ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܲܪܝ ܫܸܡܥܘܼܢ ܒܲܪ ܨܲܒ̈ܲܥܹܐ ܒܬܸܦܠܝܼܣܝ ܕ ܓܘܼܪܓ̰ܸܣܬܵܢ(ܒ)

ܒܬܐܫܪܝܢ ܐ 2009

   ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ 17 ܒܬܫܪܝܢ ܐ.ܕܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܩܕܫܬܐ ܕܥܕܬܐ  ܡܢ ܣܥܬ 10 ܩܝܕܡܬܐ ܚܕ ܡܢܕܝ ܚܙܝܠܢ ܩܐ ܕܟ̰ܘ ܥܕܢܐ ܠܐ ܡܨܚ ܗܘܐ ܨܠܡܢܚ ܘܬܚܡܢܚ ܗܘܐ ܠܗ ܒܚܝܘܬܢ ، ܩܘܪ̈ܒܒܐ 70 ܐܘ 80 ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܥܡܝ̈ ܐܫܬܐ ܩܫܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ  ܓ̰ܡܥܝܐ ܩܕ̄ܡ ܬܪܥܐ ܕܥܘܡܪܐ ܩܐ ܕܡܚܙܝ ܕܪܩܘܒܠܝܘܬܝ  ܥܡ ܥܕܬܐ ܕܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ܘܫܘܪܝܠܘܢ ܨܠܘܝܐ ܨܠܘܬܐ ܘܒܐܝܕܬܝ̈ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܕܝܑܫܘܥܡܫܝܚܐ ܘܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܦܘ̈ܢܕܐ ، ܗܝܓܗܐ ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܦܠܛܠܗ ܕܗܡܙܡ ܥܡܝ̈ ܒܘܬ ܐܗܐ ܫܘܓܠܐ ܠܐ ܫܦܝܪܐ ، ܠܐ ܩܘܒܠܘܢ ݂ ܐܢ̈ܐ ܩܫ̈ܐ ܥܡ ܣܗܡܐ ܪܒܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡܢ ܩܝܕܡܬܐ ܫܬܝ̈ܐ ܪ̈ܘܝܐ ܘܪܝܚܐ ܕܦܘܡܝ̈ ܡܢ 2 ܡܬܪ̈ܐ ܒܡܚܝܐ . ܒܘܩܪܢ ܡܢ ܩܫܐ ܒܢܝ ܡܘܕ ܨܠܘܬܐ ܨܠܘܝܐ̈ ܝܢܐ ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܨܠܘܝ̈ܐ ܝܢܐ ܨܠܘܬܐ ܩܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܤ ܒܘܬܝܟܢ ܬܠܚ ܘܟܐܦ̈ܐ ܘܟܪ̈ܦܝܟ̰ܐ ܕܝܝܗ ܢܦܠܝ ܒܪܫܐ ܕܟܠܝ̈ ܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘܩܛܠܝܠܘܢ . ܟܐ ܬܢܝ ܗܘܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܚܟ̰ܝ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ ܝܢܐ ܘܟܠܝ̈ ܬܘ̈ܕܝܬܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܣܛܢ̈ܐ ܝܢܐ . ܫܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡܘܬܒܠܢ ܡܘܓ̰ܗܕܝܢ ܝܢ ܛܐܠܒܐܢ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ، ܘܦܫܡܠܢ ܪܒܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܫܘܓܠܐ ܘܓܚܟܠܢ ܐܝܢܐ ܓܚܟܐ ܕܚܫܐ  ܕܗܠܐ ܐܝܬܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܐܗܐ ܕܘܪܐ ܕܗܕܟܐ ܟܐ ܬܚܡܢܝ.

