܬܐ ܟܐ ܡܨܚ ܕܩܒܠܚܠܗ  ܐܝܟ ܗܝ ܢܘܪܐ ܕܟܐ ܨܪܥܦܐ ܠܕܗܒܐ ܘܟܐ ܬܡܙܠܗ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܫܚܬܐ، ܝܢ ܝܠܗ ܬܥܠܡܬܐ ܕܒܒܐ، ܟܬܒܐ (ܕܡܬ̈ܠܐ ܩܦ.ܓ؛ܝܒ.) ܣܒܒ ܠܗܘ ܕܡܚܒ ܡܪܝܐ ܟܐ ܡܢܟܤ ܐܝܟ ܒܒܐ ܠܒܪܘܢܐ ܕܒܣܡܐܠܗ. ܚܕܟܡܐ ܓܗ̈ܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܟܐ ܡܨܚ ܕܦܪܡܝܚ  ܪܙܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܘܕܝ ܟܐ ܒܥܐ ܡܢܢ، ܘܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟ ܓܠܝܢܐ  وحی والهام ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܬܒܐ ܕܐܝܘܒ (ܩܦ.ܡܒ؛ܐ-ܘ.) ܘܝܕܥܠܝ ܟܠ ܡܢܕܝ ܟܐ ܡܨܬ، ܘܠܐ ܒܨܪ ܡܢܘܟ ܚܘܫܒܐ،ܡܢܝ ܝܠܗ ܐܗܐ ܕܛܫܘܝܐ ܝܠܗ ܚܘܫܒܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ، ܦܫܠܝ ܡܘܕܥܝܐ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܝ، ܫܘ̈ܓܠܐ ܥܓ̮ܝ̈ܒܐ ܡܢܝ ܘܠܐ ܝܕܥܠܝ ܫܡܥܝ ܦܪܦܘܠܐ ܝܘܢ ܒܝܘܟ ܒܫܡܥܬܐ ܕܢܬܐ ܫܡܥܠܝ ܒܗܣܘܟ ܘܐܕܝܐ ܥܝܢܝ ܩܡ ܚܙܝܐ ܠܘܟ ܒܘܬ ܕܐܗܐ ܡܘܣܠܝܠܝ ܠܓܢܝ ܘܦܫܡܠܝ ܥܠ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܘܒ ܦܝܫܐ ܠܗ ܨܘܪܥܦܐ ܒܟܠܝ̈ ܟ̮ܬܘܢܘ̈ܬܐ ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܡܚܝ̈ܬܐ ܘܡܛܝܠܗ ܓܢܗ ܠܩܒܪܐ ܦܘܪܡܝܠܗ ܬܟܒܪܬܐ ܕܐܠܗܐ، ܘܐܠܗܐ ܡܘܕܥܪܗ ܩܬܗ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ . ܐܢ ܐܚܢܢ ܡܘܬܒܚ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܓܘ ܟ̮ܪܟ̮ܘܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܬܟܒܪܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܝ ܥܕܢܐ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܟܐ ܡܨܝ ܕܗܘܝ̈  ܚܕ ܢܣܝܢܐ ܘܓ̮ܘܪܒܐ ܪܒܐ ܥܠܝܐ ܘܨܦܝ ܕܟܐ ܝܗܒܠܗ ܐܠܗܐ ܩܐ ܓܘܒܝܐ ܕܓܢܗ، ܘܗܪ ܐܗܐ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܐܢ ܡܬܒܚܠܘܢ ܡܢܕܪܫ ܓܘ ܟ̮ܪܟ̮ܘܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܬܟܒܪܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܟܐ ܡܨܝ ܕܗܘܝ ܡܨܥܝܐ ܪܒܐ ܨܦܝ ܐܝܟ ܣܢܐܓܪܐ ܫܹܧܝܥ ܘܕܘܟܪܢܐ ܡܢ ܓܒܢ ܩܐ ܐܠܗܐ، ܟܬܒܐ ܕܡܦܩܢܐ ( ܩܦ. ܟܒ؛ ܠ-ܠܓ.)ܡܠܬ ܒܚܛܝܐ ܝܠܗ

