ܡܐܡܪܐ ܓܕܝܡܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐܤ ܡܝܪܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ ܘܣܠܡܤ  ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܩܐ ܚܘܝܕܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܒܐܘܪܡܝܼ ܒܝܘܡܐ 31 ܐܝܪ 2009

                                  

 

ܒܫܡܐ ܕܒܒܐ ܘܒܪܘܢܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܕ ܐܠܐܗܐ ܐܡܝܢ

 ܟܗܢ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ

ܥܡܐ ܒܪܝܟ̣ܐ

           ܩܕ̈ܡ ܟܠ ܡܢܕܝ ܛܥܢܚ ܡܢܬܐ ܡܢ ܡܪܝܐ، ܕܝܗܒܠܗ ܩܬܢ ܐܗܐ ܫܦܩܬ ܪܒܬܐ ܕܓ̮ܡܥܚ ܐܕܝܘܡ ܥܡܚܕܕܐ ܒܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܩܐ ܕܡܩܪܒ̣ܚ ܨܠܘ̈ܬܢ ܘܒܥܘ̈ܬܢ ܩܐ ܕܡܛܚ ܠܗܘ ܢܝܫܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܠܗܝܐ ܕܒܘܬ ܕܝܘܗܝ ܡܪܢ ܝܑܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܨܘܠܝܠܗ ܘܛܠܒܠܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܆ ܝܐ ܒܒܝ ܥܒ̣ܘܕܠܗܘܢ ܕܗܘܝ ܚܕ ܕܐܟ̣ܝ ܕܐܢܐ ܘܐܢܬ ܚܕ̄ ܝܘܚ.

         ܐܗܐ ܫܢ̄ܬܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܝܠܗ ܕܒܥܒ̣ܕܐ ܝܘܚ ܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ، ܚܕܟܡܐ ܟܐ ܒܩܪܝ܆ ܩܐ ܡܬܚܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܡܘܕܝ ܥܒܕܠܘܟ̣ܘܢ؟ ܟܐ ܡܨܚ ܕܬܢܚ ܪܒܐ ܫܘܓ̣ܠܢ̈ܐ  ܥܒ̣ܕܠܢ ܓ̮ܡ ܒܨܘܪܐ ܨܠܘܝ̈ܐ ܝܘܚ ܨܠܘܬܐ ܥܡܚܕܕܐ ܘܩܪܒܘܢ̈ܐܝܘܚ ܠܠܒ̣ܘ̈ܬܐ، ܘܒܗܘܝܢ ܝܠܗ ܚܕ ܢܝܫܐ ܩܕܝܫܐ . 13 ܫܢ̈ܐ ܒܢܣܒܬ ܕܬܫܥܝܬܐ ܚܕ ܡܢܕܝ ܠܐ ܝܢܐ ، ܐܝܢܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܕܦܠܚܚ ܘܡܠܦܚ ܓܢܢ ܩܐ ܕܩܒܠܚ ܚܕ ܠܗܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܘܡܬܒܚ ܐܝܩܪܐ ܩܐ ܟܠ ܬܘܕܝܬܐ ، ܘܠܐ ܟ̮ܠܫܚ ܕܡܬܒܚ ܓܢܗܐ ܒܩܕܠܐ ܕܐ̄ܚܪ̄̈ܢܐ ، ܐܝܢܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܬܢܐ ܆ ܐܢܐ ܙܐ ܐܝܬܠܝ ܓܢܗܐ.

    ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܝܪܟ̣ܬܐ ܘܥܣܩܐ ܝܠܗ̇، ܟܕ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܚܬܐ ܕܓܢܐ ܘܬܦܚܬܐ ܕܕܥܬܐ ܕܩܨܐ ܘܨܪܥܦܬܐ ܕܓܢܢ . ܐܝܢܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܠܐ ܡܢܫܝܚ ܗܘ ܡܢܕܝ ܩܕܡܝܐ ܐܗܐ ܫܘܓܠܐ ، ܝܠܗ ܫܘܓܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܫܒܩܚ ܐܬܐ ܘܦܠܚ ܒܓܘܢ ܘܦܬܚܚ  ܠܒܘ̈ܬܢ ܩܬܘܗܝ.

     ܡܢ ܗܘ ܓܒܐ ̄ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ، ܣܛܢܐ ܙܐ ܪܒܐ ܩܫܝܐ ܦܠܚܢܐ ܝܠܗ ܘܟ̮ܟܒܘܢܐ ܝܠܗ ܦܠܚܘܗܝ  ܕܦܠܫܝ ܕܪܩܘܒ̣ܠ  ܐܗܐ ܢܝܫܐ ܩܕܝܫܐ ، ܐܝܢܐ ܠܙܡ ܠܐ ܩܛܥܚ ܣܒܪܢ ، ܡܪܢ ܥܡܢ ܝܠܗ ܗܘ ܕܐ̄ܡܪܗ ܥܡܘܟܘܢ ܝܘܢ ܗܠ ܬܝܡܬܐ ܕܥܠܡܐ.

     ܒܦܪܩܬܐ ܝܠܦܚ ܡܢ ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܕܐ̄ܡܪܗ ܩܐ ܐܦܣܝ̈ܐ ܩܦܙ܆ ܕ ܡܢܝܢܐ  ܒ ـ ܗ  ܛܥܘܢܘܢ ܚܕ ܠܗܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܚܘܒܐ ، ܟ̮ܠܫܘܢ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܝܣܘܪܐ ܕܫܠܡܐ ،  ܐܝܬܠܢ ܚܕ ܦܓܪܐ،ܚܕ ܪܘܚܐ، ܚܕ ܣܒ̣ܪܐ ، ܚܕ ܡܪܝܐ ܚܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ  ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܒܒܐ ܩܐ ܟܠ.