ܚܕܒܫܒܐ 25 ܬܫܪܝܢ ܐ .

ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ  ܒܐܘܪܡܝ

ܒܩܝܕܡܬܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 25 ܒܬܫܪܝܢ ܐ. ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ   ܟܕ ܟܠܝ̈ ܫܡܫ̈ܐ ܠܒܝ̈ܫܐ ܓ̮ܘ̈ܠܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܟܕ ܓܘܕܐ ܕܫܡܫ̈ܐ ܘܫܡܫܝ̈ܬܐ ܘܡܙܡܪ̈ܢܐ ܒܚܕ ܪܙܐ ܫܦܝܪܐ  ܒܡܙܡܘܪܐ ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܩܘܕܫܗ ܡܙܝܚܚ ܠܐܬܝܬܗ ܕܒܒܢ ܡܥܠܝܐ ܗܠܠܘܝܐ ܡܘܥܒܪܘܢ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܒܙܘܝܚܐ ܪܒܐ  ܠܥܘܡܪܐ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܡܠܝܐ ܘܙܡܝܛܐ ܒܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܝܗܘܘ ܐܬܝܐ ܡܢ ܪܒܐ ܥܕܢܐ ܘܟܕ ܫܘܪܝܠܗ ܒܠܒܫܬܐ ܕܓ̮ܘ̈ܠܐ ܕܐ̄ܪܙܐ ܓܘܕܐ ܕܫܡܫ̈ܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܥܘܢܝܬܐ ܟܗܢܝ̈ܟ ܢܠܒܫܘܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܙܕܝܩܝ̈ܢ ܫܘܒܚܐ ܘܫܘܪܝܠܗ ܐ̄ܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܐ .

 ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܩܘܒܠ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܘܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܘܪܕܘܢܝ ܒܫܡܐ ܕܟܠܝ̈ ܝܠܕ̈̄ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܒܫܝܢܐ ܘܡܘܚܙܝܠܗ ܟܡܐ ܚܕܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܐܝܬ ܐܕܝܘܡ ܕܒܒܐ ܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܒܝܠܕ̈̄ܘܗܝ ܘܥܝܢܝ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܗܘܘ ܠܐܘܪܚܐ ܡܢ ܫܢ̈ܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ، ܘܟܡܐ ܥܣܩܘ̈ܬܐ ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ ܒܓܪܫܐ ܝܠܗ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܒܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܘܐܗܘ̈ܠܬܐ ܫܩܝ ܘܚܝܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܚܘ̈ܙܕܓܐ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܢܐ ܓ̮ܘܝܓ̮ܐ ܡܢ ܫܘܦܝ ݂ ܗܪ ܒܐܢ̈ܐ ܝܪ̈ܚܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܬܠܬܐ ܓܗ̈ܐ ܕܪܝܠܘܢ ܐܓܪ̈ܝܬܐ ܬܚܘܬ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܗ ܬܗܕܝܕ ܥܒܕܐ ܩܬܗ ܕܦܠܜ ܡܢ ܐܬܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܦܠܜ ܒܕ ܦܝܫ ܩܜܝܠܗ . ܐܝܢܗ ܩܕܝܫܘܬܗ  ܬܘܢܝܠܗ ܐܢܐ ܒܪܘܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܢ ܠܟܐ ܗܘܝܠܝ ܘܠܟܐ ܓܘܪܘܣܠܝ  ܘܚܝܠܝ ܘܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܝ ܝܠܗ ܘܠܟܐ ܒܕ ܡܝܬܢ ܘܬܦܚ ܕܡܝ ܘܚܒܜ ܥܡ ܕܡܐ ܕܝܠܕ̈̄ܝ ܐܢ ܣܗܕ̈ܐ ܘܗܪ ܠܐ ܦܠܜܢ .

 ܗܝܓܗܐ ܪܥܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܡܪܝ ܦܜܪܝܪܟܝܤ ܕܪܝܠܗ ܫܠܡܐ ܠܟܠܝ̈ ܐ̄ܢܫܐ ܘܜܥܢܗ ܡܢܬܐ ܡܢܝ ܩܐ ܚܘܒܝ ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܘܐܝܩܪܝ ܘܜܠܒܠܗ ܡܢܝ ܕܓܪܘܣܝ ܝܠܕ̈̄ܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܠܦܝܠܘܢ ܕܚܕ̄ܟܡܐ ܡܢܝ ܗܘܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܪ̈ܒܢܝܬܐ ܣܒܒ ܟܗܢܐ ܝܠܗ ܡܨܥܝܐ ܒܝܠ ܐܠܗܐ ܘܐ̄ܢܫܐ ܘܜܠܒܠܗ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܩܬܝ ܘܩܐ ܐܬܪܐ ܒܪܝܟܐ ܐܝܪܢ ܕܐܝܢܐ ܒܚܝܝܐ ܒܝܗ ܒܐܙܕܘܬܐ ܘܕܠܐ ܙܕܘܥܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܦܪܩܬܐ ܕܐ̄ܪܙܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܦܘܩܕܠܗ ܠܐܘܢܐ ܓܘܪܐ ܘܡܢܕ̄ܪܫ̄ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܘܦܫܠܘܢ ܡܘܩܪܘܒܐ ܩܐ ܥܡܐ ܟ̮ܐܝ  ܘܫܝܪ̈ܢܝܐ .

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