                                           ܕ؛ܒܛ

ܚܛܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܣܒܒ  ܥܒܕܠܗ ܩܐ ܓܢܘܗ ܩܝܡܬܐ ܘܒܣܓܕܐ ܝܠܗ ܩܬܘܗ ܘܡܘܢܫܝܠܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܣܪܝܠ، ܡܘܫܐ ܦܪܦܘܠܐ ܝܠܗ ܒܡܪܝܐ ܘܐ̄ܡܪܐ ܗܐ ܐܢܐ ܗܙܪ ܐܝܘܢ ܕܡܝܬܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܗܐ ܡܠܬ ܘܦܚܠܠܗ. ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܚܙܝܐܝܠܗ ܒܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܚܫܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܐܘܣܝܝܐ  جوهری ܐܢ ܐܗܐ ܡܪܥܐ ܐܘ ܩܘܡܬܐ ܟܐ ܥܓ̮ܙܐ ܠܒܪܢܫܐ ܘܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ܐܚܢܢ ܟܐ ܥܓ̮ܙܚ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܘܒܘܬ ܚܛܪ ܡܫܝܚܐ ܡܣܒܒ ܥܓ̮ܙܬܐ ܕܚܕ ܟܪܣܛܝܢܐ، ܝܠܗ ܥܓ̮ܙܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܓܢܗ، ܣܒܒ ܡܫܝܚܐ ܟܐ ܚܝܐ ܥܡܢ ܘܒܓܘܢ (ܒ.ܩܘܪ. ܐ؛ܗ) ܣܒܒ ܕܐܟܝ ܕܒܙܝܕܐ ܝܢܐ ܒܝܢ ܚܫ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ، ܗܕܟܐ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ ܐܦ ܝܗܒܠܬܐ ܕܠܒܐ. ܟܪܣܛܝܢܐ ܟܐ ܚܝܕ ܒܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܒܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ (ܦܝܠ. ܩܦ.ܓ؛ܝ݂.) ܘܝܕܥܢܗ ܠܡܫܚܐ ܘܠܚܝܠܐ ܕܩܝܡܬܗ ܘܠܫܪܝܟܘܬܐ ܕܚܫܗ  ܘܦܝܫܢ ܕܘܡܝܐ ܒܡܘܬܗ . ܡܫܝܚܐ ܗܘܝܠܗ ܫܪܝܟܐ ܥܡ ܟܠܝ̈ ܚܫܢ̈ܐ ܘܡܘܠܝܨ̈ܐ (ܐ.ܩܘܪ.ܝܒ؛ܟܘ.ܟܙ.) ܐܢ ܚܕ ܗܕܡܐ ܩܒܠ ܚܫܐ ܟܠܝ̈ ܗܕܡ̈ܐ ܟܐ ܩܒܠܝ̈ ܚܫܐ ܥܡܘܗܝ  ܘܐܢ ܦܝܫ ܚܩܝܪܐ ܚܕ ܗܕܡܐ،ܟܠܝ̈ ܗܕܡ̈ܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܚܩܝܪ̈ܐ ܥܡܘܗܝ ܣܒܒ ܐܚܬܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐܝܬܘܢ.ܘܩܐ (ܪܗܘ. ܩܦ. ܚ؛ ܝܙ) ܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐܝܠܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ؛ܐܢ ܛܸܥܢܲܢ ܚܫܐ ܘܩܘܒܠܢ ܥܓ̮ܙܬܐ ܒܘܬ ܚܛܪ ܡܫܝܚܐ ܒܕ ܦܝܫܚ ܚܩܝܪ̈ܐ ܥܡܘܗܝ. ܐܢ ܩܘܒܠܢ ܐܗܐ ܥܓ̮ܙܬܐ ܐܘ ܚܫܐ ܐܘ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܐܘ ܟܠ ܚܕܐ ܩܘܡܬܐ ܕܐܬܝܐ ܒܚܝܘܬܢ ܘܡܩܪܒܚܠܗ ܩܐ ܡܫܝܚܐ ، ܒܚܛܪܓ̮ܡܥܘܬܐ ܒܕ ܦܝܫܚ ܚܩܝܪ̈ܐ ܥܡܘܗܝ . ܘܡܢܕܪܫ ܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܒܐܓܪܢܘܗܝ.ܩܐ (ܦܝܠܦ. ܩܦ. ܐ؛ ܟܛ.) ܣܒܒ ܦܫܠܗ ܝܗܒܠܬܐ ܐܠܘܟܘܢ ܒܘܬ ܚܛܪ  ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܕܗܡܘܢܐ ܗܡܢܝܬܘܢ ܒܝܗ ܐܚܟ̮ܝ، ܐܝܢܐ ܒܘܬ ܕܝܝܹܗ ܩܒܠܝܬܘܢ ܚܫ̈ܐ. ܘܡܪܝ ܦܛܪܘܤ ܒܐܓܪܬܗ (ܒ.  ܩܦ.ܕ؛ܝܓ.) ܒܟ̮ܝܕܢ ܝܠܗ ܕܚܕܚ ܐܝܡܢ ܕܫܪܟܚ ܒܚܫ̈ܐ ܕܗܕܟܐ ܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܥܡܗ ܒܬܫܒܘܚܬܗ ܚܕܝܬܘܢ ܘܦܨܚܝܬܘܢ . ܘܒܐ̄ܚܪܬܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܒܐܓܪܢܬܗ ܩܐ (ܩܘܠܣܝ̈ܐ ܩܦ.ܐ؛ ܟܕ.) ܐܕܝܐ ܒܚܕܝܐ ܝܘܢ ܒܚܫܝ ܒܘܬ ܚܛܪܘܟܘܢ ܘܬܡܘܡܐ ܝܘܢ ܒܒܣܪܝ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܘܬ ܚܛܪ ܦܓܪܗ ܕܝܠܗ ܥܕܬܐ. ܒܣ ܒܦܪܩܬܐ ܟܐ ܡܨܚ ܕܬܢܚ ̣؛ ܟܠܝ̈ ܚܫ̈ܢ ܘܕܪ̈ܕܢ ܘܐܘ̈ܠܨܢܢ ܘܥܓ̮ܙܝ̈ܬܢ ܟܐ ܡܨܚ ܡܩܪܒܚܠܘܢ ܩܐ ܡܫܝܚܐ ܘܗܘܝ̈ ܩܬܢ ܥܠܬܐ ܕܫܦܩܬ ܘܚܝ̈ܐ ܒܘܫ ܒܣܝܡ̈ܐ.

ܗ؛ܒܛ                  

                         ܒ؛ ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ

     ܗܘܡܙܠܢ ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܘܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܚܙܝܠܢ ܕܐܟܝ ܟܐ ܡܨܝ ܗܘܝ̈ ܢܝܫܢܩܐ ܕܟܪܒܐ ܘܠܘܛܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢ ܩܒܠܚܠܘܢ ܒܛܪܛܡܬܐ ܘܟܐ ܡܨܝ ܕܗܘܝ̈ ܐܝܟ ܫܦܩܬ ܘܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢ ܩܒܠܟܠܘܢ ܒܚܘܒܐ. ܣܒܒ  ܗܪ ܒܕ ܐܬܝ ܒܪܝܫܢ، ܒܣ ܒܘܫ ܨܦܝ ܝܠܗ ܕܩܒܠܚܠܘܢ ܒܚܘܒܐ ܘܚܫܒܚܠܘܢ ܐܝܟ ܨܪܥܦܬܐ ܘܨܚܨܝܬܐ ܩܐ ܗܝܡܢܘܬܢ ܘܟܡܐ ܚܝܠܢ̈ܐ ܘܩܘܝ̈ܐ ܝܘܚ ܒܗܝܡܢܘܬܢ، ܘܡܩܪܒܚܠܘܢ ܐܝܟ ܬܓ̮ ܕܚܘܝܕܢ ܥܡ ܚܫ̈ܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܪܢ .ܘܚܙܝܠܢ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܐܝܘܒ ܟܐܢܐ ܟܐ ܩܒܠ ܟܠܝ̈ ܩܘܡܝ̈ܬܐ ܕܐ̄ܬܝܠܘܢ ܒܚܝܘܬܗ ܐܝܟ ܫܦܩܬ ܕܐܠܗܐ ܘܨܚܨܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ݂ ܘܐܠܗܐ ܒܦܪܥܝܘܗܝ ܝܠܗ ܚܕ ܒܐܠܦܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܡܢ ܗܘ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܬܐ.

