ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ 24 ܬܫܪܝܢ ܐ . ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܬܦܩܠܗ ܥܡ ܟܠܝ̈ ܣܝܥ̈ܬܐ ܥܒܘܕ̈ܐ ܕܐܝܢܐ ܒܦܠܚܐ ܓܘ ܥܕܬܐ ܒܟܠ ܟܫܝܪܘܬܐ ܙܚܘܒܐ ܘܕܒܚܬܐ ܕܓܢܐ ܘܗܘܡܙܡܠܘܢ ܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܪܒܐ ܪܗܬܘܬܐ ܘܒܒܣܝܡܘܬܐ ܘܡܪܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܫܡܥܠܗ ܐܠܝ ܒܪܒܐ ܚܘܒܐ ܘܒܒܣܝܡܘܬܐ ܘܝܗܒܠܗ ܩܬܝ ܠܒܐ  ܕܦܠܚܝ ܒܘܫ ܪܒܐ ܩܐ  ܝܘܬܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܛܠܒܠܗ ܩܬܝ̈ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܘܡܢܬܝܬܐ  ܘܕܦܫܛܝ ܠܩܕܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܝܢܐ ܕܒܝܩ̈ܐ