ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܐܿܪܵܙܵܐ ܩܵܕܝܼܫܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܝܵܪܚܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܵܪܝܵܡ

ܐܿܪܵܙܵܐ ܩܵܕܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܫܲܒܬܵܐ30  ܒܐܝܵܪ 2009 ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܩܘܼܕܸܫܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܒܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܚܕܿ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܡܗܝܼܡܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܡܲܚܕܝܼܵܢܬܵܐ ܝܗܘܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܙܵܘܕܵܐ ܡܢ 70 ܓܵܢܵܬܹܐ ܝܲܠܘܼܕܸܐ، ܥܠܲܝܡܸܐ ܘܥܠܲܝܡܝܵܬܸܐ ܕܡܪܝܥܝܼܬܲܢ ܕܣܘܼܩܠܸܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܗܢܵܝ ܒܡܲܬܵܒ̣ܬܵܐ ܕܟܠܝܼܠܵܐ ܕܘܵܪܕܸܐ ܥܲܠ ܪܸܝܫܲܝ.