ܓܘܪܓ̰ܣܬܢ ܚܕ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܘܩܙܝܐ ܝܠܗ ܥܡܪ̈ܢܘܗܝ ܩܘܪܒܒܐ 3.5  ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܣܗܡܐ ܓܘܪܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ ܟܪ̈ܣܜܝܢܐ ܝܢܐ ܒܬܘܕܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ  ܒܬܪ ܗܕܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐܢ ܘܩܘܪܒܒܐ ܕܡܐܐ ܐܠܦ̈ܐ ܩܬܘܠܝ̈ܩܝܐ ܓܘܪ̈ܓ̰ܝܐ ܘܚܕܟܡܐ ܕܐܝܢܐ ܣܘܢܣܠܐ ܡܢ ܦܘ̈ܠܟܐ ܘܠܡܣܝ̈ܐ ܘܚܕܐ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܟܠܕܝ̈ܐ ܩܬܘܠ̈ܝܩܝܐ ܕܐܝܢܐ ܥܪ̈ܝܩܐ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ ܘܐܘܪܡܝ ܘܣܠܡܤ ܒܥܕܢܐ ܕܦܠܫܐ ܩܕܡܝܐ ܒܫܢܬܐ 1914 

  ܓܘܪܓ̰ܣܬܢ ܚܕ ܐܬܪܐ ܡܣܟܢܐ  ܝܠܗ ܒܢܣܒܬ ܐܬܪ̈ܘܬܢ  ܡܠܝ̈ܐ  ܡܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܡܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܢܦ̰ܜܐ  ܘܫܪ..

   ܒܥܝܢ ܕܝܗܒܢ ܚܕܐ ܡܘܕܥܢܘܬܐ  ܟܪܝܬܐ ܒܘܬ ܚܙܘܩܝܝ ܠܓܘܪܓ̰ܣܬܢ  ܘܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܬܦܠܝܣܝ  ܕܗܘܐ ܝܠܗ ܒܦܘܪܣܐ ܕܩܕܫܬܐ ܘܣܝܡܝܕܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ  ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ ܡܢ ܝܘܡܐ 17 ܗܠ 21 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ ܼ

ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ ، ܚܕ ܩܢܜܪܘܢ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝܐ ܝܠܗ  ܚܕ ܒܢܝܢܐ  ܓܘܪܐ ܒܠܒܐ ܕܬܦܠܝܣܝ  ܦܝܫܐ ܒܢܝܐ ܐܝܟ ܦܨܠܐ ܕܕܪܘܙܐ ܕܥܫܬܪ ܒܐܪܕܟܠܝܘܬܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ ، ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܕ2000 ܡܬܪ̈ܐ ܪܒܝܥܐ،  ܒܢܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܪܡܐ  ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܐ.

ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ  ܟܐ ܕܒܩ 250 ܦܪ̈ܨܘܦܐ  ܝܬܝܒܐ ܘܐܢ ܚܠܘܨܐ ܝܬܒܝ̈ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܕ ܕܒܩ300 ܦܪ̈ܨܘܦܐ  ܟܠܗ ܒܢܝܐ ܒܒܝܬܘܢ ܟ̰ܘܟܒܢܐ ܒܦܪܙܠܐ، ܐܝܬ ܠܗ ܬܫܥܐ  ܟܠܣ̈ܐ ܩܐ ܡܩܪܝܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܘܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܫܘܬܦܝ̈ܐ  ܥܡ ܒܝܬܐ ܕܩܫܐ . ܬܚܘܬ ܥܘܡܪܐ  ܐܝܬ ܠܗ ܬܠܬܐ  ܐܘ̈ܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܩܐ ܚܘܪ̈ܙܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܐ.

