ܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܓ ܕܲܠܝ ܒܣܵܠܵܡܵܤ

ܒܩܕܡܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ 23 ܬܫܪܝܢ ܐ  ܦܠܛܠܗ̇ ܡܪܟܒܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܟܪܕܝܢܠ ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܟܠܕܝ̈ܐ ܒܬܒܝܠ ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܘܪܕܘܢܝ  ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܪܝ ܬܐܘܡܐ  ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ  ܥܡ ܟܗܢ̈ܐ ܘܫܡܫ̈ܐ ܘܣܝܥܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܓܘܕܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܐ  ܩܐ ܕܬܦܩ ܒܒܢܝ̈ ܣܠܡܤ  . ܠܐ ܡܛܝܐ  ܠܣܠܡܤ  15 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ ܥܠܝܡ̈ܐ  ܥܡ ܚܘܪܕܩܢ̈ܐ ܕܣܠܡܤ  ܦܠܝ̈ܛܐ ܝܗܘܘ ܩܕ̄ܡ ܐܩܠ̈ܐ  ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܩܐ ܕܩܒܠܝܠܗ ܒܫܝܢܐ  ܗܝܓܗܐ ܨܠܝܠܗ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ ܘܕܪܝܠܗ ܫܠܡܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܘܓܡܪܘܢ ܠܐܘܪܚܝ ܩܐ ܡܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܟܘܣܪܒܐ. ܓܘ ܕܪܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܠܒܐ ܕܝܫܘܥ ܩܕܝܫܐ ܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܘܩܪܒܠܘܢ ܕܣܬܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܩܐ ܩܕܝܫܘܬܗ  ܗܝܓܗܐ ܫܡܫܐ ܣܝܪܙܤ ܗܘܪܡܙܝ ܒܫܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܬܐ ܩܘܒܠ ܠܗ  ܒܫܝܢܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܟܪܝܐ ܘܣܩܝܠܐ ܡܠܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܫܘܪܝܠܗ ܒܐ̄ܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ  ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ  ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ  ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܡܠܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ  ܩܘܒܠ ܠܗ ܒܫܝܢܐ ܠܒܒܐ ܘܪܫܐ ܕܥܕܬܢ ܘܡܘܕܥܝܠܗ ܠܒܢܝ̈ ܟܘܣܪܒܐ ܘܟܠܝ ܒܢ̈ܝ ܣܠܡܤ ܕܐܝܢܐ ܐ̄ܣܝܪܐ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܬܠܘܢ ܪܒܐ ܫܘܒܗܪܐ ܒܥܕܬܝ ܩܕܝܫܬܐ . ܗܝܓܗܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܡܠܝܐ ܚܘܒܐ ܛܥܢܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܬܐ ܘܛܠܒܠܗ ܩܬܝ ܜܝܒܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܫܡܝܢܝ̈ܬܐ ܘܗܘܝ ܐ̄ܣܝܪܐ  ܘܚܠܝܨ̈ܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܥܕܬܐ ܘܕܓܪܘܣܝ ܝܠ̈ܕ̄ܝ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܒܘ̈ܬܢ  ܐܢ ܣܗܕ̈ܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ ܘܦܠܜܝ ܡܢܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܪܒܢܝ̈ܬܐ ܒܣܢܓܪܘܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܗ ܕܠܥܠܡܝܢ.

ܓܘܕܐ ܕܫܡܫ̈ܐ ܘܫܡܫܝ̈ܬܐ ܥܒܕܠܘܢ ܚܕܐ ܫܡܫܘܬܐ ܪܒܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܡܙܘܡܪܘܢ ܒܩܠܝ̈ ܩܝܢ̈ܬܐ ܗܢܝܐ̈ܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܐ̄ܪܙܐ ܦܘܩܕܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܐܘܢܐ ܕܡܬܐ . ܘܟܠܝ ܒܢܝ̈ ܡܬܐ ܕܝܗܘܘ ܗܘܕܪܐ ܚܕ ܟܘܬܪܐ ܒܣܝܡܐ ܘܬܗܪ̈ܐ ܕܐ̄ܟܠܝ̈ܬܐ  ܐܝܟ ܕܐܝܬܠܘܢ ܥܕܬ  ܒܢܝ̈ ܣܠܡܤ  ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܐܪ̈ܚܐ ܘܒܬܘ̈ܬܝ ܦܬܝܚ̈ܐ ܩܐ ܟܠ ܚܕ ܐ̄ܢܫܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ ܘܡܢܝܚܬܐ ܟܪܝܬܐ  ܦܘܩܕܠܘܢ ܠܒܩܟ̃ܐ ܕܐܒܘܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܒܕܦܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܤ ܘܪܒܐ ܚܕܝܠܗ ܘ ܒܬܪ ܗܕܐ ܦܘܩܕܠܘܢ ܠܡܬܐ ܕܦܬܘܪ ܟܕ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܟܠܝܐ ܩܕ̄ܡ ܬܪܥܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ ܘܨܠܝܠܗ ܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ ܘܕܪܝܠܗ ܫܠܡܐ ܠܟܠܝ̈ ܐ̄ܢܫ̈ܐ  ܘܬܪܬܝܢ ܒܢܬ̈ܐ ܡܘܩܪܒܠܘܢ ܦܩܚ̈ܐ ܩܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܘܗܓܗܐ ܦܘܩܕܠܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܨܠܘܬܐ ܟܪܝܬܐ ܘܒܚܕ ܡܡܠܐ ܟܪܝܐ ܛܠܒܠܗ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܩܐ ܒܢܝ̈ ܡܬܐ ܘܩܐ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܘܕܗܘܝ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ  ܘܓܪܘܣܝ ܝܠܕ̈̄ܝ ܒܙܕܘܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܛܥܢܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܣܠܡܤ ܕܝܗܘܘ ܫܘܕܪ̈ܐ ܣܪ̈ܒܙܐ  ܘܐܡܢܝ̈ܬܐ ܩܐ ܢܛܪܬܐ ܕܪܙܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܦܘܩܕܠܗ ܠܒܝܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ܫ̃ܐܢܘ ܩܝܪܓܪ ܕܝܗܘܘ ܗܘܕܪ̈ܐ ܐ̄ܟܠܪܡܫܐ ܩܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܥܡ ܐܪ̈ܚܐ ܕܝܗܘܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘ ܒܬܪ ܗܕܐ ܦܘܩܕܠܘܢ ܠܐܘܪܡܝ

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܐ ܕ ܬܦܲܩܬܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܐ ܠܚܘܼܣܪܵܒ̣ܵܐ

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܐ ܕ ܬܦܲܩܬܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܐ ܠܦܵܬܵܘܼܪ