ܓܘܪܘܬܐ ܘܪܡܘܬܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܒܡܟܝܟܘܬܗ ܝܠܗ̇

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܦܐ  ܒܢܝܕܝܬܘܤ ܫܬܥܣܝܪܝܐ

ܩܪܝܠܢ ܘܫܡܥܠܢ ܒܚܒܪ̈ܐ ܕܕܘܢܝܐ ܕ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܦܐ  ܒܢܝܕܝܟܬܘܤ ܫܬܥܣܝܪܝܐ ܚܕ ܓܕܫܐ ܙܥܘܪܐ ܩܘܘܡܠܗ ܩܬܗ ، ܟܕ ܢܦܠ ܠܗ ܒܒܝܬܗ ܘܚܕ ܫܡܛܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘܝܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܝܡܝܢܐ . ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܩܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܐ ܓܕܫ ، ܐܝܢܐ ܗܘ ܚܒܪܐ ܕܝܗܘܐ ܒܘܫ ܩܘܝܐ ܘܚܝܠܢܐ ܡܢ ܫܡܛܬܐ ܕܐܝܕܐ  ܕܦܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ ܒܟܠܗ̇ ܕܘܢܝܐ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ؛ ܒܘܬ ܡܟܝܟܘܬܐ  ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܘܡܬܒܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐܟ܆ ܟܕ ܠܘܒܠܘܢ ܠܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܫܩܠܝ ܗܘܘ ܨܘܪܬܐ ܕܐܝܕܗ  X RAY

ܝܬܒܠܗ ܒܣܕܪܐ ܥܡ ܟܠܝ̈ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܘ ܒܣܒܪܐ ܕܦܝܫܝ ܗܘܘ ܓܘܫܩ̈ܐ ܒܐܣܝ̈ܐ . ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܕܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܟܕ ܫܡܠܘܢ ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܕܡܪܢ ܦܦܐ ܐ̄ܬܝܐ ܝܠܗ ܠܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܛܠܒܠܘܢ ܡܢܗ ܕܥܒܪ ܕܠܐ ܣܒܪܐ ، ܐ̄ܡܪܗ ܟܠ ܐ̄ܢܫܐ ܒܣܕܪܗ (ܒܢܘܒܬܗ) ܘܐܢܐ ܙܐ ܒܕ ܣܒܪܢ ܘܠܐ ܒܥܝܢ ܕܫܩܠܢ ܢܘܒܬ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܐܝܢܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܝܝ݂ ܘܗܕܟܐ ܣܒܪܗ ܗܠ ܕܡܛܝܠܗ̇ܢܘܒܬܗ  ܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ܛܘܧܣܐ ܕܡܘܟܟܐ ܘܡܬܒܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ .