ܒܐܲܢܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܝܬ ܥܲܡܲܢ ܪܲܒܲܢܬܵܐ ܐܵܢܝܼܬܵܐ ܫܝܼܢܘܿ ܐ̄ܬܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܡܝܼ ܥܲܡ ܪܲܒܲܢܬܵܐ ܗܵܝܠܵܝܢ ܕܝܗܘܵܐ ܚܙܸܩܬܵܐ ܠܠܸܒܢܵܢ ܩܵܐ ܡܲܥܒ̣ܲܪܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܸܙܡܵܢ̈ܘܿܗ̇ ܘ ܕܘܿܣܬܘܿܗ̇̈.

ܫܲܒܬܵܐ ܕܥܒ̣ܸܪܲܗ̇ ܡܛܵܝܠܘܿܢ ܠܐܘܼܪܡܝܼ، ܪܲܒܲܢܬܵܐ ܐܵܢܝܼܬܵܐ ܐ̄ܬܵܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܥܒ̣ܸܪܵܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܵܒ̣ܵܗܘܿܗ̇ ܘ ܚܸܙܡܵܢܘܿܗ̇. ܗܵܠܵܐ ܡܲܓܡܘܼܪܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕ ܩܪܲܝܬܵܐ ܒܦܲܥܒ̣ܵܐ ܬܐܘܿܠܘܿܓ̣ܝܼܵܐ ܘ ܡ̣ܢ ܕܫܩܸܠܵܗ̇ ܦܣܵܣܵܐ ܕܬܐܘܿܠܘܿܓ̣ܝܼܵܐ ܠܝܼܣܲܢܣ ܐܕܝܼܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܦܣܵܣܵܐ ܕ ܬܐܘܿܠܘܿܓ̣ܝܼܵܐ ܕܐܬܝܼܩܘܼܢ master .

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒ̣ܝܼ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕܐܲܬܝܵܐ ܒܕ ܕܲܥܪܵܐ ܠܐܘܼܪܡܝܼ.

ܒܫܵܝܢܵܐ ܬܵܐܝܬܵܐ ܝܘܵܬܝ ܚܵܬܲܢ ܪܲܒܲܢܬܵܐ ܐܵܢܝܼܬܵܐ ܫܝܼܢܘܿ