ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)     

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܦܨܚܐ ܕܡܪܢ

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܨܵܘܡܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܨܵܘܡܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܨܵܘܡܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܨܵܘܡܵܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܙ ܕܕܸܢܚܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܙ ܕܕܸܢܚܵܐ(ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܙ ܕܕܸܢܚܵܐ   (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܙ ܕܕܸܢܚܵܐ   (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܘ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܘ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܘ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܘ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܗ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܗ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)  

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܗ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܗ ܕܕܸܢܚܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) PDF

ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ )

ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐ ܒܬܪ ܝܲܠܕܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ PDF)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐ ܒܬܪ ܝܲܠܕܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ) PDF

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܐ ܒܬ݇ܪ ܝܲܠܕܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ) 

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܐ ܒܬܪ ܝܲܠܕܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܥܐܕܐ ܫܒ݂ܝܚܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܗ ܕܡܪܢ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ )

ܥܐܕܐ ܫܒ݂ܝܚܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܗ ܕܡܪܢ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܕܒܫܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܣܘܒܪܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

 ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܕ ܣܘܼܒܵܪܵܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܡܵܪܝ ܐܲܦܪܵܗܵܛ

ܚܕܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܣܘܒܪܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ)

ܚܕܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܣܘܒܪܐ(ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ   ܒ ܣܘܼܒܵܪܵܐ      

ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܩܵܐ ܝܸܡܵܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܘܪܕܝܐ ܩܕܝܫܬܐ

ܡܵܓ̣ܵܠܬܵܐ ܕܙܲܗܪܝܼܪܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 2 ܫܹܢ̄ܬܵܐ 1892

ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܕܪܲܒܬܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܗ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܨܘܡܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܨܘܡܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ (ܟܪܘܙܘܬܐ)

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܘ ܛܵܡܵܪܬܵܐ ܕܡܢܲܚܬܵܐ ܣܲܡܪܝܼܕܵܐ ܓܝܼܘܵܪܓܝܼܤ

ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܘ ܛܵܡܵܪܬܵܐ ܕܡܢܲܚܬܵܐ ܢܵܢܵܓ̰ܵܢ ܒܲܓ̣ܕܵܐܢܘܼܤ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܘ ܕܕܸܢܚܵܐ

ܥܸܠܬܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ

ܡܵܓ̣ܵܠܬܵܐ ܕܙܲܗܪܝܼܪܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ ܒܐܘܼܪܡܝܼ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕ43 ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1 ܟܵܢܘܼܢ ܒ 1892