ܒܣܥܬ 19.00 ܬܦܩܠܘܢ ܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܗܕܡ̈ܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܐܘܪܡܝ

ܘܗܘܡܙܡܠܗ  ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܘܬ ܚܘܝܕܐ ܘܚܘܒܐ ܘܕܗܘܚ ܥܡܚܕܕܐ ܘܕܣܢܕܚ ܚܕ ܠܗܘ ܐ̄ܚܪܢܐ ܣܒܒ ܒܚܘܝܕܢ ܒܬ ܗܘܚ ܚܝܠܢ̈ܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܩܘܒܠܘܢ ܒܘܪܟܬܗ ܘܢܫܩܠܘܢ ܐܝܕܗ ܘܫܩܠܘܢ ܫܟܠܐ ܐܝܟ ܕܟܪܐ .

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܐܵܗܵܐ ܬܦܲܩܬܵܐ