ܐ̄ܡܪܢ ܡܪܥܐ ܘܚܫܐ ܬܪܝܢ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܝܢܐ ܕܠܐ ܦܪܫܝ ܡܢ ܒܪܢܫܐ، ܩܐ ܐ̄ܢܫܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܡܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܟܐ ܡܨܐ ܕܚܝܕܠܘܢ ܡܪ̈ܥܘܗܝ ܘܚܫܘܗܝ ܥܡ ܚܫ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ، ܡܫܝܚܐ ܡܚܝܐ ܠܙܩܝܦܐ݂. ܐܝܡܢ ܕܟܐ ܗܘܚ ܡܪ̈ܥܢܐ، ܡܫܝܚܐ ܗܘܕܪܐ ܝܠܗ ܩܬܢ  ܚܕ ܐ̄ܪܙܐ ܓܘܪܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܟܐ ܝܗܒܠܢ ܡܢ ܚܘܒܗ ܘܚܝܘܬܗ ܘܟܐ ܗܕܪܢ ܩܐ ܕܬܦܩܚ ܥܡܘܗܝ ܘܐܚܢܢ ܩܘܪܩܙܘܗܝ ܓܢܢ ܒܫܦܩܬ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܟܐ ܬܢܚ ܠܗ ܐ̄ܪܙܐ ܕܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ، ܐ̄ܪܙܐ  ܕܡܫܚܐ ܕܡܪ̈ܥܐ . ܒܤ ܐܕܝܘܡ ܗܡܙܡܬܢ ܘܬܚܡܢܬܢ ܒܕ ܗܘܝܐ ܥܠ ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܝܠܗ ܩܐ ܐܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܐܝܢܐ ܡܪ̈ܥܢܐ ܒܚܕ ܡܪܥܐ ܩܫܝܐ ܐܘ ܝܐ ܐܢ ܕܐܝܢܐ ܩܕܡ ܚܕܐ ܥܡܠ ܓ̮ܪܚܝ ܓܘܪܬܐ ܐܘ ܩܐ ܐܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܐܝܢܐ ܥܠ ܫܒܝܬܐ ܕܡܘܬܐ.

    ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܠܗܝܐ ܡܪܢ ܝܑܫܘܥܡܫܝܚܐ ܫܘܬܐܣܘܗܝ ܠܗ، ܒܡܨܥܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܠܗܝܐ ܟܐ ܝܗܒܠܢ ܫܦܩܬ ܕܝܗܘܚ ܣܢܝܩܐ ܥܠܘܗܝ ܘܟܐ ܗܕܪܢ ܕܟܠܚ ܩܕܡ ܬܪܘܢܘܤ ܕܐܠܗܐ ܘܐܚܢܢ ܗܘܕܪܘܗ ܓܢܢ ܩܐ ܕܝܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܐܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܘܟܐ ܚܙܚܠܗ ܒܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ  (ܩܦ. ܗ؛ܝܕ،ܝܗ.) ܐܢ ܐ̄ܢܫܐ ܡܢܘܟܘܢ ܗܘܐ ܡܪܥܢܐ ܩܪܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ، ܘܨܠܝ ܨܠܘܬܐ ܥܠܘܗܝ،ܘܡܚܝܠܗ ܡܫܚܐ ܒܫܡܐ ܕܡܪܐ. ܘܨܠܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܕ ܒܣܡܐ ܠܗ ܗܘ ܕܝܠܗ ܡܪܥܐ ܘܒܕ ܡܩܡܠܗ ܡܪܢ، ܘܐܢ ܚܛܝ̈ܬܐ ܥܒܝܕܐ ܝܠܗ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܒܝܩ̈ܐ ܩܬܗ. ܩܐ ܡܬܚܐ ܕܕܘܪ̈ܐ ܘܕܘܪ̈ܐ ܦܠܚܠܗ ܥܕܬܐ ܒܡܪܝܙܬܐ ܘܛܟܣܬܐ ܕܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܝܫܐ

                                             ܘ؛ܒܛ

     ܡܢ ܩܕܡ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܟܐ ܚܙܚ ܡܫܚܬܐ ܕܡܪ̈ܥܐ ܒܡܫܚܐ ܕܙܝܬܘܢ، ܐܣܝ̈ܐ ܟܐ ܡܫܚܝ ܗܘ̈ܘ ܡܪ̈ܥܢܐ ܕܝܝ̈ ܒܡܫܚܐ ܕܙܝܬܘܢ ܒܦܪܝܫܘܬܐ ܕܪ̈ܒܬܐ ܕܡܪܥܢܐ ܟܐ ܨܢܨܠܝ ܗܘ̈ܘ ܥܠܝ̈ ܡܫܚܐ ܕܙܝܬܘܢ ܩܐ ܕܗܘܝ̈ ܪ̈ܟܝܟܐ . ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܙܐ ܡܫܚܬܐ ܒܡܫܚܐ ܕܙܝܬܘܢ ܦܝܫܐ ܪܒܐ ܡܘܕܟܪܬܐ ؛ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܝܡܢ ܕܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܪܝܓܐ ܕܐܠܗܐ ( ܕܝܠܗ ܝܑܫܘܥܡܫܝܚܐ) ܘܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܘܗܝ ܗܕܟܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ (ܩܦ. ܐ؛ܘ) ܡܢ ܐܫܬܐ ܕܐܩܠܐ ܘܗܠ ܪܫܐ، ܠܝܬ ܒܝܗ ܨܚܘܬܐ، ܒܪ̈ܝܢܐ، ܒܠܣܬܐ، ܘܡܚܝܬܐ ܚܕܬܐ، ܠܐ ܦܫܠܘܢ ܚܠܝ̈ܨܐ ܘܠܐ ܦܫܠܘܢ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܘܪܟܟܐ ܒܡܫܚܐ . ܡܫܚܬܐ ܒܡܫܚܐ ܟܐ ܡܨܝܐ ܕܗܘܝܐ ܩܐ ܚܕܝܘܬܐ ܘܡܬܒܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܡܬܠܐ (ܩܦ. ܟܙ،ܛ.) ܡܫܚܐ ܘܒܣܡܐ ܟܐ ܡܚܕܝ ܠܒܐ. ܐܫܥܝܐ (ܩܦ. ܣܐ؛ܓ.) ܠܡܬܘܒܐ ܠܥܒܕܢ̈ܐ ܕܬܥܙܝ ܕܨܗܝܘܢ ܬܓ̮ ܡܢ ܓܒܐ ܕܩܛܡܐ، ܡܫܚܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܒܟܝܐ.( ܡܙ. ܡܘ؛ܙ.) ܡܘܚܒܠܘܟ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܣܢܝܠܘܟ ܒܝܫܘܬܐ. ܒܘܬ ܐܗܐ ܡܫܝܚܬܠܗ ܐܠܗܐ ܐܠܗܘܟ ܒܡܫܚܐ ܕܚܕܘܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܚܒܪ̈ܒܬܘܢ.            

