ܚܘܼܓܝܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܝܡܐ

ܚܕܒܫܒܐ 16 ܒܐܝܪ 2009 ܥܒܼܕܠܢ ܚܕܐ ܚܘܓܝܐ ܠܚܘܡܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܝܘܡܐ ܬܐܒܼܝܠܝܐ ܕܝܡܐ .

ܡܪܝ ܬܐܘܡܐܣ ܡܝܪܡ ܡܝܜܪܦܘܠܝܜܐ ܕܐܘܪܡܝ ܡܢ ܒܬܿܪ ܩܘܕܫܐ ܕܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܪܲܒܵܐ ܩܐ ܟܠܗ ܝܡܐܘܬܐ ܘܜܠܒܠܗ ܡܢ ܡܪܿܬܝ ܡܪܝܡ ܩܕܝܫܬܐ ܩܕ ܕܪܝܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܒܠܗ ܘܟ̰ܕܠܗ ܩܐ ܟܠܗ ܕܟܢܫܝ ܗܘܐ ܓܘ ܐܒܼܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܫܠܘܢ ܩܘܒܠܗ ܒܟܼܠܬܐ ܘܫܬܝܬܐ ܩܘܼܒܸܠܘܼܢ ܚܕܿܐ ܨܘܪܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝܡܐ ܕܪܲܚܡܹܐ ܐܝܟܼ ܕܟܼܪܐ .