    ܐܝܢܐ ܚܘܪܙܐ ܗܪ ܐܝܟ ܕܝܗܘܐ ܡܘܪܝܙܐ ܦܫܠܗ ܡܘܓܡܪܐ ܘܒܣܥܬ 4 ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ܥܡ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܡܝܪܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ ܘܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܘܪܕܘܢܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܩܫܝܫܐ ܡܢܘܐܝܠ ܒܘܓ̰ܝ ܩܝܘܡܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܐܡܝܪܝܟܐ ܥܡ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܨܒܪܝ ܩܓ̰ܒܘ ܩܝܘܡܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܤ ܫܠܝܚܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܡܥܪܒܐ ܕܐܡܝܪܝܟܐ ܘܩܫܝܫܐ ܢܘܐܝܠ ܓܝܘܪܓܝܤ ܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܫܠܝܚܐ ܒܠܘܤ ܐܢܓ̰ܠܤ ܘܩܫܝܫܐ ܨܒܪܝ ܐܘܙ ܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܡܢ ܣܪܣܝܠ ܕܦܪܝܤ ܘܩܫܝܫܐ ܨܒܐܗ ܦܬܝ ܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܡܢ ܡܝܘܢܝܟ ܠܡܣܣܬܢ ܘܒܡܛܝܒܘܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܟܠܐܘܕܝܘ ܓܘܓ̰ܪܘܬܝ ܣܦ̮ܝܪ ܕܘܬܝܟܢ ܒܓܘܪܓ̰ܣܬܢ .ܡܪܝ ܓ̰ܘܙܦܐܹ ܦܙܘܬܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܒܬܦܠܝܤ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܓܪܝܓܘܪ̈ܝܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܘܪ̈ܒܢܐ ܘܪ̈ܒܢܝܬܐ ܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ܒܬܦܠܝܣܝ ܘܥܣܪܐ ܣܦ̮ܝܪ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܝܘܪ̈ܘܦܢܝܐ  ܘܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܫܘܕܪ̈ܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܝܪܩ ܘܥܘܡܪܐ ܡܠܝܐ ܡܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܡܘܢ̈ܐ ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܢܐ ܥܝܢܝ̈ ܘܕܠܐ ܡܨܝ ܗܘܘ ܐܦ ܕܨܠܡܢܝ ܗܘܐ ܠܗ، ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܚܡܫܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܫܡܫ̈ܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ ܝܢܐ ، ܟܠܝ̈ ܚܕܝ̈ܐ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܠܝ̈ܐ ܕܡܥ̈ܐ ܕܚܕܘܬܐ . ܡܢ ܐܝܪܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܝܩܪܐ ܓܝܘܪܓܝܤ ܥܝܣܐܚܢܝ ܗܘ ܒܟܬܗ ܡܝܩܪܬܐ ܫ̰ܘܠܝܝܬ ܘܡܝܩܪܬܐ ܐܠܝܢܐ ܥܝܣܐ ܚܢܝ ܘܡܝܩܪܐ ܐܬܘܪ ܒܟܘܣܝ ܡܢ ܟܠܝܦ̮ܘܪܢܝܐ ܐܒ̈ܗܐ ܕܩܫܝܫܐ  

   ܒܚܕ ܪܙܐ ܘܛܘܟܣܐ ܫܦܝܪܐ ܘܡܘܪܝܙܐ ܨܦܝ ܩܐ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܪܝܟܐ ܦܫܠܗ ܩܘܕܫܐ ܘܣܝܡܐ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒܥܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܗܕܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܥܕܬܢ، ܕܦܫܠܗ ܩܛܝܠܐ ܫܢܬܐ 341 ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܫܦܘܪ ܣܣܢܝܐ ، ܒܐܝܕܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ، ܒܬܪ ܩܕܫܬܐ ܘܣܝܡܝܕܐ ܕܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܩܘܕܫܠܗ ܐ̄ܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܓܘܕܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܐ ܕܝܗܘܐ ܗܘܕܪܗ ܩܫܝܫܐ ܛܢܢܐ ܒܢܝ ܡܙܡܘܪܐ ܘܫܡܘܫܐ ܒܩܠܝ ܗܢܝܐܐ ܛܟܣܐ ܕܩܕܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܩܪܒܠܗ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ، ܡܢ ܒܬܪ ܐ̄ܪܙܐ ܟܠܝ̈ ܐܪ̈ܚܐ ܘܟܠ ܥܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ ܠܐܘ̈ܢܐ  ܕܥܘܡܪܐ ܘܬܡܐ ܐ̄ܟܠܘܢ ܘܫܬܝܠܘܢ ܘܬܦܩܠܘܢ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܘܫܩܠܠܘܢ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܘܫܟ̈ܠܐ ܐܝܟ ܕܟܪܐ ܘܚܙܝܠܘܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܟܡܐ ܡܟܝܟܐ ܘܚܘܒܢܐ ܘܕܠܐ ܟ̰ܘ ܚܕܐ ܡܟܠܝܬܐ ܟܐ ܡܨܝ ܩܪܒܢܝ ܥܠܗ ܘܗܡܙܡܝ ܥܡܗ ܘܟܠܝ ܚܕ ܦܘܡܐ ܒܛܥܢܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐ̄ܡܪܐ  ܐܗܐ ܒܝܬܢ ܝܠܗ ، ܐܕܝܘܡ ܐܝܬܠܢ ܒܝܬܐ ܕܓܢܢ.

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