   ܡܚܝܬܐ ܕܡܫܚܐ ܟܐ ܡܨܝܐ ܗܘܝܐ ܩܐ ܡܬܒܬܐ ܕܩܕܪܐ ܘܐܝܩܪܐ (ܡܙ.ܟܓ؛ܗ.) ܟܐ ܡܪܝܙܬ ܩܕ̄ܡܝ ܨܘܦܪܐ، ܘܡܫܸܚܠܘܟ ܒܡܫܚܐ ܪܝܫܝ. ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܟܐ ܡܕܟܪ ܙܐ ܐܗܐ ܥܕܬ ܠܘܩܐ (ܩܦ.ܙ،ܠܓ.) ܒܟܬܐ ܚܛܝܬܐ ܒܕܪܝܐ ܝܠܗ ܡܫܚܐ ܠܪܫܐ ܕܝܑܫܘܥ. ܝܘܚܢܢ (ܩܦ. ܝܒ؛ܚ.) ܡܪܝܡ ܚܬܐ ܕܠܥܙܪ ܒܕܪܝܐ ܝܠܗ ܡܫܚܐ ܠܪܫܐ ܕܝܑܫܘܥ. ܐܝܡܢ ܕܡܨܠܘܝܐ ܝܢܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܝܘܚܢܢ ܩܦ. (ܝܛ؛ܡ) ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܐܝܡܢ ܕܟܐ ܩܒܪܝ ܡܝܬ̈ܝ ܡܫܚܠܘܢ ܠܦܓܪܐ ܕܝܑܫܘܥ  ܒܡܫܚܐ.

ܐܝܢܐ ܒܚܕܬܐ ܓܢܘܗ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܝܡܢ ܕܡܪܢ ܫܕܘܪܐ ܝܠܗ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܐ ܕܡܫܚܕܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ، ܡܪܩܘܤ( ܩܦ.ܘ؛ܝܓ.) ܘܫܘܕܪܗ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܘܝܗܒܠܗ ܩܬܝ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܣܡܝ ܠܡܪ̈ܥܢܐ ܘܦܠܛܝ ܫܐܕ̈ܐ. ܘܦܠܸܛܠܘܢ ܘܡܘܟܪܙܠܘܢ ܘܪܒܐ ܕܝܘ̈ܐ ܦܘܠܛܠܘܢ ܘܡܫܚܝ ܗܘܐ ܒܡܫܚܐ ܩܐ ܡܪ݁ܥܢܐ ܘܒܣܡܝ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܬܦܘܬ ܕܐܗܐ ܡܫܚܬܐ ܡܢ ܐܢ ܡܫܚܝ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܪܒܐ ܝܠܗ ܬܡܢ ܝܗܘܐ ܩܐ ܩܐ ܐܝܩܪܐ ܘܚܕܘܬܐ، ܠܟܐ ܝܠܗ ܩܐ ܒܣܡܬܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܫܘܥ ܕܝܗܒܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܩܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ. ܡܫܚܬܐ ܕܡܪ̈ܥܢܐ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ، ܝܠܗ ܩܐ ܕܗܕܪ ܠܡܪܥܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ  ܘܪܘܚܢܝܘܬܐ ܩܐ ܕܬܦܩ ܒܝܑܫܘܥܡܫܝܚܐ ܦܬܐ ܒܦܬܐ، ܘܩܐ ܒܣܡܬܐ ܡܢ ܡܪ̈ܥܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܐܢ ܐܠܗܐ ܒܣܡܐܠܗ . ܡܬܝ (ܩܦ. ܝ؛ܚ) ܡܪ̈ܥܐ ܒܣܡܝܡܘܢ. ܥܕܬܐ ܩܘܒܠܗ ܐܗܐ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܡܢ ܡܪܢ

                                                    ܙ؛ܒܛ

 ܝܑܫܘܥܡܫܝܚܐ ܘܟ̮ܠܘܫܐ ܝܠܗ ܕܡܟܡܠܗ ܐܗܐ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܥܡ ܡܪܥܢܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܦܪܦܠܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܟܠܝ̈ ܦܘܠܚ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ، ܟܐ ܗܡܢܐ ܥܕܬܐ ܘܟܐ ܡܠܦܐ ܩܐ ܕܝܑܫܘܬܡܫܝܚܐ ܗܙܪ ܝܠܗ ܘܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘܘܗ ܕܝܠܗ ܐܣܝܐ ܕܪܘܚܐ ܘܦܓܪܐ.

    ܟܐ ܝܕܥܚ ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܟܐ ܝܗܒܠܗ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܘ ܟܗܢܐ  ܩܐ ܐ̄ܢܫܐ ܡܪܥܢܐ.  ܩܐ ܕܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܗܘܐ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܘܗܘܝܠܗ ܛܥܘܢܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܠܙܡ ܝܠܗ ܩܐ ܡܪܥܢܐ ܕܩܒܠ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܗܕܪܗ ܓܢܘܗܝ ܒܨܠܘܬܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܩܪܒܬܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܝܬܐ ܐܝܡܢ ܕܚܙܝ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡܢ ܒܝܬܝ ܢܦܝܠܐ ܝܠܗ ܒܡܪܥܐ ܠܙܡ ܝܠܗ ܡܢܝ ܗܕܪܝ ܩܐ ܐܗܐ ܡܪܥܢܐ ܘܡܦܪܡܝܠܗ ܕܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܟܐ ܡܨܗ ܪܒܐ ܕܗܝܪܗ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܘܝܗܒܠܗ ܚܕܐ ܢܝܚܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ.ܘܩܪܝ ܠܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܨܠܝ ܨܠܘܬܐ ܘܡܫܚܝܠܗ ܒܡܫܚܐ ܒܫܡܐ ܕܡܪܢ. ܣܒܒ ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܟܐ ܝܗܒܠܢ ܫܦܩܬ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ، ܟܐ ܝܗܒܠܢ ܝܗܒܠܬܐ ܕܠܒܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܟܠܝܬܐ ܘܩܪܡܬܐ ܠܐܘܠܨܢܐ ܕܡܪܥܐ، ܘܩܒܠܚ ܠܐܗܐ ܡܪܥܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܟܪܣܛܝܢܬܐ݂، ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܟܐ ܚܕܬ ܒܝܢ ܗܝܡܡܘܬܐ ܒܐܠܗܐ ܕܚܡܝܠܢ ܡܢ ܩܝܘܢܕܝܡܘ̈ܣܐ ܘܓ̮ܘܪ̈ܒܐ ܘܐܢ ܡܪܥܢ ܚܝܠܢܐ ܝܠܗ ܩܐ ܕܠܐ ܢܦܠܚ ܘܩܛܥܚ ܗܒ̃ܝܢ ܣܒܒ ܒܙܕܥܐ ܝܘܚ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܗܐ ܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܡܬܐ ܝܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܓܢܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ، ܝܠܗ ܫܦܩܬ  ܘܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩܐ ܐܗܐ ܡܪܥܢܐ ܘܚܛܝ̈ܬܘܗܝ ܒܕ ܦܝܫܝ̈ ܦܘܚܠܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܐܟܝ ܕܐܡܪܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܐܓܪܬܘܗܝ.ܘܢܝܫܐ ܕܬܪܝܢ ܝܠܗ ؛ ܐܢ ܐܠܗܐ ܒܲܣܡܠܐ ܟܐ ܡܨܐ ܕܒܣܡܠܗ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܦܓܪܐ

ܒܟܪܘܙܘܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܗܘܡܙܡܠܢ ܒܘܬ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ . ܒܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܟܐ ܚܝܕܚ ܚܫܢ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܢ ܘܡܪܥܢ ܥܡ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܪܢ ܝܑܫܘܥܡܫܝܚܐ ܡܚܝܐ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܘܡܩܪܒܚ ܠܘܢ ܩܬܘܗܝ ܥܡ ܟܠܗ ܙܒܘܢܘܬܢ ܘܚܛܝ̈ܬܢ ܘܗܘ ܒܕ ܛܥܢܘܢ ܘܒܕ ܗܘܝ ܐܢ̈ܐ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܐܝܟ ܦܝܫܟܫ ܩܐ ܡܫܚܝܐ ܡܚܝܐ ܠܙܩܝܦܐ ، ܘܗܘ ܒܕ ܩܒܠܘܢ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡܢܢ ܐܝܟ ܕܒܚܐ ܘܩܘܪܒܢܐ، ܣܒܒ ܕܦܘܪܡܝܠܢ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܝ݂ܲܢ ܚܘܝܕܠܘܢ، ܐܢ ܩܒܠܚܠܘܢ ܕܠܐ ܛܪܛܡܬܐ. ܘܥܕܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܕܘܪ̈ܐ ܘܕܘܪ̈ܐ ܐܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܐܝܢܐ ܩܒܘܠܐ ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܡܟܟܬܐ ܕܓܢܐ ܟܐ ܫܪܟܝ ܒܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܡܘܬܐ ܕܡܪܢ . ܘܕܐܟܝ ܕܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ؛ ܕܐܟܝ ܕܫܘܪܟܠܢ

                                                      ܚ؛ܒܛ

 ܒܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܘܗܝ  ܗܘ ܒܕ ܫܪܟܠܢ ܥܡܘܗܝ ܒܚܩܪܘܗܝ ܓܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܡܪܥܢܐ ܕܟܐ ܩܒܠ ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܡܟܡܘܠܐ ܝܠ ܘܓ̮ܝܒܘܬܘܗܝ ܒܢܣܒܬ ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܠܗ ܥܕܬܐ . ܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܝܠܗ ܚܝܕܬܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܕܟܐ ܚܝܕܚ ܟܠܢ ܒܦܓܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ، ܘܥܕܬܐ ܟܠܗ ܦܪܦܘܠܐ ܝܠܗ ܘܨܠܘܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܗܐ ܐ̄ܢܫܐ ܡܪܥܢܐ، ܘܒܓܢܗ ܐܗܐ ܐ̄ܢܫܐ ܡܪܥܢܐ ܫܘܬܘܦܐ ܝܠܗ ܒܐܗܐ ܐ̄ܪܙܐ ܩܐ ܩܕܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܠܝ̈ ܐܢܝ ܕܥܕܬܐ ܒܛܥܢܐ ܝܠܗ ܚܫܐ ܒܘܬ ܕܝܝ.  ܥܠ ܒܢܝܬ ܕܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܒܢܝܬܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ   ܘܡܠܦܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܢ ܕܘܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܗܠ ܐܕܝܘܡ ܒܚܝܘܗܝ ܝܠܗ ܥܕܬܐ ܘܟܐ ܫܪܟܐ ܟܠ ܐ̄ܢܫܐ ܚܫܢܐ  ܘܢܦܝܠܐ ܒܐܘܠܨܢܐ  ܪܘܚܢܝܐ ܐܘ ܦܓܪܢܝܐ ܒܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܐ̄ܢܫܐ ܥܓ̮ܘܙܐ ܝܠܗ ܦܓܪܢܐܝܬ ܟܐ ܚܝܕ ܒܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܚܝܐ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܘܟܐ ܗܕܪ ܓܢܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ ܩܐ ܕܬܦܩ ܥܡ ܗܘ ܕܡܬܠܗ ܒܘܬ ܚܛܪܢ ܩܐ ܕܫܡܥ ܩܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܩܬܗ ܥܒܘܪ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒܘܟ ܕܝܗܘܐ ܗܘܕܪܬܐ ܩܬܘܟ ܡܢ ܩܕܡܬܐ     ܛ؛ܒܛ

                ܓ؛ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ

   ܠܐ ܡܨܚ ܕܦܪܡܝܚ ܡܥܢܝܐ ܕܚܫܐ ܘܥܓ̮ܙܬܐ ܘܡܪܥܐ ܕܟܐ ܬܦܩܝ ܒܒܪܢܫܐ ܡܓܪ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܪܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝـܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܡܢ ܕܦܘܪܡܝܠܢ ܘܩܘܒܠܢ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܒܕ ܗܘܐ ܩܐ ܚܫ̈ܢ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܢ ܚܕ ܡܥܢܝܐ ܓܘܪܐ ܘܩܕܝܫܐ، ܐܝܟ ܨܚܨܝܬܐ ܘܨܪܥܦܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܘܬ ܗܝܡܢܘܬܢ ܘܚܘܒܢ ܘܟܠܝܬܢ ܩܕܡ ܓ̮ܘܪ̈ܒܐ ܘܢܣܝܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܬܦܩܝ ܒܝܝܢ ܒܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ .

   ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܟܬܒܚ ܘܬܢܚ ܒܘܬ ܚܫ̈ܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܝܑܫܘܥ ܡܫܝܚܐ، ܚܕ̄ܟ̮ܐ ܟܬܝܒ̈ܐ ܝܘܚ ܘܚܕܟ̮ܐ ܗܘܡܙܡܐ ܝܘܚ، ܒܢܣܒܬ ܕܗܘ ܡܢܕܝ ܕܩܘܒܠܗ ܡܫܝܚܐ ܒܡܬܚܐ ܕܚܝܘܬܘܗܝ، ܒܦܪܝܫܘܬܐ ܒܐܢ̈ܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܦܨܚܐ ܘܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ. ܘܟܐ ܬܢܚ ܠܗ ܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ ܣܒܒ ܗܝ ܥܪܘܒܬܐ ܕܒܝܘܗ ܡܪܢ ܛܥܢܗ ܚܫܐ ܘܡܬܠܗ. ܝܑܫܘܥ ܒܪܘܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪܘܢܐ ܕܡܪܝܡ ܡܬܠܗ ܡܚܝܐ ܘܒܠܝܣܐ ܬܚܘܬ ܝܘܩܪܐ ܕܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܕܩܘܒܠܗ ܡܢ ܒܢܝ ܡܠܬܘܗܝ ، ܡܬܠܗ ܐܝܟ ܚܕ ܚܝܒܐ مجرم ܡܬܠܗ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܓ̮ܠܠܝ̈ܐ ܓܢܒ̈ܐ ܘܡܫܠܚܢ̈ܐ ܘܩܛܠܢ̈ܐ.  ܐܘܪܝܬܐ ܪܒܐ ܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܒܦܪܝܫܘܬܐ ܬܢܚ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܟܐ ܡܚܙܝܠܢ ܕܐܟܝ ܪܝܓܐ ܕܐܠܗܐ ܒܘܬ ܚܛܪ ܟܠܗ ܒܪܢܫܘܬܐ ܥܓ̮ܘܙܐ ܝܠܗ ܘܒܛܥܢܐ ܚܫܐ  ܘܒܡܝܬܐ ܝܠܗ . ܟܠܗ ܦܣܘܩܐ ܢܓ ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ  ܛܦܐ ܒܛܦܐ ܘܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐ ܝܠܗ؛ ܠܝܬ ܠܗ ܚܙܘܐ ܘܠܐ ܫܘܦܪܐ، ܡܘܣܠܝܐ ܫܒܝܩܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ، ܐ̄ܢܫܐ ܕܕܪ̈ܕܐ. ܗܕܟܐ ܛܥܢܗ ܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܡܣܠܝܬܐ ܘܡܚܝܬܐ ܕܪ̈ܦܣܐ ܩܐ ܕܐܦ ܦܬܗ ܘܦܨܠܗ ܫܘܚܠܦܠܗܘܢ، ܠܐ ܡܨܚ ܕܓܫܩܚ ܒܝܗ ܣܒܒ ܠܝܬ ܠܗ ܩܕܪܐ ܕܚܙܝܬܐ . ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܣܠܝܐ ܘܒܢܧܫܘܗܝ، ܒܢܧܫܗ ܐܚܟ̮ܝ ܒܛܥܢܐ ܝܠܗ ܨܠܝܒܐ ܕܦܘܪܩܢܐ، ܨܠܝܒܐ ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ، ܟܠܢ ܫܘܪܟܠܢ ܒܡܚܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܙܩܝܦܐ، ܟܠܝ̈ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡܘܣܚܪܘܢ ܒܝܗ، ܝܑܫܘܥ ܝܠܗ ܐ̄ܢܫܐ ܕܕܪ̈ܕܐ ܛܥܝܢܐ ܕܚܫ̈ܐ ܕܟܠܗ ܒܪܢܫܘܬܐ، ܗܐ ܟ̮ܘ ܚܕ ܐ̄ܢܫܐ ܠܐ ܛܥܢܗ ܚܫܐ ܘܕܪ̈ܕܐ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ، ܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐ ܓܪܫ ܚܫܐ ܘܕܪ̈ܕܐ ܝܢ ܒܘܬ ܣܒܒ ܚܕ ܡܪܥܐ ܝܐ ܚܕܐ ܩܘܡܬܐ ܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܒܚܝܘܬܗ، ܐܝܢܐ ܡܫܝܚܐܠܐܝܠܗ ܥܒܝܕܐ ܚܕܐ ܚܛܝܬܐ

