ܬܦܲܩܬܵܐ ܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܓ ܕܲܠܝ ܥܲܡ ܣܝܥܵܬܹܐ ܡܵܪ̈ܵܬܹܐ ܘ ܘܲܪܕܝܼܵܐ

ܒܣܥܬ 15.30 ܬܦܩܠܘܢ ܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝܡܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܡܪ̈ܬܐ ܩܬܘܠܝ̈ܩܝܐ ܕܐܘܪܡܝ ܥܡ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܘܪܕܝܐ  ܘܟܠ ܚܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܠܥܒܘܕܘܬܘܗ̇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܘܒܠܘܢ ܒܘܪܟܬܗ ܘܢܫܩܬܐ ܕܐܝܕܗ  ܫܩܠܘܢ ܨܘܪܬܐ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܟܪܐ.