ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܘܪܡܝ

ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 21 ܒܚܙܝܪܢ 2009 ܕܝܗܘܐ ܥܐܕܐ ܕܠܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܩܪ ܦܓܪܐ ܕܡܪܢ . ܚܕ ܙܘܝܚܐ ܪܒܐ ܫܦܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܐܘܪܡܝ . ܒܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܪܝܟܐ 20 ܝ̈ܠܕ̄ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܟܕ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ، ܩܪܒܠܘܢ ܠܨܘܦܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܩܘܒܠܘܢ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܪܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܑܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ، ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐܤ ܡܝܪܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ ܘܣܠܡܤ . ܐܢ̈ܐ 20 ܝܠ̈ܕ̄ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܥܒܪܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܒܚܕ ܪܹܙܵܐ ܫܦܝܪܐ ܟܕ ܣܘܩ̈ܠܐ ܒܠܒܫܬܐ ܫܦܝܪܬܐ  ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܓ̮ܘ̈ܠܐ ܚܘܪ̈ܐ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܀

ܗܘܝܐ ܪܒܐ ܒܣܝܡܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܪܒܝ ܫ̮ܪܡܝܢ ܐܘܪܫܢ ܡܠܦܢܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܒܘܬ ܙܗܡܬܘܗ̇ ܘܟܫܝܪܘܬܘܗ̇ ، ܗܘܕܪܬܝ ܘܡܘܠܦܬܝ ܒܡܬܚܐ ܕܫܢܬܐ ܘܒܦܪܝܫܘܬܐ ܒܐܗܐ ܝܪܚܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܘܐܢ̈ܐ ܝܠ̈ܕ̄ܐ ܘܒܢܬܐ ܥܒܕܠܘܢ ܫܡܫܘܬܐ ܕܐ̄ܪ̈ܙܐ ܥܡ ܩ̈ܠܐ ܘܩܝܢ̈ܬܐ ܗܢܝ̈ܐܐ، ܐܠܗܐ ܦܪܥ ܠܗ̇ ܚܕ ܒܬܠܬܝܢ ܘܫܬܝܘ ܘܡܐܐ ܀

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