ܐܗܐ ܩܢܛܪܘܢ ܦܫܠܗ ܒܢܝܐ ܒܝܕ ܐܚܘܢܢ ܥܙܝܙܐ ܘܡܝܘܩܪܐ ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܒܝܬ ܝܕܓܪ . ܟܠܝ̈ ܚܪ̈ܓ̰ܐ ܕܐܗܐ ܒܢܝܢܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܒܐܗܐ ܦܨܠܐ 1- ܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܩܬܘܠܝ̈ܩܝܐ ܒܐܡܝܪܟܐ ܕܒܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܝܕ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܐܒܪܗܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܗܐ ܡܪܥܝܬܐ 500 ܐܠܦ̈ܐ ܕܘܠܪ̈ܐ 2-  ܡܪܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܤ 160 ܐܠܦ̈ܐ ܕܘܠܪ̈ܐ 3- ܫܘ̈ܬܦܝܬܐ ܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ 150 ܐܠܦ̈ܐ ܕܘܠܪ̈ܐ .

   ܟܠܢ ܟܐ ܝܕܥܚ ܠܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܐܗܐ ܟܗܢܐ ܟܫܝܪܐ ܘܕܒܝܚܐ ܕܓܢܐ  ܗܐ ܡܢ 15 ܫܢ̈ܐ  ܒܗܘ̇ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܦܠܚܢܐ ܒܩܫܝܘܬܐ ܕܡܨܝܠܗ ܕܡܡܛܗ ܐܗܐ ܫܘܓܠܐ ܓܘܪܐ ܗܠ ܦܪܩܬܐ . ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܟܐ ܩܪܚܠܗ ܒܫܡܐ ܙܥܘܪܐ ܒܝܢܝ.

ܒܝܢܝ  ܝܠܗ ܒܪܘܢܐ ܕܪܒܝ ܘܐܠܤ ܕܙܘܡܠܢ ܘܐܠܝܫܒܥ ܕܣܦܘܪܓܢ . ܟܕ ܦܘܪܩܠܗ ܠܪܗܛܐ ܕܩܪܝܬܗ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܪܘܗ̄ܡܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܗܢܐ ܘܫܘܕܪܐ ܠܬܦܠܝܣܝ ܘܒܝܘܡܐ ܘܒܠܝܠܐ، ܒܩܪܬܐ ܘܚܡܐ ܒܚܘܒܐ، ܘܕܒܚܬܐ ܕܓܢܐ ܘܒܡܟܝܟܘܬܐ ܦܠܚܠܗ ܘܟ̰ܘܠܫܠܗ ܘܒܚܕܪܐ ܡܢ ܡܬܐ ܠܡܬܐ ܒܬܦܩܐ ܒܝܠܕ̈̄ܐ ܕܥܕܬܐ ،  ܐܝܢܐ ܥܡ ܟܠܝ̈ ܟ̰ܬܘܢܘ̈ܬܐ ܘܕܪܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܠܐ ܐܬܝܐ ܠܬܢܘܝܐ ܡܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܘܡܢ ܐܪܬܕܘܟܣܝ̈ܐ ، ܐܗܐ ܟܗܢܐ ܛܢܢܐ ܘܟܫܝܪܐ  ܟܠܝܠܗ ܐܝܟ ܛܘܪܐ  ܩܘܝܐ ܘܚܝܠܢܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܝ̈ ܠܦ̈ܐ ܙܪ̈ܒܢܐ ܕܕܪ̈ܩܘܒܠܝܘܬܐ ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܘܒܕܒܚܬܐ ܕܓܢܐ ܡܘܩܡܠܗ ܐܗܐ ܒܢܝܢܐ ܚܝܠܢܐ ܘܓܘܪܐ ܗܪ ܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܘܠܒܗ ܓܘܪܐ  ܗܪ ܐܝܟ ܒܢܝܢܐ ܕܒܢܝܠܗ ܘܓ̰ܘܡܥܠܗ ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܐ ܕܝܗܘܘ̈ ܐܝܟ ܥܪ̈ܒܐ ܬܠܝܩ̈ܐ ܬܚܘܬ ܚܕ̄ ܫܟܘܪܐ ܘܐܝܟ ܒܒܐ ܕܒܝܚܐ ܕܓܢܐ ܟܐ ܡܣܡ ܒܠܐ ܥܠܝ̈  .