ܣܩܪܐ ܓܕܝܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܦܐ ܡܪܝ ܒܢܝܕܝܟܬܘܤ

ܫܬܥܣܝܪܝܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܢܬܐ ܟܗܢܝܬܐ

ܡܢ 19 ܚܙܝܪܢ 2009 11ܚܙܝܪܢ 2010

ܟܕ ܥܐܕܐ ܕܠܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܑܫ݂ܘܥ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ 19 ܒܚܙܝܪܢ 2009، ܝܘܡܐ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܨܠܘܬܐ ܩܐ ܩܕܫܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕ150ܫܢ̈ܐ ܕܡܢܝܚܬܐ ܕܟܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܫ̮ܐܢ ܡܐܪܝ ܘܝܵܐ݂ܢܝ݂ ܣܢܐܓܪܐ ܕܟܗܢ̈ܐ. ܒܥܒܕܝ ܠܗ̇ ܐܕܝܘܡ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ ܦܪܫܚܠܗ̇ ܘܩܪܚܠܗ̇ ܫܢ̄ܬܐ ܟܗܢܝܬܐ، ܩܐ ܕܚܕܬܚ ܫܪ̈ܫܐ ܘܥܩܪ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܩܐ ܕܗܘܝ ܣܗ̈ܕܐ ܕܡܫܝܚܝܬܘܬܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܟܗܢܐ ܥܗܝܕܐ ܗܕܟܐ ܟܐ ܬܢܐ ܗܘܐ ܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ؛ ܟܗܢܘܬܐ ܝܠ݂ܗ̇، ܡܚܒܬܐ ܕܠܒܐ ܕܝܑܫ݂ܘܥ.ܐܗܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܚܟ̮ܝ ܩܐ ܟܗܢ̈ܐ ܠܐܝܠܗ̇ ܐܝܢܐ ܟܐ ܚܒܫܐ ܟܠܗ̇ ܒܪܢܫܘܬܐ. ܬܚܡܘܢܐ ܝܘܢ ܒܟܠܝ̈ ܐܢ ܟܗܢ̈ܐ ܕܐܝܢܐ ܕܒܝܚ̈ܐ ܓܢܝ̈ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܟܠܝ̈ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܩܠ ܟܠܝ̈ ܐ̄ܢܫܐ ܘܦܠܚܢܐ ܝܢܐ ܒܕܒܝܚܘܬ ـ ܢܧܫܐ ܘܫܬܩܐ ܕܠܐ ܩܠܐ ܘܦܪܘܦܩܢܕܐ، ܘܢܝܫ̈ܝ ܝܠܗ ܡܡܛܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ .

ܓܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܚܕ̄ܟܡܐ ܟܗܢ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܗܘܝ̈ܐ ܛܘܧܣܐ ܛܒܐ ܩܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܘܥܕܬܐ ܩܘܒܠ ܠܗ̇ ܪܒܐ ܚܫܐ ، ܘܥܠܡܐ ܩܡ ܠܗ ܕܪܩܘܒܠ ، ܒܗܝ ܕܟܐ ܝܕܥ ܥܠܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ .

    ܩܕܝܫܐ ܫ̮ܐܢ ܡܐܪܝ ܘܝ݂ܐܢܝ݂ ܚܕ̄ ܐ̄ܢܫܐ ܝܗܘܐ ܪܒܐ ܡܟܝܟܐ ، ܒܝܕ ܐܗܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܨܝܠܗ ܕܓܪܫ ܗܘܐ ܩܐ ܪܒܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܠܟܤ ܡܫܝܚܐ ܕܝܗܘܘ ܪܚܩܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܒܘܬ ܥܠܝܘܬܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܟܐ ܬܢܐ ܗܘܐ؛ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܟܗܢܘܬܐ ܝܠܗ̇ . ܒܗܝ ܕܒܝܕ ܟܗܢܘܬܐ ܟܐ ܫܘܬܦܚ ܒܟܗܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܒܝܕ ܐܗܐ ܟܗܢܘܬܐ ܒܐ̄ܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ، ܠܚܡܐ ܟܐ ܫܚܠܦ ܠܦܓܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܚܡܪܐ ܟܐ ܫܚܠܦ  ܠܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܟܗܢܐ ܝܠܗ ܓܘܪܐ ܕܒܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܦܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܒܘܬ ܐܗܐ ܟܗܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܚܟ̮ܝ ܩܐ ܓܢܘܗܝ ، ܐܝܢܐ ܩܐ ܟܠܝ̈ ܐ̄ܢܫ̈ܐ .

