ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ ܒܐܘܪܡܝ

ܒܫܝܢܐ ܐܬܝܠܘܟ ܒܒܢ ܩܕܝܫܐ ܪܥܝܐ ܕܥܕܬܢ ܘܒܒܐ ܕܒܒܘ̈ܬܢ ܡܪܢ  ܡܥܠܝܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܟܪܕܝܢܠ ܥܡܢܘܐܝܠ  ܓ ܕܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܬܘܠܝܩܐ  ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܟܠܕܝ̈ܐ ܒܬܒܝܠ ̄̇.

ܒܚܕܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܠܐ ܐܬܝܐ ܠܬܢܘܝܐ ܕܒܣܒܪܐ ܝܘܚ ܗܘܐ ܡܢ ܪܒܐ ܫܢ̈ܐ ܩܘܒܠܢ ܒܫܝܢܐ  ܠܒܒܢ  ܙܗܝܐ ܦܛܪܝܪܟܢ ܘܪܫܐ ܕܥܕܬܢ  ܦܛܪܘܸܤ ܕܙܒܢܢ ܘܬܚܠܘܦܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ܘܕܣܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ  ܡܛܝܠܗ  ܠܒܝܬ ܦܪܘܚܬܐ ( ܧܪܘܕܓܗ) ܕܬܒܪܝܙ ܒܩܝܕܡܬܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 22  ܒܬܫܪܝܢ  ܐ.ܘܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ  ܝܗܘܘ ܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܘܪܕܘܢܝ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܡܝܪܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ .

ܐܢܝ ܕܩܘܒܠܘܢ ܒܫܝܢܐ ܝܗܘ ܟܗܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ  ܩܫܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܩܫܝܫܐ ܗܘܪܡܙ ܥܡ ܪ̈ܒܢܝܬܐ ܘܣܝܥܬܐ ܕܥܕܬܐ  ܥܡ ܚܕܟܡܐ ܗܕܡ̈ܐ .

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܬܦܩܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