                                 ܝ؛ܒܛ  ܐܘ ܚܕ ܓܢܗܐ ܩܐ ܕܓܪܫ ܗܕܟܐ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ، ،ܡܘܚܒܠܗ ܩܐ ܒܪܢܫܐ ܒܟܠ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬܠܗ ܒܪܢܫܐ ܒܟܠܝ̈ ܐܗܘ̈ܠܬܘܗܝ ܘܚܛܝ̈ܬܘܗܝ، ܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܠܗ ܚܕܐ ܚܛܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܛܝܬܐ، ܗܐ ܡܫܝܚܐ ܚܕܐ ܚܛܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡܘܚܒܠܗ ܪܒܐ ܩܐ ܒܪܢܫܐ، ܡܫܝܚܐ ܥܫܩ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܠܗ ، ܒܓܢܗ ܒܥܝܠܗ ܕܓܪܫ ܐܢ̈ܐ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܩܐ ܕܦܪܩ ܠܒܪܢܫܐ ܣܒܒ ܕܟܐ ܡܚܒܠܗ ܘܒܟ̮ܝܕܘܗܝ ܝܠܗ ܩܐ ܕܫܪܟܠܗ ܒܚܝ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ݂ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܡܟܡܘܠܐ ܝܠܗ ܗܡܙܡܢܘ̈ܗܝ ܘܐ̄ܡܪܐ؛ ܛܥܢܗ ܚܫ̈ܢ ܘܩܘܒܠܗ ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܢ ܘܚܫܒܠܢ ܐܠܗ ܡܚܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ، ܐܝܢܝ ܐ̄ܢܫܐ ܝܠܗ ܕܟܐ ܡܨܐ ܕܓܪܫ ܗܕܟܐ ܓ̮ܘܢܓܪ̈ܐ ܒܘܬ ܚܛܪ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ، ܟ̮ܘ ܐ̄ܢܫܐ ܠܐ ܡܫܟ̮ܚ ܠܦܬܐ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܫܒܘܩ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܒܓܢܗ، ܐܦܢ ܕܛܥܢܗ ܚܫܢ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܢ  ܚܫܒܠܢ ܐܠܗ ܗܘ ܐ̄ܢܫܐ ܒܘܫ ܚܛܝܐ ܠܦܬܐ ܕܐܪܥܐ، ܕܠܙܡ ܡܝܬ ܗܘܐ. ܡܘܣܚܪ̈ܢ ܒܝܗ ܘܝܕܥܠܢ ܐܠܗ ܚܛܝܐ ܓܘܪܐ، ܘܡܚܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܡܘܕ ܚܘܒܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܡܢ ܐܗܐ. ܗܐ ܚܛܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝܗܘܐ ܕܡܘܚܒܠܗ ܪܒܐ ܪܒܐ ܩܐ ܒܪܢܫܐ، ܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܨܚ ܕܡܬܒܚ ܩܬܘܗܝ ܡܪܙܐ ܝܢ ܬܩܠܚܠܗ ܟܡܐ ܓܘܪܐ ܘܝܩܘܪܐ  ܝܠܗ، ܚܘܒܘܗ ܝܠܗ ܒܐܢܕܙܐ ܘܝܘܩܪܐ ܒܦܨܠܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܓܢܗ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܢܕܙܐ ܘܠܐ ܡܪܙܐ. ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܓ̮ܪܓܐ ܕ،ܙ. ܚܪܒܐ ܪܧܬܪܘܬܐ ܥܒܕܠܘܢ ܥܡܘܗܝ، ܘܠܐ ܦܬܚܠܗ ܦܘܡܗ ܐܝܟ ܦܐܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܠܘܒܠܐ ܠܦܪܡܐ ܘܐܝܟ ܥܘܢܐ ܫܬܝܩܬܐ ܩܕܡ ܓܪܥܢܘܗ ܘܠܐ ܦܬܚܠܗ ܦܘܡܗ. ܪܧܬܪܘܬܐ ܕܣܪ̈ܒܙܐ ܠܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܪܧܬܪܘܬܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ، ܥܘܓ̮ܙܠܘܢ،ܡܚܝܠܘܢ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܗܘ ܡܢܕܝ ܕܐܢܫܐ ܟܐ ܡܨܐ ܨܠܡܢ، ܐܝܢܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܦܬܚܠܗ ܦܘܡܗ ܘܠܐ ܐ̄ܡܪܗ ܩܡܘܕܝ، ܘܒܡܘܕ ܓܢܗܐ ܒܡܚܝܬܘܢ، ܝܠܗ ܐܝܟ ܦܐܪܐ، ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܦܨܚܐ ܕܦܪܡܠܘܢ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܦܘܪܬܟܠܘܢ ܡܢ ܪܝܓܘܬܐ ܕܡܨܪ̄ܝܐ، ܐܝܢܐ ܐܕܝܘܡ ܐܝܬܠܢ ܚܕ ܦܐܪܐ ܫܪܝܪܐ ܠܐ ܐܚܟ̮ܝ ܒܕ ܦܪܬܟܠܢ ܡܢ ܪܝܓܘܬܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܝܢܐ ܡܢ ܪܝܓܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ. ܘܕܐܟܝ ܕܐ̄ܡܪܗ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܐܝܡܢ ܕܚܙܝܠܗ ܠܡܫܝܚܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ؛ ܟܛ)ܐܗܐ ܝܠܗ ܦܐܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܕ ܫܩܠ ܚܛܝܬܐ ܕܥܠܡܐ.  ܦܐܪܐ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܘܨܦܝܘܬܐ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܕܫܘܦܪܐ ܘܚܕܝܘܬܐ، ܗܐ ܡܫܝܚܐ ܝܠܗ ܗܘ ܕܫܩܠ ܥܠ ܚܨܘܗܝ ܚܛܝ̈ܬܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ، ܘܡܚܝܠܘܢ ܠܙܩܝܦܐ ܘܒܕ ܙܒܢ ܠܒܪܢܫܘܬܐ ܒܕܡܗ ܙܟܝܐ.

   ܝܑܫܘܥ ܓܒܘܝܐ ܝܠܗ ܬܠܡܝܕ̈ܐ، ܘܩܐ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܫܢ̈ܐ ܗܕܘܪܝܠܗ ܩܐ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܓܘܪܐ ܘܩܕܝܫܐ، ܩܐ ܕܦܪܡܝ ܕܠܙܡ ܝܠܗ ܩܐ ܡܫܝܚܐ ܕܛܥܢ ܚܫܐ