ܐܗܐ ܟܗܢܐ ܟܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܟܠܝ̈ ܗܕܡܐ ܕܡܪܥܝܬܘܗܝ ܘܟܐ ܬܦܩ ܗܘܐ ܥܡܝ ܘܟܐ ܡܣܡ ܗܘܐ ܒܠܐ ܥܠܝ̈ ܘܒܝܕ ܟܪ̈ܘܙܘܬܘܗܝ ܘܡܗܕܝܢܘܬܗ ܟܐ ܓܪܫ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܟܤ ܡܫܝܚܐ ، ܩܐ ܚܛܝ̈ܐ ܟܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܘܬܢܐ ܗܘܐ ܫܪܪܐ ܝܠܗ̇ ܕܠܐ ܝܘܚ ܚܫܝܚ̈ܐ ܕܩܪܒܢܚ ܠܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ، ܐܝܢܐ ܒܝܕ ܬܘܒܬܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ܟܐ ܡܨܚ ܣܒܒ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܟܐ ܡܢܫܐ ܠܗ ܘܒܚܕܘܬܐ ܟܐ ܩܒܠ ܠܢ ݂

ܟܗܢܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܐܪܤ، ܡܨܝܠܗ ܕܫܚܠܦ ܪܒܐ ܠܒܘ̈ܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܪܒܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܡܦܪܡܠܗܘܢ، ܕܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܠܝܬ ܠܗ ܦܪܩܬܐ݂ . ܐܕܝܘܡ ܐܚܢܢ ܙܐ ܣܢܝܩ̈ܐ ܕܡܟܪܙܚ ܐܗܐ ܫܪܵܪܵܐ ܐܠܗܝܐ ܘܬܢܚ ܐܠܗܐ ܚܘܒܐ ܝܠܗ ܘܝܗܒܚ ܣܗܕܘܬܐ ܒܚܝܘܬܢ ܝܘܡܝܬܐ ܩܐ ܐܗܐ ܫܘܓܠܐ .

ܟܗܢܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܐܪܤ ܐܦܢ ܕܟܐ ܬܢܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܝܘܢ ܚܫܝܚܐ ܕܗܘܢ ܟܗܢܐ ، ܐܝܢܐ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܩܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ ܗܘܐ ܩܐ ܫܠܝܚܘܬܗ ܟܗܢܝܬܐ ܡܨܝܠܗ ܕܡܓܡܪ ܗܘܐ ܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܒܘܬ  ܚܛܪ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܬܢܐ ؛ ܠܒܝܫ ܓܕܘܬܢ  ܐܚܢܢ ܟܗܢ̈ܐ ܬܢܒܠܘܬܐ ܝܠܗ̇. ܒܙܕܥܐ ܝܘܢ ܕܫܘ̈ܓܠܢܢ ܥܒܕܚܠܗܘܢ ܐܝܟ ܫܘ̈ܓܠܢܐ ܥܝ̈ܕܝܐ ، ܗܝ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܐ ܬܠܩܚ ܦܪܡܝܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܫܪܫܢܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ، ܐܘ ܕܗܘܚ ܒܐܗܘ̈ܠܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܟ̮ܘ ܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܢ .

