ܪ̈ܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܘܪܡܝ

ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐܣ ܡܝܪܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܕܣܠܡܣ

ܝܼܠܝܼܕܵܐ:                  ܒܬܹܝܠܟܹܐܦ̮ ܥܝܼܪܵܩ 6 ܒܛܒܚ 1943
ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ:        11 ܒܚܙܝܼܪܢ 1967
ܓܘܼܒܝܵܐ ܡܝܼܛܪܦܘܼܠܝܼܛܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ 30 ܒܬܸܫܪܹܝܢ (ܒ)1983
ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐܘܼܪܡܝܼ 11 ܒܐܕܪ 1984
ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܐܲܨܠܝܵܐ ܕܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܐ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܲܡܥܵܢ ܥܝܼܣܵܐܝܼ
ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܫܲܪܸ̈ܟܵܢܸܐ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܐ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܡܵܪܝ ܓ̰ܝܼܘܘܵܢܹܐ ܕܹܐ ܐܵܢܕܪܹܐ

 

ܡܩܠܣܐ ܩܫܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܠܘܘܐ

ܝܼܠܝܼܕܵܐ:             08   ܒܢܝܣܢ 1938
ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ:  12 ܒܐ̄ܝܪ 1973
ܡܸܬܬܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ:     ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܦ̮ܝܼܠܝܼܦ ܕܝܼ

 

 

ܡܩܠܣܐ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܫܝܢܘ

ܝܼܠܝܼܕܵܐ:                25 ܒܢܝܣܢ 1963 ܒܐܘܼܪܡܝܼ

ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ:  22 ܒܐ̄ܝܪ 1988 ܒܐܘܼܪܡܝܼ

ܡܸܬܬܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ:     ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܐܣ ܡܝܪܲܡ

 

ܡܩܠܣܐ ܩܫܝܫܐ ܗܘܪܡܙ ܐܨܠܢܐ

ܝܼܠܝܼܕܵܐ:                05 ܒܐܒ 1971 ܒܐܘܼܪܡܝܼ  

ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ:  10 ܒܐܒ 2002 ܒܐܘܼܪܡܝܼ  

ܡܸܬܬܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ:     ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܐܣ ܡܝܪܲܡ