                                  ܝܐ؛ܒܛ ܘܩܒܠ ̃ܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܘܡܝܬ ܘܠܘܝܡܐ ܕܬܠܬܐ ܩܐܡ، ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܦܘܪܡܝܠܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ. ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܫܠܝܚܘܬܗ ܡܘܚܙܝܠܗ ܩܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܝܗܘܕܝ̈ܐ ܢܝܫܐ ܕܚܝܘܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ؛ ܕܐܟܝ ܕܡܘܫܐ ܡܘܪܡܠܗ ܚܘܐ ܒܒܪܝܐ، ܗܕܟܐ ܠܙܡ ܦܝܫ ܡܘܪܡܐ ܒܪܘܢܐ ܕܐ̄ܢܫܐ، ܘܟܠ ܡܵܢܝ ܕܗܡܢ ܒܝܝܗ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐܒܕ.ܒܕ ܦܝܫ ܡܚܝܐ ܡܫܝܚܐ ܠܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ، ܐܝܢܐ ܫܡܥܢܘܗܝ ܠܐ ܦܘܪܡܝܠܘܢ ܐܗܐ ܗܡܙܡܢ. ܨܠܝܒܐ ܝܠܗ ܬܪܘܡܘܤ ܥܪܫ ܕܐܠܗܐ، ܬܪܘܢܘܤ ܕܚܘܒܐ ܘܕܒܚܬܐ. ܒܚܙܝܐ ܝܑܫܘܥ ܕ ܓܗܐ ܡܦܠܘܚܐ ܝܠܗ ܗܡܙܡܢ ( ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܪܡܐ) ܩܐ ܕܚܩܪܘܗܝ ܘܐܠܗܘܬܘܗܝ ܦܝܫܝ ܚܙܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܒܪܢܫܘܬܐ. ܝܑܫܘܥ ܝܠܗ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܟܐ ܕܒܚ ܓܢܗ ܡܢ ܓܒܐ ܕܥܪܒܘܗܝ، ܐܝܢܐ ܪܥܝܐ ܕܒܝܩܐ ܒܗܩܐ ܘܥܪ̈ܒܐ ܠܐ ܝܢܐ ܕܝܘܗܝ ܐܝܡܢ ܕܟܐ ܚܙܐ ܚܘܙܕܓܐ ܟܐ ܫܒܩ ܠܥܪ̈ܒܐ ܘܟܐ ܥܪܩ، ܟܐ ܬܚܡܢ ܐܚܟ̮ܝ ܠܝܘܬܪܢܐ ܓܢܗ ܘܦܪܬܟܠܗ ܓܢܗ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ، ܐܝܢܐ ܡܫܝܚܐ ܟܐ ܡܣܡ ܒܠܐ ܟܐ ܚܡܐ ܘܟܐ ܡܝܬ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܪܥܝܬܗ. ܡܫܝܚܐ ܡܦܪܘܡܐ ܝܠܗ ܩܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐܝܟܐ ܘܕܐܟܝ ܒܕ ܡܝܬ، ܡܬܝ ܩܦ.(ܟ؛ ܝܙ- ܝܛ) ܟܕ ܝܑܫܘܥ ܒܣܠ̄̄ܩܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܘܒܠܗ ܠܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ، ܒܝܠܗ ܘܐܠܝ ܘܒܐܘܪܚܐ ܐ̄ܡܪܗ ܗܐ ܒܣܝܩܐ ܝܘܚ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܒܪܘܢܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܒܕ ܦܝܫ ܣܘܦܝܐ ܠܓܘܪ̈ܢܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܒܕ ܥܒܕܝܠܗ ܓܘܢܗܟܪ ܕܡܘܬܐ ܘܒܕ ܣܦܐ ܝܠܗ ܠܛܝ̈ܦܐ ܕܡܣܚܪܝ ܒܝܝܗ ܘܓ̮ܢܓ̮ܪܝܠܗ ܘܡܚܝܠܗ ܠܙܩܝܦܐ، ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܕ ܩܝܡ. ܒܟܠܝ ܐܢ̈ܐ ܓ̮ܪ̈ܓܐ ܘܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܝܫܘܥ ܡܚܙܘܝܠܗ ܕܐܟܝ ܒܕ ܦܝܫ ܥܘܓ̮ܙܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ، ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܟܡܐ ܪ̈ܦܦܐ ܩܪܝܠܢ ܠܚܕܬܐ ܘܫܡܥܠܢ ܩܐ ܕܝܫܘܥ ܒܓܢܗ ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܒܥܝܠܗ ܘܟ̮ܘ ܐ̄ܢܫܐ ܠܐ ܝܠܗ ܥܒܝܕܘܗܝ ܡܓ̮ܒܘܪ، ܗܘ ܒܥܝܠܗ ܣܒܒ ܒܥܝܠܗ ܕܦܪܩ ܗܘܐ ܠܒܪܢܫܘܬܐ ܘܟ̮ܘ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܠܐ ܡܨܗ ܗܘܐ ܕܦܪܩ ܗܘܐ ܠܒܪܢܫܘܬܐ ܫܒܘܩ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܘܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪܘܢܐ ܕܡܪܝܡ.  ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܬܢ ܓܘܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܬܪܫ̃ܕܝ ܕܓܓܘܠܬܐ ܕܗܘܐ ܠܗ ܩܐ ܡܫܝܚܐ. ܝܑܫܘܥ ܫܪܪܐ ܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ ܒܡܚܝܘܗܝ ܝܢܐ ܠܦܬܘܗܝ، ܓ̮ܘܘܒ ܝܗܒܐ ܝܠܗ ܒܪܝܩܐ ܥܠܘܗܝ، ܒܫܬܩܐ ܝܠܗ ܡܣܚܘܪܐ ܝܢܐ ܒܝܘܗܝ، ܬܓ̮ ܕܟܬܒܐ ܕܪܝܠܘܢ ܥܠ ܪܫܘܗܝ ܣܒܒ ܐ̄ܡܪܘܢ ܕܡܠܟܐ ܝܠܗ، ܗܐ ܡܠܟܐ ܝܠܗ ܘܡܠܟܐ ܕܡܠܟ̈ܐ، ܐܝܢܐ ܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܕܘܢܝܐ، ܡܫܝܚܐ ܥܘܓ̮ܙܠܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪܐ ܒܘܬ ܚܛܪ ܟܠ ܒܪܢܫܐ، ܡܢ ܓܒܝ ܘܡܢ ܓܒܘܟ. ܝܑܫܘܥ ܨܠܘܝܐ ܝܠܗ ܨܠܘܬܐ ܩܐ ܒܒܘܗܝ ܕܡܥܒܪ ܡܢܗ ܐܗܐ                         ܟܣܐ، ܝܕܥܠܗ ܕܣܥܬܘܗܝ ܩܘܪܒܢܗ ܘܡܢ ܙܘܕܘܢܝܘܬܐ ܕܚܫܐ ܘܥܓ̮ܙܬܐ، ܕܥܬܘܗܝ ܝܒ؛ܒܛ

 ܗܘܝܠܗ ܐܝܟ ܫܫܠܬܐ ܕܕܡܐ ܘܒܨܠܝܐ ܥܠ ܩܨܘܗܝ، ܗܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܘܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܘܢܐ ܕܡܪܝܡ ܒܣܥܬ ܐ̄ܚܪܝܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܙܕܥܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܡܘܬܐ، ܘܡܢܝ ܕܠܐ ܙܕܥ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܡܘܩܡܠܘܢ ܩܬܘܗܝ ܚܕ ܕܝܘܢ ، ܕܝܘܢ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܡܣܚܪܬܐ ܘܕܘܓܠܐ، ܒܕܝܢܘܗܝ ܝܢܐ ܒܡܘܬܐ، ܘܗܘ ܟܕ ܝܠܗ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܡܣܚܘܪܐ ܝܢܐ ܒܝܘܗܝ. ܟܠ ܡܢܕܝ ܩܒܘܠܘܗܝ ܝܠܗ ܣܒܒ ܟܐ ܝܕܥ ܒܘܬ ܚܛܪ ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܐܬܝܠܗ ܘܐܗܐ ܝܗܘܐ ܢܝܫܘܗܝ ܕܡܩܪܒ ܓܢܘܗܝ ܕܒܚܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܩܐ ܒܒܘܗܝ ܘܦܪܩ ܠܟܠܗ ܒܪܢܫܘܬܐ.

  ܐܕܝܐ ܒܣ ܠܙܡ ܝܕܥܚ ܘܦܪܡܝܚ ܩܐ ܕܚܫܐ ܘܓ̮ܘܢܓ̮ܪ̈ܐ ܕܝܢ ܟܐ ܡܨܝ ܕܗܘܝ ܐܝܟ ܚܕܐ ܫܦܩܬ، ܝܗܒܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ، ܐܢ ܩܒܠܚܠܘܢ ܒܐܢܝܬ ܟܪܣܛܝܢܬܐ ܘܚܝܕܚܠܘܢ ܥܡ ܚܫ̈ܐ ܕܡܪܢ ܷܝܑܫܘܥܡܫܝܚܐ ܘܡܩܪܒܚܠܘܢ ܩܬܘܗܝ ܐܝܟ ܦܝܫܟܫ ܕܚܝܘܬܢ ܙܒܘܢ ܘܚܛܝ̈ܬܢ .

  ܝܓ؛ܒܛ