   ܒܐܗܐ ܕܘܪܢ ܗܪ ܐܝܟ ܕܘܪܐ ܕܗܘ ܟܗܢܐ ، ܕܘܪܐ ܡܠܝܐ ܡܢ ܥܣܩܘ̈ܬܐ ܝܠܗ . ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܦܪܫܬܐ ܒܝܕ ܦܘܠܚܢ̈ܝ ܘܚܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ.  ܦܦܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܫܬܝܬܝܐ ܗܕܟܐ ܐ̄ܡܪܗ ؛ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܐܗܐ ܕܘܪܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܟܐ ܫܡܥܝ ܠܣܗܕܘ̈ܬܐ  ܡܢ ܕܫܡܥܝ ܠܡܠܦܢ̈ܐ، ܐܝܢܐ ܐ̤ܢ ܫܡܥܠܗܘܢ  ܠܡܠܦܢ̈ܐ ܒܗܝ ܕܣܗܕ̈ܐ ܝܢܐ  ܝܘܬܪܢܝ ܒܕ ܗܘܐ ܚܕ̄ ܬܪܝܢ. ܟܗܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܩܪ ܡܢ ܓܢܗ ܐܢܐ ܒܝܕ ܗܡܙܡܢ ܕܐܠܗܐ ܦܝܫܐ ܝܘܢ ܬܘܪܣܝܐ؟ ܗܡܙܡܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܦܐ ܒܚܝܘܬܝ ؟ ܟܐ ܡܚܒܢܐ؟ ܩܘܘܠܐ ܝܘܢ ܕܗܡܙܡܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ̄ ܫܘܦܐ ܒܚܝܘܬܝ؟

    ܒܐܗܐ ܫܒܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܟܐ ܦܐܫ ܬܘܪܣܝܐ ܒܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܒܡܫܘܪ̈ܬܐ ܐܘ̈ܢܓܠܝܐ ،ܟܗܢ̈ܐ ܡܘ̈ܚܒܐ ܒܐܗܐ ܫܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܦܪܫܬܐ ܩܐ ܟܗܢܘܬܐ  ܡܢ ܥܘܡܩܐ ܕܠܒܝ ܐ̄ܡܪܐ ܝܘܢ ܩܬܘܟܘܢ ܕܩܒܠܚ ܐܗܐ ܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ   ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܕܡܚܝܠܗ ܒܥܕܬܐ ، ܗܘ ܪܘܚܐ ܒܟܠܝ̈  ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܒܦܨ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ، ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܒܥܐ ܟܐ ܡܚܐ  ܘܟܐ ܥܒܕ ܫܘ̈ܓܠܢܐ ܕܥܓ̮ܝܒܘ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܐܬܝ  ܠܨܠܡܘܢܐ ܘܟܐ ܡܕܟܪ  ܩܬܢ  ܕܟܠܝ̈ ܫܘ̈ܓܠܢܐ ܕܟܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܐܝܢܐ ܕܝܗܘܚ ܚܕ̄ ܦܓܪܐ ܘܚܘܝܕܐ ܒܚܕܢܝܘܬܐ ܕܚܕ̄ ܦܓܪܐ.

ܒܚܘܬܡܐ ، ܒܐܗܐ ܫܢ̄ܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܒܥܝܐ ܝܘܢ ܕܟܠ ܟܗܢܐ ܟܵܠܹܗ ܘܡܩܵܘܹܐ ܥܠ ܩܘ̈ܠܐ ܕܥܒܝܕܝܠܗ، ܒܦܪܝܫܘܬܐ ܒܦܘ̈ܠܚܢܐ ܕܕܒܚܬܐ ܕܓܢܐ ܩܐ ܡܫܝܚܐ ܘܥܕܬܐ، ܘܚܝܘܬܐ ܨܠܘܬܝܬܐ ܒܠܒܐ ܝܩܝܕܐ ܘܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܘܝ ܛܘܧܣܐ ܘܫܬܐܣ̈ܐ ܩܬܢ ܩܐ ܕܝܗܒܚ ܣܗܕܘܬܐ  ܕܚܘܝܕܢ ܥܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܥܡ ܚܕ̄ ܗܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܘܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ .

ܘܬܝܟܢ ܇ 16  ܚܙܝܪܢ 2009